Персонализиране на екрана <Начало>

Този раздел описва какво може да се персонализира и управлява от елементите, които се показват при натискане на на екрана <Начало>.
В зависимост от настройката за <Разреши перс. на началния екран за обща употреба> и правата на влезлия потребител може да се покаже екран за избор на <Персонализир. за перс. употр.> или <Персонализ. за обща употр.>, когато се избере <Преместване бутони>, <Редактиране на бутони>, <Настройки за оформление на началния екран> или <Настройки за тапет>.
<Персонализир. за перс. употр.>: Изберете това, за да персонализирате началния екран за текущия влязъл в системата потребител. Настройките по подразбиране за <Персонализир. за перс. употр.> следват настройките за <Персонализ. за обща употр.>.
<Персонализ. за обща употр.>: Изберете това, за да персон. нач. екран за потреб., които нямат персонал. екран, като напр. потр. без вход в сист., гост-потр. и др. Настройките в <Персонализ. за обща употр.> се прилагат, докато влезлият потребител не конфигурира <Персонализир. за перс. употр.>.
Ако настройките в <Персонализ. за обща употр.> бъдат променени, промените се отразяват и в <Персонализир. за перс. употр.>, докато влезлият потребител не конфигурира <Персонализир. за перс. употр.>.
Настройките на екрана <Начало> могат да бъдат импортирани/експортирани между машини, които поддържат екрана <Начало>. Импортиране/експортиране на данни за настройки
Настройките на екрана <Начало> не се импортират в машини, които поддържат екрана <Меню Бърз достъп>, но не поддържат екрана <Начало>.
Дори при експортиране да са деактивирани настройки от <Настройки за управл. на нач. екран за персон. употреба>, персоналните настройки се експортират, ако вече са конфигурирани.

 <Преместване бутони>

Можете да премествате бутоните за функции и личните/споделените бутони.

 <Редактиране на бутони>

Само <Прем:> може да се използва с бутоните за функции.
<Преимену- ване>, <Изтр-не> и <Преместване> могат да се използват за личните/споделените бутони.

 <Настройки за оформление на началния екран>

Можете да изберете един от елементите по-долу за размера и броя на бутоните, показвани в един екран.
<3 големи бутона на страница>
<4 малки бутона на страница>
<6 големи бутона на страница>
<9 средни бутона на страница>
<12 малки бутона на страница>

 <Настройки за тапет>

Можете да промените фоновото изображение.

 <Настройки за управление на начален екран>

Налични са настройките по-долу. (Червеният и удебелен текст указва настройката по подразбиране.)
<Разреши перс. на началния екран за обща употреба>: <Вкл.>/<Изкл.>
<Разреши потр. без автент. да използват хронология>: <Вкл.>/<Изкл.>
<Разреши вс. потреб. с вход да използва хронолог.>: <Вкл.>/<Изкл.>
<Връщане към Начало след изпълнение на задача>: <Вкл.>/<Изкл.>
<Ограничи показване на функции>: Изберете функциите или приложенията добавки, които да скриете от екрана <Начало>.
<Настройки за управл. на нач. екран за персон. употреба>: Могат да се конфигурират следните настройки.
<Разреши запаметяване/редактиране на персонални бутони>: <Вкл.>/<Изкл.>
<Разреши използв. ''Преместв. бутони'' при персонализ. за персон. употреба>: <Вкл.>/<Изкл.>
<Разр. използв. ''Настр. за оформ. нач. екран'' при персон. за персон. употр.>: <Вкл.>/<Изкл.>
<Разр. използ. на ''Настройки за тапет'' при персонализ. за персон. употреба>: <Вкл.>/<Изкл.>
Работата с тази настройка изисква права на администратор.
<Разреши перс. на началния екран за обща употреба>
При настр. Вкл., об. потр. и потр., които не са влезли в сист., могат да запам. спод. бутони и да персонал. началния екран за обща употреба.
<Връщане към Начало след изпълнение на задача>
При настройка Вкл., началният екран ще се извежда след изпълнение на задачи чрез споделени бутони, персонални бутони или хронология.
История не се запазва в хронологията, когато потребителят не е влязъл и <Разреши потр. без автент. да използват хронология> е с настройка <Изкл.> или когато има влязъл потребител и <Разреши вс. потреб. с вход да използва хронолог.> е с настройка <Изкл.>.
Когато <Разрешаване използване на персонални настройки> е деактивирано, <Настройки за управл. на нач. екран за персон. употреба> е оцветено в сиво и не могат да се използват персонални настройки. <Разрешаване използване на персонални настройки>
<Разреши запаметяване/редактиране на персонални бутони>
Деактивирайте това, за да скриете персоналните бутони.
Ако <Разреши използв. ''Преместв. бутони'' при персонализ. за персон. употреба> е деактивирано след преместване на бутони на персонализирания екран с активирано <Разреши използв. ''Преместв. бутони'' при персонализ. за персон. употреба>, бутоните вече не могат да се преместват на персонализирания екран, но позицията им се запазва.
<Разр. използв. ''Настр. за оформ. нач. екран'' при персон. за персон. употр.>
Деактивирайте това, за да приложите настройките в <Настройки на устройство>.
<Разр. използ. на ''Настройки за тапет'' при персонализ. за персон. употреба>
Деактивирайте това, за да приложите настройките в <Настройки на устройство>.

 <Настройки на бутон за бърз достъп до функция>

Можете да регистрирате бутони на функции като преки пътища. Изберете дестинацията на регистрирането и след това функцията за регистриране.
Работата с тази настройка изисква права на администратор.
Ако не използвате преки пътища, изберете <Не е присъединен> от списъка.
9XU7-046