Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού

Όταν τοποθετείτε χαρτί με προεκτυπωμένο λογότυπο, προσέξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιήσετε ως πηγή χαρτιού το συρτάρι χαρτιού ή τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Τοποθετήστε το χαρτί σωστά, ώστε η εκτύπωση να πραγματοποιηθεί στην ίδια όψη με το λογότυπο.
Κατά την εκτέλεση λειτουργίας αντιγραφής, προσέξτε τον προσανατολισμό του πρωτότυπου
Τοποθετήστε το πρωτότυπο στον τροφοδότη με την πλευρά αντιγραφής στραμμένη προς τα επάνω ή τοποθετήστε το πρωτότυπο στην επιφάνεια σάρωσης με την πλευρά αντιγραφής στραμμένη προς τα κάτω, όπως υποδεικνύεται στις παρακάτω εικόνες.
Τροφοδότης (Κατακόρυφη διάταξη εγγράφου μεγέθους A4, A5)
Επιφάνεια σάρωσης (Κατακόρυφη διάταξη εγγράφου μεγέθους A4, A5)
Τροφοδότης (Οριζόντια διάταξη εγγράφου μεγέθους A4, A5)
Επιφάνεια σάρωσης (Οριζόντια διάταξη εγγράφου μεγέθους A4, A5)
Τροφοδότης (Κατακόρυφη διάταξη εγγράφου μεγέθους A3)
Επιφάνεια σάρωσης (Κατακόρυφη διάταξη εγγράφου μεγέθους A3)
Τροφοδότης (Οριζόντια διάταξη εγγράφου μεγέθους A3)
Επιφάνεια σάρωσης (Οριζόντια διάταξη εγγράφου μεγέθους A3)
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης προεκτυπωμένου χαρτιού με το σωστό προσανατολισμό. Για περιγραφή της γενικής διαδικασίας τοποθέτησης χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού ή στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού.
Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης προεκτυπωμένου χαρτιού κατά την εκτέλεση αντιγραφής/εκτύπωσης μονής όψης. Κατά την εκτέλεση αντιγραφή/εκτύπωσης διπλής όψης με χρήση προεκτυπωμένου χαρτιού, τοποθετήστε το χαρτί λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδείξεις σε αυτή την ενότητα που αναφέρονται στην όψη του χαρτιού εννοούν το αντίθετο.
Για να βεβαιωθείτε ότι οι σελίδες εκτυπώνονται στη σωστή πλευρά του προεκτυπωμένου χαρτιού ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για εκτύπωση μονής ή διπλής όψης, μπορείτε να ακολουθήσετε τις ακόλουθες μεθόδους ρύθμισης.
Καθορίζοντας κάθε φορά τον τύπο χαρτιού προς εκτύπωση: τοποθετήστε τον τύπο χαρτιού που έχει καταχωριστεί με την επιλογή «Προεκτυπωμένο χαρτί» ρυθμισμένη στο <On> στις <Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού>, καθορίστε τον τύπο χαρτιού και εκτελέστε την εκτύπωση.
Καθορίζοντας κάθε φορά την πηγή τροφοδοσίας χαρτιού για την εκτύπωση: τοποθετήστε το χαρτί στην πηγή τροφοδοσίας για την οποία η επιλογή <Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού> έχει ρυθμιστεί σε <Προτερ.Όψης Εκτ.>, καθορίστε την πηγή τροφοδοσίας και εκτελέστε την εκτύπωση.
Ο σωστός τρόπος τοποθέτησης του προεκτυπωμένου χαρτιού όταν η επιλογή «Προεκτυπωμένο χαρτί» έχει ρυθμιστεί σε <On> στις <Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού> ή όταν η <Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού> έχει ρυθμιστεί σε <Προτεραιότητα Όψης Εκτύπωσης>
Συρτάρι χαρτιού: η όψη του λογότυπου προς τα κάτω
Άλλη πηγή τροφοδοσίας εκτός του συρταριού: η όψη του λογότυπου προς τα επάνω
Ρυθμίστε από πριν την επιλογή <Προτερ. Ταχύτητας για Αντιγραφή από τον Τροφοδότη> σε <Off>. <Προτερ. Ταχύτητας για Αντιγραφή από τον Τροφοδότη>

Τοποθέτηση χαρτιού με λογότυπα στο συρτάρι χαρτιού

Η μέθοδος τοποθέτησης ποικίλλει ανάλογα με τον προσανατολισμό (κατακόρυφος ή οριζόντιος) του λογότυπου του χαρτιού. Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά του λογοτύπου (πλευρά εκτύπωσης) στραμμένη προς τα επάνω, όπως υποδεικνύεται στις παρακάτω εικόνες.
Κατά τη φόρτωση χαρτιών μεγέθους Α4 με λογότυπα
Κατακόρυφος προσανατολισμός χαρτιού
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
Οριζόντιος προσανατολισμός χαρτιού
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
Κατά τη φόρτωση χαρτιού μεγέθους Α3 και Α5 με λογότυπα
Κατακόρυφος προσανατολισμός χαρτιού
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
Οριζόντιος προσανατολισμός χαρτιού
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης

Τοποθέτηση χαρτιού με λογότυπα στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Η μέθοδος τοποθέτησης ποικίλλει ανάλογα με τον προσανατολισμό (κατακόρυφος ή οριζόντιος) του λογότυπου του χαρτιού. Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά του λογοτύπου (πλευρά εκτύπωσης) στραμμένη προς τα κάτω, όπως υποδεικνύεται στις παρακάτω εικόνες.
Κατά τη φόρτωση χαρτιών μεγέθους Α4 με λογότυπα
Κατακόρυφος προσανατολισμός χαρτιού
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
Οριζόντιος προσανατολισμός χαρτιού
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
Κατά τη φόρτωση χαρτιού μεγέθους Α3 και Α5 με λογότυπα
Κατακόρυφος προσανατολισμός χαρτιού
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
Οριζόντιος προσανατολισμός χαρτιού
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
9CY6-00Y