Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

За стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) въведете IP адреса на машината във вашия уеб браузър. Проверете конфигурираният за машината IP адрес, преди да извършвате тази операция. Задаване на IP адрес
По съображения за сигурност не можете да се впишете в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) с използване на паролата по подразбиране (7654321) за потребител Администратор. Впишете се в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) след смяна на паролата на потребител Администратор от контролния панел.
 (Настр./Регистр.) <Настройки за управление> <Управление на потребители> <Управление на автентикация> <Регистр./Редакт. автент. потреб.> променете паролата за „Administrator“
Уверете се, че няма да забравите паролата си. Ако я забравите, свържете се с вашия търговец или със сервизен представител.
Когато и машината, и сървърът на Active Directory са зададени като устройства за удостоверяване на потребители (Конфигуриране на методите за влизане на потребител и на устройствата за удостоверяване), настройката за време на сървъра на Аctive Directory трябва да съответства на тази на машината.
Използване на TLS шифроване за комуникация
Когато искате да шифровате Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) комуникация, конфигурирайте TLS ключ и сертификат (Конфигуриране на ключ и сертификат за TLS), отидете на настройката <Настройки на отдалечен ПИ> (<Настройки на отдалечен ПИ>) и задайте <Използване на TLS> на <Вкл.>, след което изключете и включете машината.
Вписване в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) с използване на парола по подразбиране на потребител Администратор
Можете също така да настроите разрешаване на влизането в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) с използване на парола по подразбиране на потребител „Administrator“. ( (Настр./Регистр.) <Настройки за управление> <Настр. за сигурност> <Настр. за автентик./парола> <Настройки за парола> <Позвол. използв. пар. по подразб. за отдал. достъп> <Вкл.>)

Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

1
Стартирайте уеб браузъра.
2
Въведете IP адреса на машината и натиснете клавиша [ENTER] на клавиатурата на компютъра.
Въведете "http://<IP адрес на машината>/" в полето за въвеждане на адрес.
Когато използвате IPv6 адрес, оградете частта с IP адреса в скоби ([ ]) (Пример: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ако Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) не се стартира
Ако екранът за вписване не се показва в стъпка 3 от тази процедура, изчистете кеша на уеб браузъра си и въведете IP адреса отново.
Ако се показва съобщение, свързано със защитата
Може да се покаже предупредително съобщение, ако Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) комуникацията е шифрована. Ако няма проблеми със сертификата или TLS настройките, можете да продължите да използвате уеб браузъра.
3
Влезте в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
Въведете регистрирано потребителско име и парола в [User Name] и [Password], изберете дестинацията за вписване в [Login Destination] и щракнете върху [Log In].
Ако се показва [Log In (Guest)], нерегистрираните потребители могат да щракнат върху този бутон и да се впишат като общи потребители.
При някои настройки за удостоверяване на потребители Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) може да пропусне екрана за вписване и да покаже директно главния екран (порталната страница). Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Ако е активирано двустепенно удостоверяване
4
Проверете дали се показва порталната страница на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Когато използвате Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) за управление на машината, не използвайте бутона [Back] на уеб браузъра. Страницата може да не се промени правилно, ако използвате бутона [Back].

Настройване на времето за изчакване след влизане в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

Потребителят автоматично се отписва, ако за даден период от време след вписване в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) не са извършени никакви операции. Можете да зададете времето, докато потребителят е отписан.
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Timeout After Logging in to Remote UI] задайте времето за изчакване след влизане [OK]

Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

Порталната страница, показана по-долу, се показва при вписването ви в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). В този раздел са описани показваните в порталната страница елементи и основни операции.
Някои елементи на дисплея и функции са налични само ако се впишете с администраторски привилегии.
Ако няколко потребителя използват по едно и също време Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) или контролният панел на машината се използва в същото време като Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), в сила е последната операция, която е извършена.

Информация за устройството

Показва се текущото състояние на машината заедно с информация относно грешките, консумативите и др.

Език на дисплея

Можете да превключвате езика, който се показва на екрана на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).

[Log Out]

Отпишете се от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) и се върнете на страницата за вписване.

[E-Mail to System Manager]

Създайте имейл съобщение за изпращане към администратора. Имейл адресът на администратора може да се зададе в [Settings/Registration]  [User Management]  [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Status Monitor/Cancel]

Можете да проверите състоянието на задачите или да отмените обработката. Можете също така да проверявате детайлна информация за количеството оставащ тонер и хартия и др. Проверка на състоянието и регистрите

[Settings/Registration]

Можете да промените настройките на машината. Можете да запазите детайли за настройките на компютъра или да ги импортирате от компютър към машината. Импортиране/експортиране на данни за настройки
Можете да използвате контролния панел или Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) за промяна на повечето настройки на машината, но някои настройки могат да се променят само с използване на едното или другото.

[Basic Tools]

Можете да извършвате операции като печат на документи или регистриране/редактиране на дестинации.
Управление на запаметени файлове
Директно отпечатване на файлове без отваряне
Регистриране на дестинации през Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

[Management Tools]

Можете да управлявате елементи, като например приложения добавки или информация за настройки на потребител (Изтриване на информация за потребителска настройка).

[Portal Display Settings]

Можете да променяте реда, в който бутоните [Basic Tools] и [Management Tools] да се показват на порталната страница.

Съобщения/поддръжка

Съобщенията от администратора се показват заедно с връзки за информация за поддръжка на машината. Показване на съобщения от администратора
За актуализиране на текущата страница с най-новата информация щракнете върху .
9XU7-0CK