<Принтер>

Задайте настройките за функциите на принтера.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Отчет за извеждане>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Принтер>
Може да отпечатвате отчети за настройките на машината.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Отчет за извеждане>
-
-
-
-
-

<Настройки на принтер>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Принтер>
Задайте настройките на принтера.
За повече информация вижте Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer).
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки по избор>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>
-
-
-
-
-
<PS>*1
-
-
-
-
-
<Изображение>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Помощна програма>
-
-
-
-
-
*1 Обозначава елементи, които се появяват само когато за използване има наличен подходящ незадължителен продукт или е зададена подходяща настройка.

<Ограничаване на задачите за принтер>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Принтер>
Ако тази настройка е зададена да бъде <Вкл.>, може да ограничите задачите от драйвера на принтера.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Ограничаване на задачите за принтер>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings for Printer Settings
Когато е избрано <Вкл.>:
<Избор на задачи за разрешаване>: <Програм. задачи>
Да
Не
Да
C
Settings for Printer Settings

<Избор на PDL (Plug and Play)>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Принтер>
Изберете езика за описание на страници (PDL ­ Page Description Language) по подразбиране
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Избор на PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Факс>*1, <PCL6 (V4)>
Да
Не
Да
C
Settings for Printer Settings
*1 Обозначава елементи, които се появяват само когато за използване има наличен подходящ незадължителен продукт или е зададена подходяща настройка.

<Реж. за под. на х-я за зад. от др. за принт. с МФ тава>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Принтер>
Може да зададете дали да дадете приоритет на настройките на драйвера за принтера или на настройките за хартията в машината, когато отпечатвате задача с многофункционалната тава, зададена като източник на хартия. Освен това, ако приоритизирате настройките в машината, задайте режима на подаване на хартията за случаите, когато в многофункционалната тава е зададена хартия с произволен размер.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Реж. за под. на х-я за зад. от др. за принт. с МФ тава>
<Реж. A (Приор. на нас. на др. за пр.)>, <Режим B (гъвкав, ако е зад. св. ф.)>, <Р. С (П. само ако н. за харт. съвп.)>
Да
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато са изпълнени следните условия, може да натиснете <Врем. смяна харт. в МФ тава> от екрана за избор на хартия на <Копиране> и <Достъп запм. файлове>, за да смените размера/типа на хартията, която трябва да бъде заредена от многофункционалната тава:
Ако хартията е заредена в многофункционалната тава.
Ако тази настройка е зададена да бъде <Реж. A (Приор. на нас. на др. за пр.)>
Ако <Настр. по подразб. на Многофункц. тава> е зададено да бъде <Използв. предв. зад. настр.>
Ако размерът на хартията, зададен в драйвера за принтера, силно се различава от размера на хартията, зададен в многофункционалната тава, се извежда съобщение за грешка.
Обърнете внимание на следното, когато за <Реж. A (Приор. на нас. на др. за пр.)> е зададена хартия с произволен размер.
Когато печатате върху пликове, се погрижете да зададете типа на хартията в драйвера за принтера. Ако той не бъде зададен, печатът може да не се осъществи.
Ако типът на хартията не е зададен, може да се стигне до засядане на хартията или да възникне друг проблем при печат, когато печатате на друг тип хартия.

<Настр. за дължина на капака на плика (Nagagata 3)>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Принтер>
Можете да зададете дължината на капачето, когато пликове Nagagata 3 са заредени вертикално (с капачето от далечната страна) в многофункционалната тава.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настр. за дължина на капака на плика (Nagagata 3)>
0 до 30,0 mm
Да
Да
Не
B
Settings for Printer Settings
За да промените тази настройка, <Реж. за под. на х-я за зад. от др. за принт. с МФ тава> трябва да бъде зададено на <Реж. A (Приор. на нас. на др. за пр.)>.
Тази настройка се прилага в следните случаи:
Ако плик Nagagata 3 е зададен в драйвера за принтера
Ако многофункционалната тава е зададена като източник на хартия, когато се изпраща задача от драйвера за принтера
Ако <Реж. за под. на х-я за зад. от др. за принт. с МФ тава> е с настройка <Реж. A (Приор. на нас. на др. за пр.)>

<Настройки за PS парола>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Принтер>
Може да зададете парола, която ограничава използването на контролната команда, подготвена от PS принтера.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за PS парола>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Не
Не
Да
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> е парола, която позволява промени на системния параметър, а <StartJob Password> е парола, която позволява да бъде изпълнен оператор startjob, exitserver. За повече информация вижте спецификациите на езика PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Принтер>
Може да зададете източника на хартия, използван за командата PaperSource на PCL5.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Режим за под. на хартия при използв.на PCL емулац.>
<Режим 0>, <Режим 1>, <Режим 2>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
За подробности относно всяка настройка вж. "Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer)".
9CX5-0JR