Τοποθέτηση φακέλων

Τοποθετήστε τους φακέλους στο συρτάρι χαρτιού ή στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ισιώσει τυχόν καμπυλώσεις στους φακέλους προτού τους τοποθετήσετε. Επίσης, προσέξτε να είναι σωστός ο προσανατολισμός των φακέλων και να είναι η σωστή πλευρά προς τα επάνω.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης των φακέλων με τον σωστό προσανατολισμό, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε προτού τοποθετήσετε φακέλους. Για περιγραφή της γενικής διαδικασίας τοποθέτησης φακέλων στο συρτάρι χαρτιού ή στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού.

Πριν από την τοποθέτηση φακέλων

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για την προετοιμασία των φακέλων πριν την τοποθέτηση.
Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με κόλλα στη γλώσσα τους, καθώς η κόλλα μπορεί να λιώσει λόγω της θερμότητας και της πίεσης που ασκεί η μονάδα στερέωσης.
Ενδέχεται να υπάρξουν ζάρες, ανάλογα με τον τύπο των φακέλων ή το περιβάλλον αποθήκευσής τους.
1
Ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις.
Πάρτε περίπου πέντε φακέλους. Ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις και χαλαρώστε τυχόν άκαμπτες περιοχές στις τέσσερις γωνίες.
2
Ισιώστε τους φακέλους και αφαιρέστε τυχόν αέρα από το εσωτερικό τους.
Τοποθετήστε τους φακέλους σε μια επίπεδη επιφάνεια και πιέστε τους με τα χέρια σας προς την κατεύθυνση των βελών για να αφαιρέσετε τυχόν αέρα από το εσωτερικό τους.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα πέντε φορές για κάθε ομάδα πέντε φακέλων.
3
Πιέστε προς τα κάτω και τις τέσσερις πλευρές.
Πιέστε σταθερά προς τα κάτω και τις τέσσερις πλευρές. Ειδικότερα, πιέστε προσεκτικά προς τα κάτω την πλευρά από την οποία θα τροφοδοτηθούν οι φάκελοι. Πιέστε σταθερά προς τα κάτω, έτσι ώστε το πτερύγιο να είναι επίπεδο.
Εάν το πτερύγιο δεν είναι επίπεδο, ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού. Σε περίπτωση εμπλοκής, πιέστε σταθερά και στις τέσσερις πλευρές κάθε φακέλου.
4
Ευθυγραμμίστε τους φακέλους σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισέλθει φάκελοι μέσα στα πτερύγια άλλων φακέλων.

Τοποθέτηση φακέλων στο συρτάρι χαρτιού

1
Τοποθετήστε το Envelope Feeder Attachment στο συρτάρι χαρτιού.
Αφαιρέστε το Envelope Feeder Attachment A που είναι αποθηκευμένος μέσα στο συρτάρι χαρτιού 2.
Συνδέστε τον Τροφοδότη φακέλων Α, ευθυγραμμίζοντας τις περιοχές του τροφοδότη φακέλων Α που εξέχουν με τις οπές της υποδοχής χαρτιού που βρίσκεται στο κάτω μέρος του συρταριού χαρτιού.
Κατά την τοποθέτηση Kakugata 2, δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε τον Τροφοδότης φακέλων B.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον Τροφοδότη φακέλων Α, φυλάξτε τον στον χώρο αποθήκευσης του συρταριού χαρτιού 2.
2
Ρυθμίστε τη θέση των οδηγών χαρτιού.
Συρτάρι χαρτιού 1 (ISO-C5)
Συρτάρι χαρτιού 2
3
Τοποθετήστε τους φακέλους.
Τοποθέτηση στο συρτάρι χαρτιού 1
Τοποθετήστε τους φακέλους όπως υποδεικνύεται παρακάτω, με την μπροστινή όψη των φακέλων (την όψη με την κόλλα) προς τα πάνω.
ISO-C5
Κλείστε τα πτερύγια και τοποθετήστε τους φακέλους έτσι ώστε τα πτερύγιά τους να βρίσκονται στη δεξιά πλευρά.
Τοποθέτηση στο συρτάρι χαρτιού 2
Τοποθετήστε τους φακέλους όπως υποδεικνύεται παρακάτω, με την μπροστινή όψη των φακέλων (την όψη με την κόλλα) προς τα πάνω.
Yougatanaga 3
Κλείστε τα πτερύγια και τοποθετήστε τους φακέλους έτσι ώστε τα πτερύγια να βρίσκονται μακριά.
Monarch, COM10 Αρ. 10, DL
Κλείστε τα πτερύγια και τοποθετήστε τους φακέλους έτσι ώστε τα πτερύγια να βρίσκονται στην πίσω πλευρά.
Nagagata 3, Kakugata 2
Τοποθετήστε τους φακέλους έτσι ώστε τα πτερύγιά τους να βρίσκονται στην αριστερή πλευρά.
Όταν εκτυπώνετε φακέλους, να τους αφαιρείτε κάθε φορά που συσσωρεύονται 10 φάκελοι στο δίσκο εξόδου.

Τοποθέτηση φακέλων στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Τοποθετήστε τους φακέλους όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, με την μπροστινή όψη των φακέλων (την όψη χωρίς την κόλλα) προς τα κάτω (συνιστάται).
Yougatanaga 3
Κλείστε τα πτερύγια και τοποθετήστε τους φακέλους έτσι ώστε τα πτερύγια να βρίσκονται μακριά.
Nagagata 3, Kakugata 2
Τοποθετήστε τους φακέλους έτσι ώστε τα πτερύγιά τους να βρίσκονται δεξιά.
Monarch, COM10 Αρ. 10, DL, ISO-C5
Κλείστε τα πτερύγια και τοποθετήστε τους φακέλους έτσι ώστε τα πτερύγια να βρίσκονται αριστερά.
Αν οι φάκελοι δεν τροφοδοτούνται σωστά, ακόμα και αν έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας, τοποθετείτε έναν-έναν τους φακέλους στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων αντί να τους τοποθετήσετε όλους μαζί.
Μην εκτυπώνετε στην πίσω όψη των φακέλων (στην όψη με την κόλλα).
Όταν εκτυπώνετε φακέλους, να τους αφαιρείτε κάθε φορά που συσσωρεύονται 10 φάκελοι στο δίσκο εξόδου.
Εάν η εκτύπωση των φακέλων που έχουν τοποθετηθεί με κανονικό προσανατολισμό δημιουργεί τσαλακωμένες εκτυπώσεις
Τοποθετήστε τους φακέλους όπως φαίνεται στην εικόνα και αλλάξτε τις ρυθμίσεις και τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.
Yougatanaga 3
Nagagata 3
Για να γίνει εκτύπωση, εμφανίστε την οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και αλλάξτε τη ρύθμιση για τον προσανατολισμό χαρτιού.
Για να γίνει αντιγραφή, αλλάξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.
9CY6-00X