Vastuvõetud dokumentide automaatne edasisaatmine

Saate vastuvõetud faksid määratud sihtkohtadesse edasi saata. Edasisaatmise sihtkohtadeks saab määratud faksinumbrid, meiliaadressid ja arvutite ühiskaustad.
Kõikide dokumentide automaatne edasisaatmine (kõikide edastamine)
Seade saadab kõik vastuvõetud dokumendid määratud sihtkohtadesse edasi. Sellest meetodist on kasu, kui soovite saada fakse kontorist eemal olles. Saate printida edastatud dokumendid või saada e-posti teavituse, kui dokumentide edastamine on lõpule viidud.
Automaatne edasisaatmine määratud tingimustel (tingimuslik edastamine)
Seade edastab ainult sellised vastuvõetud dokumendid, mis täidavad teatud tingimused, nagu saatja faksinumber või vastuvõetud kuupäevad/kellaajad. Saate näiteks määrata tingimuse, et ettevõtte A dokumendid edastatakse kõikidele harukontoritele ja pühade ajal saadetud dokumendid edastatakse e-posti aadressidele. Sarnaselt eelpool kirjeldatud kõikide edastamisele, saate printida edastatud dokumendid või saada e-posti teavituse, kui dokumentide edastamine on lõpule viidud.

Edasisaatmisseadete konfigureerimine

Automaatse edasisaatmise kasutamiseks peate eelnevalt määrama edasisaatmise sihtkoha, failivormingu jms.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded> <Vastuvõtt/edasisaatmine>  <Üldseaded>  <Edasisaatmise seaded>.
Kuva <Edasisaatmise seaded> avamiseks võite teha valiku <Sihtk./edast. seaded> (<Avakuva> kuva) <Edasisaatmise seaded>.
2
Vajutage nuppu <Salvesta>.
3
Nime sisestamiseks valige <Tingimuse nimi>.
4
Edasisaatmise sihtkohtade tingimuste määramiseks valige <Tingimused>.
Dokument edastatakse siis, kui see on vastuvõetud sihtkohast, mis vastab siin loetletud tingimustele.
Näide. Faksi edastamine numbrilt 1111111111
<Receive Method>: <Faks: jagatud liin>
<Faksinumber>: Valige rippmenüüst <võrdub> ja sisestage number „1111111111“.
Näide. I-faksi edastamine aadressile xxxxx@canon.com
<Vastuv. meetod:>: <I-faks>
<Kellele:>: Valige rippmenüüst <võrdub> ja sisestage „xxxxx@canon.com“.
Pärast seadete <Edasisaatmise seaded> salvestamist ei saa valikut <Receive Method> muuta. Edasisaatmise seadete kasutamiseks koos valiku <Receive Method> muudatusega peate uuesti edasisaatmise seaded salvestama.
5
Valige <Edasisaatm. sihtkoht> ja määrake sihtkoht, kuhu soovite edastada. Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse
Sihtkohta loendist <Isiklik aadr.loend> ei saa määrata edastussihtkohaks.
Kui <Aadressraamatu hankimine> on määratud olekusse <Sees>, siis saab edastussihtkohtasid valida ka kaugaadressiraamatust.
Teavet seadme aadressiraamatu kohta
Saate salvestada vastuvõetud faksi/I-faksi failid salajaste fakside postkasti, kui määrate selle edastamise sihtkohaks.
Kui edastamise sihtkohaks on määratud salajaste fakside postkast, ei ole järgmised seaded saadaval.
Faili nimi
Salvesta/prindi vastuvõetud fail
Edasisaatmise lõpu teade
Failivorming
Kui valid edasisaatmise sihtkohaks faksinumbri, siis aadressraamatusse salvestatud allaadressi ja parooli ei arvestata.
6
Vajutage nuppu <OK>.
Sellega on registreerimine lõppenud.
7
Valige registreeritud edastamisseaded ja valige <Kinnitada/annulleer.> edasisaatmistingimuste muutmiseks olekusse <Sees>.
Kui edastamise sihtkoht kustutatakse aadressiraamatust, seatakse <Kinnitada/annulleer.> automaatselt olekusse <Väljas>. Et jätkata edastamist samade tingimustega, määrake sihtkoht uuesti ja valige edastamise tingimuseks <Sees>.
WebDAV-serverit ei saa määrata I-faksi edastamise sihtkohaks.
Kui valite sihtkoha, millel on edastamise sihtkohana lubatud valik <Kinnita enne saatmist>, ei kuvata parooli sisestamise kuva. Kasutatakse salvestatud parooli ja edastatakse. Sihtkohtade registreerimine
Edasisaatmise vigadega dokumente käsitletakse seadete <Edasisaatmise vigadege failide käsitlemine> järgi.
Saate salvestada kuni 1 000 edastamise seadet.
Valiku <Saada edasi tingimusteta> tegemine võimaldab teil edastada kõik määratud tingimustele mittevastavad vastuvõetud dokumendid soovitud sihtkohta.
Saate edastada mitmesse sihtkohta, kui määrate rühmasihtkoha valikus <Edasisaatm. sihtkoht>.
Edastamise aja ja päeva saate määrata valikus <Edasisaatmise aeg>.
Määrates valiku <Edasisaatm. lõpu teade>, saate saata teavituse, kui toimus edastamine. Või valida <Teade ainult vea korral>, kui te ei soovi saada teavitust õnnestunud edastamisest.
Kui määrate valiku <Salvesta/prindi vastuv. fail> olekusse <Sees>, saate vastuvõetud faili salvestada või printida vastavalt mäluluku seadetele. Vastuvõetud fail salvestatakse, kui mälulukk on olekus <Sees> ja prinditakse, kui mälulukk on olekus <Väljas>.
9CY7-081