<Αρχικοποίηση Μετά από Αλλαγή Εξαρτημάτων>

Μετά την αντικατάσταση μερών, πρέπει να αρχικοποιήσετε τον εκτυπωτή. Αρχικοποιήστε τον εκτυπωτή για κάθε μέρος που αντικαθίσταται.

<Μονάδα ΙΕΜ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>  <Αρχικοποίηση Μετά από Αλλαγή Εξαρτημάτων>
Μετά την αντικατάσταση της μονάδας ITB, εκτελέστε τη <Μονάδα ΙΕΜ> για αρχικοποίηση.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Μονάδα ΙΕΜ>
Ναι, Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-

<Εξωτερικός Δευτερεύων Κύλινδρος Μεταφοράς>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>  <Αρχικοποίηση Μετά από Αλλαγή Εξαρτημάτων>
Μετά την αντικατάσταση του δευτερεύοντος εξωτερικού κυλίνδρου μεταφοράς, εκτελέστε <Εξωτερικός Δευτερεύων Κύλινδρος Μεταφοράς> για αρχικοποίηση.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εξωτερικός Δευτερεύων Κύλινδρος Μεταφοράς>
Ναι, Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-

<Κιτ Συντήρησης ADF>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>  <Αρχικοποίηση Μετά από Αλλαγή Εξαρτημάτων>
Μετά την αντικατάσταση του κυλίνδρου συλλέκτη ADF και του πέλματος διαχωρισμού ADF, χρησιμοποιήστε το <Κιτ Συντήρησης ADF> για αρχικοποίηση.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κιτ Συντήρησης ADF>
Ναι, Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
9CY6-0J7