Διόρθωση ανομοιομορφίας στην πυκνότητα

Εάν η πυκνότητα είναι ανομοιόμορφη κατά την εκτύπωση, εκτελέστε <Διόρθωση Διαβαθμίσεων>. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τη διόρθωση της πυκνότητας: Διόρθωση μέσω πυκνόμετρου με χρήση ενός οργάνου μέτρησης της αγοράς, Οπτική διόρθωση και Διόρθωση με σαρωτή.
Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά εάν δεν υπάρχει αρκετός γραφίτης.

Διόρθωση μέσω πυκνόμετρου

Μετρήστε μια δοκιμαστική σελίδα που έχετε εκτυπώσει με ένα πυκνόμετρο της αγοράς και εισαγάγετε τις τιμές μέτρησης της πυκνότητας, για να διορθώσετε την πυκνότητα των περιοχών με ράστερ.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση> <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας> <Διόρθωση Διαβαθμίσεων> <Διόρθωση μέσω Πυκνόμετρου>.
2
Πατήστε <Έναρξη Εκτύπωσης>.
Θα εκτυπωθεί μια δοκιμαστική σελίδα.
3
Μετρήστε τη δοκιμαστική σελίδα με ένα πυκνόμετρο.
Μετρήστε τα σημάδια 1 έως 7 που είναι εκτυπωμένα στη δοκιμαστική σελίδα και σημειώστε τις τιμές πυκνότητας που ανιχνεύονται.
4
Πατήστε <Μικρο- ρύθμ.> και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις τιμές πυκνότητας.
Εισαγάγετε τις τιμές πυκνότητας που μετρήσατε και σημειώσατε στο βήμα 3 στην περιοχή 1 έως 7.
Πατήστε <Μικρο- ρύθμ.> για κάθε χρώμα και εισαγάγετε την πυκνότητα για όλα τα χρώματα.
5
Πατήστε <OK>.
6
Πατήστε <Έξοδος Δοκιμαστικής Σελίδας> <Έναρξη Εκτύπωσης>.
Μετά τη διόρθωση, εκτυπώνεται μια δοκιμαστική σελίδα.
7
Εάν δεν υπάρχουν προβλήματα στη δοκιμαστική σελίδα, πατήστε <Αποθήκ. & Τέλος>.
Εάν η πυκνότητα της δοκιμαστικής σελίδας μετά τη διόρθωση είναι ανομοιόμορφη, πραγματοποιήστε τη διαδικασία που υποδεικνύεται στην ενότητα Οπτική διόρθωση.

Οπτική διόρθωση

Μετρήστε οπτικά μια δοκιμαστική σελίδα που εκτυπώσατε για την πραγματοποίηση διορθώσεων με χρήση των τιμών προσαρμογής πυκνότητας που προσδιορίζετε. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία, όταν δεν έχετε πυκνόμετρο ή όταν η διόρθωση δεν είναι αποτελεσματική.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση> <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας> <Διόρθωση Διαβαθμίσεων> <Οπτική Διόρθωση>.
2
Πατήστε <Έξοδος Δοκιμαστικής Σελίδας> <Έναρξη Εκτύπωσης>.
Θα εκτυπωθεί μια δοκιμαστική σελίδα.
3
Ελέγξτε οπτικά τη δοκιμαστική σελίδα, για να προσδιορίσετε τις τιμές ρύθμισης της πυκνότητας.
Το εύρος των σημαδιών που εκτυπώνονται μπορεί να είναι -6 έως +6 ή -5 έως +5, ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείται για τη δοκιμαστική σελίδα.
4
Πατήστε <Μικρο- ρύθμ.> και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις τιμές πυκνότητας.
Εισαγάγετε τις τιμές πυκνότητας σύμφωνα με τα αποτελέσματα του οπτικού ελέγχου του βήματος 3, από -6 έως +6 (ή -5 έως +5).
Εισαγάγετε μια θετική τιμή για να αυξήσετε την πυκνότητα ή μια αρνητική τιμή για να τη μειώσετε.
Πατήστε <Μικρο- ρύθμ.> για κάθε χρώμα και εισαγάγετε την πυκνότητα για όλα τα χρώματα.
5
Πατήστε <OK>.
6
Πατήστε <Έξοδος Δοκιμαστικής Σελίδας> <Έναρξη Εκτύπωσης>.
Μετά τη διόρθωση, εκτυπώνεται μια δοκιμαστική σελίδα.
7
Εάν δεν υπάρχουν προβλήματα στη δοκιμαστική σελίδα, πατήστε <Αποθήκ. & Τέλος>.

Διόρθωση με σαρωτή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διόρθωση πυκνότητας σαρώνοντας μια δοκιμαστική σελίδα που έχετε εκτυπώσει. Η συσκευή προσδιορίζει αυτόματα τις τιμές διόρθωσης πυκνότητας και διορθώνει τις ανωμαλίες.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Διόρθωση Διαβαθμίσεων>  <Διόρθωση Σαρωτή>.
2
Επιλέξτε το χαρτί που θα χρησιμοποιηθεί και πατήστε <OK>.
3
Πατήστε <Έναρξη Εκτύπωσης>.
Θα εκτυπωθεί μια δοκιμαστική σελίδα.
4
Τοποθετήστε τη δοκιμαστική σελίδα στην επιφάνεια σάρωσης.
Τοποθετήστε τη δοκιμαστική σελίδα όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες επί της οθόνης.
5
Κλείστε τον τροφοδότη και πατήστε <Έναρξη Σάρωσ.>.
Η δοκιμαστική σελίδα σαρώνεται.
6
Ανοίξτε τον τροφοδότη και αφαιρέστε τη δοκιμαστική σελίδα.
9CY6-0LY