I-Fax dokumentu saņemšana

I-faksa dokumenta saņemšana

Uz vadības paneļa indikators Apstrāde/dati mirgo zaļā krāsā. Kad saņemšana ir pabeigta, dokuments tiek automātiski drukāts un indikators nodziest.
Lai atceltu saņemšanu, nospiediet  (Stat.pārraudz.)  <Saņemt>  <Darba statuss>  atlasiet dokumentu  <Atcelt>.
Varat norādīt laiku, pēc kura sadalīta i-faksa saņemšana tiek atcelta, ja nevar saņemt tālākminētos datus. Tiek drukāti dati, kas saņemti norādītajā laikā. <Dalīto datu SAŅ taimauts>

Izvades papīrs

Ienākošais i-faksa dokuments tiek drukāts uz tāda paša formāta kā saņemtajam dokumentam. Ja nav saņemtajam dokumentam atbilstoša formāta papīra, dokuments tiek drukāts atbilstoši iestatījumam <Atlasīt atvilktni>. <Atlasīt atvilktni>
I-faksa dokumentu manuāla saņemšana
Nospiediet  (Stat.pārraudz.)  <Saņemt>  <Darbu žurnāls>  <Pārb. i-faksa SAŅ>. Nospiežot <Faksa/i-faksa iesūtne> (Ekrāns <Sākums>)  <Atmiņas SAŅ iesūtne>  <Dalīto datu SAŅ iesūtne>, var pārbaudīt sadalīto i-faksa dokumentu saņemšanas statusus un to datu apjomus.
Drukājot var taupīt papīru.
Drukājot saņemtus dokumentus, tajos var iekļaut tādu informāciju, kā saņemšanas laiks. <Drukāt SAŅ lappuses kājeni>
9E0K-087