Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις βασικές διαδικασίες για την αποστολή φαξ.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Φαξ>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ. Οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ
Καθορισμός προορισμών από το βιβλίο διευθύνσεων
Καθορισμός προορισμών από τα πλήκτρα μνήμης
Χειροκίνητη καταχώριση προορισμών
Καθορισμός προορισμών σε διακομιστή LDAP
Για να ελέγξετε τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό που καθορίσατε, επιλέξτε τον επιθυμητό προορισμό με το και το και πατήστε <Λεπτο- μέρειες>. Για να διαγράψετε έναν προορισμό από τους προορισμούς που καθορίσατε, πατήστε <Διαγρ. Προορ.>.
Μπορείτε να διαγράψετε προορισμούς με το <Λεπτομ> μόνο για προορισμούς που καθορίστηκαν με τη λειτουργία Νέος Προορισμός και για προορισμούς που αποκτήθηκαν μέσω διακομιστή LDAP.
Οι ενδείξεις <ΑΠ ECM>, <Ταχύτητα Αποστολής> και <Υπεραστική Κλήση> δεν εμφανίζονται όταν καθορίζετε έναν προορισμό από το απομακρυσμένο βιβλίο διευθύνσεων.
Εάν ο διακομιστής διαμορφώνει τις πληροφοριακές ρυθμίσεις υπεύθυνου συστήματος, η πιστοποίηση μεταξύ διακομιστή και συσκευής πελάτη πραγματοποιείται κατά τη λήψη του απομακρυσμένου βιβλίου διευθύνσεων/των πλήκτρων μνήμης από τη συσκευή πελάτη. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω αντιστοίχισης του κωδικού υπεύθυνου συστήματος και του κωδικού PIN υπεύθυνου συστήματος που έχουν οριστεί από τον διακομιστή και τη συσκευή πελάτη. Αλλαγή κωδικού και ΡΙΝ του υπεύθυνου συστήματος
Η διαθεσιμότητα του απομακρυσμένου βιβλίου διευθύνσεων/των πλήκτρων μνήμης εξαρτάται από την κατάσταση των πληροφοριακών ρυθμίσεων του υπεύθυνου συστήματος για τον διακομιστή και τη συσκευή πελάτη, όπως απεικονίζεται παρακάτω.
Όταν ο διακομιστής εκτελεί τις πληροφοριακές ρυθμίσεις υπεύθυνου συστήματος
Όταν η συσκευή πελάτης εκτελεί τις πληροφοριακές ρυθμίσεις υπεύθυνου συστήματος
Αντιστοίχιση του κωδικού υπεύθυνου συστήματος και του κωδικού PIN υπεύθυνου συστήματος για τον διακομιστή και τη συσκευή πελάτη
Δυνατότητα χρήσης του απομακρυσμένου βιβλίου διευθύνσεων/πλήκτρου μνήμης
Εκτελεί
Εκτελεί
Ταιριάζει
Ναι
Αντιστοίχιση
Όχι
Δεν εκτελεί
-
Όχι
Δεν εκτελεί
Εκτελεί
-
Ναι
Δεν εκτελεί
-
Ναι
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται.
Καθορισμός του τρόπου σάρωσης πρωτοτύπων
Προσαρμογή ποιότητας εικόνας
Διαγραφή σκούρων περιθωρίων (Διαγραφή πλαισίου)
5
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή.
Για να ακυρώσετε τη σάρωση, πατήστε <Άκυρο> ή  (Διακοπή)  <Ναι>.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα <Πατήστε [Έναρξη] για σάρωση επόμενου πρωτοτύπου.>
Για ακύρωση της αποστολής, δείτε την ενότητα Ακύρωση της Αποστολής Φαξ.
Έλεγχος του συνολικού αριθμού των καθορισμένων προορισμών
Ο συνολικός αριθμός προορισμών που καθορίσατε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά περιοχή της οθόνης. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε ότι ο αριθμός των προορισμών είναι σωστός πριν από την αποστολή.
