Faksu saņemšana

Šajā sadaļā aprakstīti faksa saņemšanas veidi un iekārtas iestatīšana faksu saņemšanai. Lai varētu izmantot faksa funkcijas, vispirms ir jāveic dažas procedūras, pēc tam jānorāda saņemšanas iestatījumi.

Faksa saņemšanas metodes

Iekārta nodrošina tālāk norādītos saņemšanas veidus. Izvēlieties savām vajadzībām vispiemērotāko veidu un pēc tam iestatiet to, veicot sadaļā <SAŅ režīms> aprakstīto procedūru.
<Automātiska saņemšana>
Paredzēts faksu saņemšanai
Iekārta automātiski saņem faksus. Pat tad, ja kāds jums zvana, nevarēsit atbildēt uz zvanu.
<Fakss/tālr. (autom. pārsl.)>
Ja tiek saņemts fakss
Iekārta automātiski saņem faksu.
Ja tiek saņemts tālruņa zvans
Skan ienākošā zvana signāls. Paceliet klausuli, lai atbildētu uz zvanu.
Vispirms iekārtai ir jāpievieno tālrunis vai papildu klausule.
<Automātiskais atbildētājs>
Ja tiek saņemts fakss
Pēc ienākošā zvana signāla iekārta automātiski saņem faksu.
Ja tiek saņemts tālruņa zvans
Tiek ieslēgts automātiskais atbildētājs, lai zvanītājs varētu atstāt ziņojumu. Ja klausuli paceļat, pirms automātiskais atbildētājs sāk ierakstīt ziņojumu, varat runāt ar zvanītāju.
Vispirms iekārtai ir jāpievieno automātiskais atbildētājs.
Iestatiet automātisko atbildētāju tā, ka tas tiek aktivizēts pēc dažām zvanīšanas reizēm.
Mēs iesakām pievienot aptuveni 4 sekunžu klusumu ziņojuma sākumā vai iestatīt maksimālo ieraksta laiku uz 20 sekundēm.
<Manuāla SAŅ>
Ja tiek saņemts fakss
Skan ienākošā zvana signāls. Paceliet klausuli. Ja ir dzirdams skaņas signāls, atlasiet  (Sākums)  <Fakss>  <Nolikta klausule>  <Sākt SAŅ>, lai saņemtu faksa ziņojumus.
Ja tiek saņemts tālruņa zvans
Skan ienākošā zvana signāls. Paceliet klausuli. Ja skaņas signāls nav dzirdams, sāciet sarunu.
Vispirms iekārtai ir jāpievieno tālrunis vai papildu klausule.
Varat iestatīt iekārtu automātiski saņemt faksa ziņojumus, kad ienākošais zvans zvana noteiktu laika periodu. <Pārslēgt uz autom. SAŅ>
<Tīkla komutators>*1
Iekārta izšķir faksu un tālruņa zvanus. Šis režīms ir pieejams tikai atsevišķās valstīs, un tam ir nepieciešams tīkla pārslēgšanas pakalpojuma abonements.
Vispirms iekārtai ir jāpievieno tālrunis vai papildu klausule.
*1 Apzīmē vienumus, kas atkarībā no reģiona, iespējams, netiek rādīti Iestatījumu/reģistrācijas ekrānā.

Ja tiek saņemts fakss

Uz vadības paneļa indikators Apstrāde/dati mirgo zaļā krāsā. Kad saņemšana ir pabeigta, dokuments tiek automātiski drukāts un indikators nodziest.
Lai atceltu saņemšanu, nospiediet  (Stat.pārraudz.)  <Saņemt>  <Darba statuss>  atlasiet dokumentu  <Atcelt>.

Izvades papīrs

Ienākošais fakss tiek drukāts uz tāda paša formāta kā saņemtajam dokumentam. Ja nav saņemtajam dokumentam atbilstoša formāta papīra, dokuments tiek drukāts atbilstoši iestatījumam <Atlasīt atvilktni>. <Atlasīt atvilktni>
Atkarībā no pievienotā tālruņa veida iekārta, iespējams, nevarēs pareizi sūtīt vai saņemt faksa dokumentus.
Ja pievienojat ārēju tālruni, kuram ir faksa funkcijas, iestatiet, lai tālrunis automātiski nesaņemtu faksus.
Ja paceļat tālruņa klausuli un dzirdat skaņas signālu, zvans ir fakss. Varat saņemt faksu, izmantojot tālruni, kurā ievadīt konkrētu ID numuru. <Attālā SAŅ>
Ja nepieciešama papildu informācija par pakalpojumu, sazinieties ar attiecīgo dienestu.
Saņemšana ar apakšadresātu
Iekārta atbalsta ITU-T* standarta apakšadresātu izmantošanu. Lai saņemtu dokumentu ar apakšadresātu, skatiet sadaļu <Pāradresācijas iestatījumi>.
*ITU-T nozīmē International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, un ir grupa, kas izvirza rekomendācijas pasaules telekomunikācijas standartizācijai.
Drukājot var taupīt papīru.
Drukājot saņemtus dokumentus, tajos var iekļaut tādu informāciju, kā saņemšanas laiks. <Drukāt SAŅ lappuses kājeni>
Ja iekārta ir iestatīta pārbaudīt saņemšanas paroli apakšadresāta komunikācijai, var novērst faksa mēstuļu saņemšanu. <SAŅ parole>
Iestatot <Pārsūtīt pagaidu saglabātos failus uz atm. SAŅ iesūtni> kā <Jā>, saņemtus dokumentus var pāradresēt uz iekārtas uzglabāšanas vietu (atmiņas RX iesūtni), ja tos nav iespējams izdrukāt iestrēguša papīra vai papīra trūkuma dēļ. Tādā gadījumā <Faksa atmiņas bloķēšana>/<Lietot i-faksa atmiņas bloķēšanu> tiek automātiski iestatīts kā <Iesl.> un pāradresētie dokumenti ir apskatāmi ekrānā. Pāradresētos dokumentus arī var izdrukāt vēlāk. (Saņemto dokumentu saglabāšana iekārtā (Saņemšana atmiņā)) Lai atgrieztos pie normālas drukāšanas, iestatiet <Faksa atmiņas bloķēšana>/<Lietot i-faksa atmiņas bloķēšanu> kā <Izsl.>.
9E0K-079