Έλεγχος των σαρωμένων εικόνων πριν από την αποστολή (Προεπισκόπηση)

Μπορείτε να ελέγχετε τις σαρωμένες εικόνες στην οθόνη προεπισκόπησης πριν από την αποστολή. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε, να μετακινήσετε ή να αλλάξετε σελίδες στην οθόνη προεπισκόπησης.
Το πρωτότυπο δεν μπορεί να ελεγχθεί πριν από την άμεση ή τη χειροκίνητη αποστολή, ακόμη και αν έχει ρυθμιστεί το<Προεπι- σκόπηση>.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Φαξ>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ. Οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται. Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ
5
Πατήστε <Επιλογές> <Προεπι- σκόπηση>  <Κλείσιμο>.
6
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και εμφανίζεται η οθόνη προεπισκόπησης.
Για να ακυρώσετε τη σάρωση, πατήστε <Άκυρο> ή  (Διακοπή) <Ναι>.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα <Πατήστε [Έναρξη] για σάρωση επόμενου πρωτοτύπου.>
7
Ελέγξτε τη σαρωμένη εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης.
Επεξεργαστείτε τη σαρωμένη εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπως απαιτείται.
Για να διαγράψετε μια σελίδα
Για να μετακινήσετε μια σελίδα
Για να αλλάξετε τη θέση των σελίδων
8
Πατήστε <Έναρξη Αποστολής>.
Η αποστολή ξεκινάει.
9CY6-07C