Αποστολή με τις πληροφορίες αποστολέα
Μπορείτε να πραγματοποιείτε αποστολή με τις πληροφορίες και τον αριθμό φαξ του αποστολέα. <Ταυτότητα Τερματικού ΑΠ>
Για να ελέγξετε τις καταστάσεις για απεσταλμένα έγγραφα
Στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>, μπορείτε να ελέγξετε τις καταστάσεις για απεσταλμένα έγγραφα. Αυτή η οθόνη σάς δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε ξανά τα φαξ ή να ακυρώσετε την αποστολή αφού ελέγξετε τις καταστάσεις. Έλεγχος κατάστασης και ημερολογίου για απεσταλμένα και παραληφθέντα έγγραφα
Όταν το <Εμφάν. Ειδοποίησης Κατά την Αποδοχή της Εργασίας> έχει ρυθμιστεί στο <Ναι>, η ένδειξη <ΈλεγχοςΚατάστ> εμφανίζεται στην ακόλουθη οθόνη μετά τη λήψη μιας απεσταλμένης εργασίας. <Εμφάν. Ειδοποίησης Κατά την Αποδοχή της Εργασίας>
Όταν παρουσιαστεί σφάλμα αποστολής επειδή η γραμμή του παραλήπτη είναι απασχολημένη
Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματη επανάκληση μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις όπως τον αριθμό επανακλήσεων της συσκευής, καθώς και το διάστημα που θα μεσολαβήσει μεταξύ των επανακλήσεων. <Αυτ. Επανάκληση>
Για να εκτυπώσετε την αναφορά αποτελεσμάτων της αποστολής
Στην οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ, αν πατήσετε <Επιλογές>  <Αναφορά Αποτε- λέσματος ΑΠ> θα έχετε τη δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης της αναφοράς αποτελεσμάτων της αποστολής.
Για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία για κάθε εργασία από το <Επιλογές>, πρέπει να επιλέξετε <Μόνο για Σφάλματα> ή <Off> στο <Αναφορά Αποτε- λέσματος ΑΠ> και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε το <Επιτρέπεται Εκτύπωση από Επιλογές> σε <On>.
Όταν οι φωτογραφίες στην απεσταλμένη εικόνα είναι πολύ σκούρες ή φωτεινές, τα χρώματα στο φόντο των έγχρωμων πρωτότυπων δεν μπορούν να αφαιρεθούν
Η ποιότητα της απεσταλμένης εικόνας μπορεί να βελτιωθεί εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις/ρυθμίσεις.
Τύπος εργασίας: Φαξ (Αποστολή μέσω μνήμης) ή Σάρωση και Αποστολή (Φαξ/I-Φαξ)
<ΕπιλογήΧρώματος>: <Άσπρο & Μαύρο> (Σάρωση και Αποστολή)
<Τύπος Πρωτοτύπου>: <Κείμενο>
<Πυκνότητα>  <Πυκνότητα Φόντου>: <Αυτ.>
<Ανάλυση>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi, ή 600 dpi x 600 dpi*
*Μπορεί να ρυθμιστεί για σάρωση και αποστολή
<Προτερ.Ταχύτητας/Ποιότητας Εικόνας για Α&Μ Σάρωση>  Εργασίες Αποστολής Φαξ/I-Φαξ: <Προτεραιότ. Ποιότητας> (<Προτερ.Ταχύτητας/Ποιότητας Εικόνας για Α&Μ Σάρωση>)
Όταν καθορίζονται πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή φαξ, πατώντας το <Επιλογές>  <Επιλογή Γραμμής>. Για οδηγίες σχετικά με τον καθορισμό ρυθμίσεων γραμμής φαξ, δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις γραμμής φαξ.
Αποθήκευση αντιγράφου απεσταλμένου εγγράφου
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή για την αυτόματη αποθήκευση αντιγράφου ενός απεσταλμένου εγγράφου σε έναν διακομιστή αρχείων. Το αντίγραφο μετατρέπεται σε ηλεκτρικό αρχείο, όπως το PDF και αποθηκεύεται, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ελέγχετε εύκολα το περιεχόμενο του από τον υπολογιστή σας. Αποθήκευση αντιγράφου απεσταλμένου εγγράφου
Επιλογή του ονόματος αποστολέα
Στην οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ, αν πατήσετε <Επιλογές>  <Όνομα Αποστολέα (TTI)> έχετε τη δυνατότητα επιλογής ονόματος από μια λίστα αποθηκευμένων ονομάτων αποστολέα, το οποίο θα συμπεριλάβετε στις πληροφορίες αποστολέα. <Αποθήκευση Ονόματος Αποστολέα (TTI)>
Εάν συνδέεστε χρησιμοποιώντας πιστοποίηση χρήστη, το όνομα σύνδεσης εμφανίζεται στη θέση <100> της οθόνης Ονόματα Αποστολέων (TTI).
Έλεγχος των σαρωμένων εικόνων πριν από την αποστολή
Μπορείτε να ελέγχετε τις σαρωμένες εικόνες στην οθόνη προεπισκόπησης πριν από την αποστολή. Έλεγχος των σαρωμένων εικόνων πριν από την αποστολή (Προεπισκόπηση)
Καταχώριση των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά
Μπορείτε να συνδυάσετε τους προορισμούς και τις ρυθμίσεις σάρωσης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε ένα κουμπί της συσκευής για μελλοντική χρήση. Πατώντας το εν λόγω κουμπί κατά τη σάρωση πρωτοτύπων, μπορείτε να ολοκληρώσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις σας. Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών
9CY6-077