<Настройки за директна връзка>

Задайте настройки за директна връзка.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Използване директна връзка>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за директна връзка>
Изберете дали да използвате директна връзка. Директно свързване
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Използване директна връзка>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Тип директна връзка>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за директна връзка>
Изберете типа на директната връзка. Директно свързване
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Тип директна връзка>
<Режим Точка за достъп>, <Wi-Fi Direct>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако бъде избран Wi-Fi Direct, може да бъде свързано само едно мобилно устройство.

<Име на устройство за Wi-Fi Direct>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за директна връзка>
Изберете името на устройството, което да бъде използвано за директни връзки (Wi-Fi Direct).
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Име на устройство за Wi-Fi Direct>
Име на устройство за Wi-Fi Direct (макс. 32 символа): Име на устройство
Не
Да
Да
Не
-
"-XY_Canon10" (където XY са произволни букви) се добавя автоматично към името на устройството за Wi-Fi Direct, освен ако името на устройството не е 22 или повече знака, в който случай не се добавя "-XY_Canon10".

<Оставащо време до прекратяване на дир. връзка>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за директна връзка>
Задайте времето, преди комуникацията да бъде автоматично прекратена, когато има продължителен период без предаване/приемане на данни при комуникация чрез директна връзка.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Оставащо време до прекратяване на дир. връзка>
0 = Изкл., 1 до 30 до 60 мин.
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Тази настройка е забранена, ако <Винаги активно при задад. SSID име/Мрежов ключ> е зададено да бъде <Вкл.>.

<Настройки на режим 'Точка за достъп'>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за директна връзка>
Задайте настройките за режим за точка за достъп.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки на режим 'Точка за достъп'>
<Използ. перс. SSID име и мрежов ключ>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Задаване на SSID>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Въведете SSID
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Задаване на мрежов ключ>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Мрежов ключ>: Въведете мрежовия ключ
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато <Използ. перс. SSID име и мрежов ключ> е зададено на <Вкл.>
Информацията за потребителя и SSID/потребителският ключ за влизане са свързани и съхранявани в машината. Може да бъде свързано само едно мобилно устройство.
Когато <Използ. перс. SSID име и мрежов ключ> е зададено на <Изкл.>
Ако както <Използв. потреб. SSID име>, така и <Използв. потреб. мрежов ключ> са зададени да бъдат <Вкл.>, може да бъдат свързани няколко мобилни устройства едновременно. Може да зададете, че могат да бъдат свързани едновременно максимално до пет устройства.
Ако <Използв. потреб. SSID име> или <Използв. потреб. мрежов ключ>, или и двете са зададени да бъдат <Изкл.>, всеки път за връзка се използва случаен SSID мрежов ключ. Може да бъде свързано само едно мобилно устройство.

<Винаги активно при задад. SSID име/Мрежов ключ>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за директна връзка>
Ако <Използв. потреб. SSID име> и <Задаване на мрежов ключ> са разрешени в <Настройки на режим 'Точка за достъп'>, могат да бъдат правени директни връзки без да се натиска <Разрешаване> в <Директна връзка> в <Мобилен портал>.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Винаги активно при задад. SSID име/Мрежов ключ>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Машината може да се свърже едновременно с няколко мобилни устройства Може да зададете, че могат да бъдат свързани едновременно максимално до пет устройства.
Ако това е зададено да бъде <Вкл.>, настройката <Оставащо време до прекратяване на дир. връзка> е забранена.
Ако това е зададено да бъде <Вкл.>, машината няма напълно да премине в режим на заспиване.

<Настройки на IP адрес за директна връзка>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за директна връзка>
Задайте IP адреса, който да бъде разпределен до мобилните устройства, които се свързват чрез директна връзка.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки на IP адрес за директна връзка>
192.168.22.1
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Този IP адрес, разпределян до мобилните устройства, може да бъде до девет цифри, по-голям от зададения IP адрес.

<Персонални настройки за SSID име и мрежов ключ>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за директна връзка>
Задайте SSID и мрежов ключ за всеки потребител, когато влиза и се свързва с помощта на директна връзка.
За да зададете SSID, задайте <Използв. потреб. SSID име> да бъде <Вкл.>, и въведете SSID.
За да зададете мрежов ключ, задайте <Използв. потреб. мрежов ключ> да бъде <Вкл.>, и въведете мрежовия ключ.
Ако <Автом. активиране/деактивиране на директна връзка при Вход/Изход> е зададено да бъде <Вкл.>, директните връзки са възможни при влизане, без да се натиска <Мобилен портал>  <Директна връзка> <Разрешаване>.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Персонални настройки за SSID име и мрежов ключ>
<Задаване на SSID>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Не
C
Personal Setting Information
<SSID>: Въведете личен SSID.
Да
Да
Не
C
Personal Setting Information
<Задаване на мрежов ключ>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Не
C
Personal Setting Information
<Мрежов ключ>: Въведете личен мрежов ключ.
Да
Да
Не
C
Personal Setting Information
<Автом. активиране/деактивиране на директна връзка при Вход/Изход>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Не
C
Personal Setting Information
Когато задавате тази настройка като администратор, изберете <Персонални настройки> на екрана "Настройки/Регистриране".

<Изп. на име за вход като потр. име за зад. за печат>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за директна връзка>
Задайте дали като потребителско име на задачите за печат, които използват директна връзка, да бъде използвано името за влизане.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Изп. на име за вход като потр. име за зад. за печат>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0HU