<Ρυθμίσεις Σάρωσης>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης που είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Μέθοδος Επαναφοράς για Εμπλοκή Τροφοδότη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Μπορείτε να επιλέξετε αν η σάρωση θα ξεκινήσει ξανά από την πρώτη σελίδα του πρωτοτύπου ή από τη σελίδα του πρωτοτύπου στην οποία διακόπηκε η σάρωση, αν συμβεί εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Μέθοδος Επαναφοράς για Εμπλοκή Τροφοδότη>
<Από 1η Σελίδα>, <Από Πρωτότ. σε Αναμονή>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Η άμεση αποστολή φαξ δεν υποστηρίζει αυτήν τη ρύθμιση. Αν συμβεί εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτέλεση της άμεση αποστολής, η εργασία θα ακυρωθεί. Σ' αυτήν την περίπτωση, εκτελέστε ξανά την εργασία.
Ανάλογα με τη θέση εμπλοκής του χαρτιού, μπορεί να είναι δύσκολο να διαπιστώσετε αν ολοκληρώθηκε η σάρωση εγγράφου. Αν έχετε ορίσει το <Από Πρωτότ. σε Αναμονή> για το <Μέθοδος Επαναφοράς για Εμπλοκή Τροφοδότη> και δεν βρίσκετε μέχρι ποια σελίδα έχει σαρωθεί το έγγραφο, συνιστάται να ακυρώσετε την εργασία και να την εκτελέσετε ξανά.
Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα.
<Από 1η Σελίδα>: Τοποθετήστε ξανά τα πρωτότυπα στον τροφοδότη κι επανεκκινήστε τη σάρωση από την πρώτη σελίδα του εγγράφου. Τα πρωτότυπα θα τροφοδοτούνται αυτόματα μέχρι τη σελίδα του εγγράφου στην οποία διακόπηκε η σάρωση.
<Από Πρωτότ. σε Αναμονή>: Τοποθετήστε τα πρωτότυπα που δεν σαρώθηκαν λόγω της εμπλοκής χαρτιού στον τροφοδότη κι έπειτα ξεκινήστε τη σάρωση όλων των υπόλοιπων πρωτοτύπων ξανά.

<Ρυθμίσεις Θορύβου Σαρωτή>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα δίνεται προτεραιότητα στην ταχύτητα σάρωσης ή στη μείωση θορύβου όταν το πρωτότυπο σαρώνεται από τον τροφοδότη.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Θορύβου Σαρωτή>
<Προτεραιότητα Ταχύτητας>, <Σιωπηλή Λειτουργία>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information

<Εξάλειψη Γραμμών>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε εάν θα ανιχνεύονται και θα αποτρέπονται οι ραβδώσεις κατά τη σάρωση πρωτοτύπων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εξάλειψη Γραμμών>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση <On>, οι εξαιρετικά λεπτές γραμμές μπορεί να θεωρηθούν σαν ανεπιθύμητες ραβδώσεις.

<Προτερ.Ταχύτητας/Ποιότητας Εικόνας για Α&Μ Σάρωση>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα δίνεται προτεραιότητα στην ταχύτητα σάρωσης ή στην ποιότητα εικόνας κατά την εκτέλεση ασπρόμαυρης σάρωσης.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προτερ.Ταχύτητας/Ποιότητας Εικόνας για Α&Μ Σάρωση>
<Εργασίες Αποστολής Φαξ/I-Φαξ>: <Προτεραιότητα Ταχύτητας>, <Προτεραιότ. Ποιότητας>
<Όλες οι Εργασίες ΑΠ εκτός Εργασιών Φαξ/I-Φαξ>: <Προτεραιότητα Ταχύτητας>, <Προτεραιότ. Ποιότητας>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information

Ακόμα και αν έχει οριστεί η <Προτεραιότ. Ποιότητας>, η ρύθμιση δεν ενεργοποιείται, όταν γίνεται αποστολή φαξ με <Άμεση Αποστολή>.

<LTRR/STMT Original Selection>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή θα χειρίζεται τα πρωτότυπα μεγέθους LTRR και STMT που τοποθετείτε στην επιφάνεια σάρωσης.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιλογή Πρωτοτύπων LTRR/STMT>
<Χειροκίνητη Επιλογή>, <Χρήση Μορφής LTRR>, <Χρήση Μορφής STMT>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information

<Τιμή Gamma για Απομακρυσμένη Σάρωση>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την τιμή gamma που θα χρησιμοποιείται για τη σάρωση έγχρωμων εγγράφων στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε την πιο κατάλληλη τιμή γάμμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτυπώνετε τα έγγραφα με τη βέλτιστη πυκνότητα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Τιμή Gamma για Απομακρυσμένη Σάρωση>
<Gamma 1.0>, <Gamma 1.4>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.2>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information

<Αυτόματη Μετάβαση σε Κατάσταση Online>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Ορίστε αυτό σε <On> για να ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία απομακρυσμένου σαρωτή όταν πατάτε το <Απομακρυσμένος Σαρωτής> (Οθόνη <Αρχική>).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αυτόματη Μετάβαση σε Κατάσταση Online>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του απομακρυσμένου σαρωτή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το <Αντιγραφή> και το <Σάρωση & Αποθήκευση>.
Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης και αυτόματης επιστροφής της οθόνης του πίνακα αφής στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

<Αυτόματη Μετάβαση σε Κατάσταση Offline>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία απομακρυσμένου σαρωτή (όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο), δεν είναι δυνατό να γίνει σάρωση με <Αντιγραφή> ή με <Σάρωση & Αποθήκευση>. Αν ορίσετε την επιλογή <Αυτόματη Μετάβαση σε Κατάσταση Offline> σε <On>, η συσκευή θα απενεργοποιείται αυτόματα μόλις παρέλθει το χρονικό διάστημα που ορίσατε στο <Auto Reset Time> στην ενότητα <Προτιμήσεις> (Ρυθμ./Αποθήκ.).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αυτόματη Μετάβαση σε Κατάσταση Offline>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν το <Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς> έχει οριστεί σε <0>, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δύο περίπου λεπτά.
Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης και αυτόματης επιστροφής της οθόνης του πίνακα αφής στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

<Αυτ.Επιλ.Πρωτοτ.Διαφ.ΜεγεθώνΚατά τη ΧρήσηΤροφοδ.>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα χρησιμοποιείται αυτόματα η λειτουργία <Πρωτ. Διαφ. Μεγεθών> κατά τη σάρωση με τον τροφοδότη.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αυτ.Επιλ.Πρωτοτ.Διαφ.ΜεγεθώνΚατά τη ΧρήσηΤροφοδ.>
<Αντιγραφή>: <On>, <Off>
<Αποστολή/Σάρωση & Αποθήκευση>: <On>, <Off>
<Φαξ>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
A
Settings/Registration Basic Information
Δεν μπορείτε να συνδυάσετε όλες τις ακόλουθες λειτουργίες ταυτόχρονα.
<Πρωτ. Διαφ. Μεγεθών>
<Μετακίνηση>
<Επιλογή Χαρτιού>:<Αυτ.>
Οι λειτουργίες <N σε 1> και <Φυλλάδιο> διεκπεραιώνονται με το μέγεθος χαρτιού που έχει εντοπίσει ο τροφοδότης για την πρώτη σελίδα.
9CY6-0JH