Промяна на услугите за влизане

Приложението, което реализира удостоверяването на потребителите, се нарича "Услуга за влизане". По подразбиране машината се задава да използва като услуга за влизане "Удостоверяване на потребителите (управление на личното удостоверяване)". Ако искате да използвате "Удостоверяване на ИД на отдел", променете услугата за влизане със SMS.

Промяна на услугата за влизане

1
Влезте в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Service Management Service] в страницата на портала.
3
Щракнете върху [System Application Management] [Start] в [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Състоянието става [Started].
4
Щракнете върху [Enhanced System Application Management]  [Switch] в [DepartmentID Authentication].
Състоянието става [Start after Restart].
5
Рестартирайте машината. Рестартиране на машината
Машината се рестартира и променените настройките се отразяват.
Когато бъде стартирано "Удостоверяване на ИД на отдел"
Ако щракнете върху [Service Management Service] от порталната страница на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), се показва екранът за влизане в SMS. С цел защита, машината е конфигурирана така, че да не позволява влизане с паролата по подразбиране, предназначена за SMS. Натиснете  (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Настр. за сигурност>  <Настр. за автентик./парола>  <Настройки за парола> , задайте временно <Позвол. използв. пар. по подразб. за отдал. достъп> на <Вкл.>.
След като влезете в SMS с паролата по подразбиране, възстановете първоначалното ниво на защита, като промените паролата по подразбиране и след това възстановите <Позвол. използв. пар. по подразб. за отдал. достъп> да бъде <Изкл.>.
"MeapSmsLogin" е зададено като парола за влизане, предназначена за SMS. Ако влезете с "MeapSmsLogin", се показва екранът за промяна на паролата. С цел защита, следвайте инструкциите на екрана, за да промените паролата.
Паролата за SMS може да бъде променена с [Change Password] в [System Management].
Уверете се, че няма да забравите паролата си. В противен случай няма да може да осъществите достъп до SMS. В този случай се свържете с вашия търговец или сервизен представител.
Връщане към "Удостоверяване на потребителите"
Изберете [Enhanced System Application Management] [User Authentication], щракнете върху [Switch] и рестартирайте машината. Ако няма да използвате SMS Installer Service (Password Authentication) (Услугата инсталатор на SMS (Удостоверяване с парола)), след рестартиране на машината изберете [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] и щракнете върху [Stop].

Настройка при използване на удостоверяване на ИД на отдел

Когато реализирате управление на ИД на отдел чрез удостоверяване на ИД на отдел, проверете дали администраторът (системният администратор) управлява ИД-тата на отдели и PIN кодовете. За да подобрите защитата, влезте с ИД на системния администратор (ИД на системния оператор) и се погрижете да промените ИД и PIN кода на системния администратор.
Това кои потребители стават администратори или обикновени потребители, зависи от това дали са зададени настройките за управление на ИД на отдел и системния оператор, както е посочено в таблицата по-долу.
Кодове на отдели
Настройки на системния оператор
Администратор
Обикновени потребители
Вкл.
Зададено
Системен оператор
Потребители, удостоверени с ИД на отдел и PIN код не за системния оператор
Не е зададено
Потребители, удостоверени с ИД на отдел и PIN код
Няма
Изкл.
Зададено
Системен оператор
Потребители, различни от системния оператор
Не е зададено
Всички потребители
Няма

Променяне на ИД и PIN кода на системен оператор

Активиране на управлението на ИД на отдели

Операция за влизане, когато е разрешено управление на ИД на отдели с помощта на удостоверяване на отдел

Реализация на ограничения на функциите и управление на потребителите

9XU7-0RA