Εισαγωγή περιθωρίων βιβλιοδεσίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε περιθώρια βιβλιοδεσίας για συρραφή ή κάλυψη διάτρησης. Μπορείτε να εισαγάγετε περιθώρια βιβλιοδεσίας στην μπροστινή και πίσω όψη των σελίδων ξεχωριστά.
Όταν το περιθώριο έχει οριστεί, οι εικόνες μετατοπίζονται κατά το πλάτος περιθωρίου και αντιγράφονται. Ένα πρωτότυπο, η εικόνα του οποίου εκτείνεται μέχρι τα άκρα του φύλλου, μπορεί να κοπεί μερικώς στην αντιγραφή.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Πατήστε <Περιθώριο Βιβλιοδεσίας>.
5
Επιλέξτε τη θέση περιθωρίου.
Εάν το <Περιθώριο Βιβλιοδεσίας> έχει ρυθμιστεί στο <N σε 1> (Αντιγραφή πολλαπλών πρωτοτύπων σε ένα φύλλο (Ν σε 1)), το περιθώριο που ορίστηκε για την μπροστινή όψη εφαρμόζεται και στις δύο όψεις. Το περιθώριο που έχει οριστεί για την πίσω όψη δεν εφαρμόζεται.
6
Εισαγάγετε το πλάτος περιθωρίου.
Πατήστε <Εμπρός Όψη> ή <Πίσω Όψη> και εισαγάγετε το εκάστοτε πλάτος περιθωρίου.
Εάν εισαγάγετε αριθμό μικρότερο από το 0, το περιθώριο ορίζεται στην αντίθετη πλευρά της θέσης που ορίσατε στο βήμα 4. Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε να περιορίσετε το πλάτος περιθωρίου κατά την αντιγραφή ενός πρωτοτύπου που ήδη διαθέτει περιθώρια.
Εάν πατήσετε το <±>, η τιμή αλλάζει μεταξύ <-> και <+>.
7
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
8
Πατήστε  (Έναρξη).
Ξεκινάει η αντιγραφή.
Εάν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα <Περιθώριο Βιβλιοδεσίας> και <2-Όψεις> ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
Εάν υπάρχει περιθώριο:
1-Όψη 2-Όψεις: Ενεργοποιήστε την κατάσταση περιθωρίου μόνο για την πίσω όψη.
2-Όψεις  2-Όψεις: Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την κατάσταση περιθωρίου.
2-Όψεις  1-Όψη: Ενεργοποιήστε την κατάσταση περιθωρίου μόνο για την πίσω όψη.
Εάν δεν υπάρχει περιθώριο:
1-Όψη 2-Όψεις: Ενεργοποιήστε την κατάσταση περιθωρίου τόσο για την εμπρός, όσο και για την πίσω όψη.
2-Όψεις  2-Όψεις: Ενεργοποιήστε την κατάσταση περιθωρίου τόσο για την εμπρός, όσο και για την πίσω όψη.
2-Όψεις  1-Όψη: Ενεργοποιήστε την κατάσταση περιθωρίου τόσο για την εμπρός, όσο και για την πίσω όψη.
9CY6-06R