Saņemto dokumentu saglabāšana iekārtā (Saņemšana atmiņā)

Ienākošos dokumentus var saglabāt iekārtas saglabāšanas vietā (Atmiņas RX iesūtnē), tos nedrukājot. Drukājot tikai nepieciešamos dokumentus un izdzēšot no Atmiņas RX iesūtnes nevajadzīgos, piemēram, tiešos pasta ziņojumus, var ietaupīt papīru.

Dokumenta saglabāšana atmiņas RX iesūtnē

Lai izmantotu šo funkciju, sākumā ir jāaktivizē saņemšanas atmiņā iespēja (<Lietot faksa atmiņas bloķēšanu> un <Lietot i-faksa atmiņas bloķēšanu>) un pēc tam jāizpilda tālāk aprakstītā procedūra iestatījumu norādīšanai, lai ienākošie dokumenti tiktu saņemti atmiņā.
1
Nospiediet <Faksa/i-faksa iesūtne>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Atmiņas SAŅ iesūtne>.
Ja atmiņas RX iesūtnei ir iestatīta parole, parādās ekrāns, aicinot ievadīt paroli (<Atmiņas SAŅ iesūtnes PIN>). Ievadiet paroli un nospiediet <OK>.
3
Atlasiet <Atmiņas SAŅ iesūtne> un iestatiet iespēju <Faksa atmiņas bloķēšana> kā <Iesl.>.
Lai saņemtu atmiņā i-faksa dokumentus, iestatiet iespēju <I-faksa atmiņas bloķēšana> kā <Iesl.>.

Dokumentu izdrukāšana no atmiņas RX iesūtnes

Ja indikators Apstrāde/dati vadības panelī nepārtraukti deg zaļā krāsā, izpildiet šādu procedūru, lai pārbaudītu/drukātu saglabātos dokumentus.
1
Nospiediet <Faksa/i-faksa iesūtne>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Atmiņas SAŅ iesūtne>.
Sadalīto datu RX iesūtne
Nospiežot <Dalīto datu SAŅ iesūtne>, var pārbaudīt pirms sūtīšanas vairākās daļās sadalīta i-faksa dokumenta saņemšanas statusu, kā arī sadalīto datu RX iesūtnes atlikušo kapacitāti.
Izmantojot <Dalīto datu SAŅ iesūtne>, var veikt šādas darbības.
Nospiežot <Dalīto datu saraksts>, var pārbaudīt dokumentu sarakstu.
Nospiežot <Dzēst>, var dzēst sadalītu un nosūtītu dokumentu. Atlasot <Drukāt izdzēšot>, var iestatīt iekārtu, lai saņemtie sadalīto datu dokumenti tiktu drukāti pie dzēšanas.
3
Izvēlieties <Atmiņas SAŅ iesūtne>.
Tiek parādīts saglabāto dokumentu saraksts.
4
Atlasiet drukājamo dokumentu un nospiediet <Drukāt>.
Nospiežot <Dati>, var pārbaudīt dokumenta informāciju, ieskaitot sūtītāju vārdus un saņemto lappušu skaitu. Nospiežot <Rādīt attēlu>, var pārbaudīt dokumenta saturu, kā arī atlasītu un dzēst lappuses.
Nospiežot <Dzēst> <Jā>, dokuments tiek dzēsts. Nevar dzēst vairākus dokumentus vienlaicīgi. Lai dzēstu vairākus dokumentus, atlasiet un dzēsiet tos pa vienam.
Nospiežot <Sūtīt>, var norādīt adresātus, kam dokumentu sūtīt. Lai pēc nosūtīšanas dokumentu dzēstu no faksa/i-faksa iesūtnes, pirms nosūtīšanas nospiediet <Dzēst failu pēc sūtīšanas>.
Nospiežot <Atlasīt visu (maks., 32 faili)>, var uzreiz atlasīt dokumentus. Atlasot dokumentu, tiek parādīta iespēja <Notīrīt atlasi>, kas ļauj notīrīt visu atlasīto.
Lai drukātu visus atmiņā esošos dokumentus, nospiediet <Izsl.> iespējai <Faksa atmiņas bloķēšana> vai <I-faksa atmiņas bloķēšana>. 5. soli var izlaist.
Nevar izdrukāt vairākus dokumentus vienlaicīgi. Lai izdrukātu vairākus dokumentus, atlasiet un izdrukājiet tos pa vienam.
5
Nospiediet <Sākt drukāšanu>.
Tiklīdz dokuments tiek izdrukāts, tas tiek izdzēsts no atmiņas.
Var norādīt nedēļas dienu vai laiku, piemēram, nedeļas nogalēs vai naktī, kad saņemtie dokumenti tiek saglabāti atmiņā. <Memory Lock Start Time> un <Atmiņas bloķēš. beigu laiks>
Reģistrējot zemāku līmeni atmiņas RX iesūtnes pogā <Personīgi>/<Koplietots>, darbības var veikt ātri un efektīvi.
9E0K-07Y