Αποστολή/αποθήκευση σε καθορισμένη ώρα

Μπορείτε να σαρώσετε τα πρωτότυπα εκ των προτέρων και να αποστείλετε/αποθηκεύσετε τα σαρωμένα έγγραφα σε μια καθορισμένη ώρα.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποστολή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης. Οθόνη Βασικών λειτουργιών σάρωσης
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται. Βασικές διαδικασίες σάρωσης πρωτοτύπων
5
Πατήστε <Επιλογές>  <Μεταχρονο- λογημένη ΑΠ>.
6
Εισαγάγετε την ώρα αποστολής/αποθήκευσης και πατήστε <OK>.
Εισαγάγετε και τα τέσσερα ψηφία της ώρας. Για παράδειγμα, αν θέλετε εκτύπωση στις 7 και 5, εισαγάγετε «0705», ενώ αν θέλετε εκτύπωση στις 23 και 18, εισαγάγετε «2318».
7
Πατήστε <Κλείσιμο>.
8
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και αποστέλλονται/αποθηκεύονται κατά την καθορισμένη ώρα.
Μπορείτε να ελέγχετε στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ> αν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή/αποθήκευση ή όχι. Έλεγχος κατάστασης και αρχείου καταγραφής σαρωμένων εγγράφων
Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 64 εργασίες για μεταχρονολογημένη αποστολή. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός εργασιών αποστολής που έχει τη δυνατότητα να χειριστεί η συσκευή μπορεί να είναι μικρότερος από 64, ανάλογα με τις ακόλουθες συνθήκες:
Όταν αποστέλλονται πολλαπλά έγγραφα ταυτόχρονα
Όταν αποστέλλονται μεγάλα έγγραφα
Όταν χρησιμοποιείται πολλή μνήμη για τη Θυρίδα Φαξ/I-Φαξ
9CY6-09J