Добавяне и редактиране на информация за потребителя в CSV файл

Този раздел описва съдържанието на всяка колонка в CSV файл, използван за импортиране или експортиране. Обръщайте се към този раздел при редактиране на CSV файлове.
Обаче, ако в раздел "Change Required" за конкретна колонка е записано "Не", не променяйте съдържанието на тази колонка.
Име на колонка
Change Required (Нужна промяна)
Валидни символи
Невалидни символи
Съвместимост с екрана на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Забележки
uid
Да
1 до 32 символа
Контролни символи, еднобайтови интервали и следните символи:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Трябва да се въведе при импортиране.
„@“ може да е достъпно в зависимост от настройките. <Позвол. използване на @ в потребителско име>
password
Да
0 до 32 символа в набор от символи ISO885915
Контролни символи
Извежда се като "********" (* x 8) при експортиране.
Когато актуализирате паролата, "********" ще се изтрие и презапише с новата парола. Обаче при импортиране на промени, дори и да оставите полето неопределено (непопълнено), то няма да се презапише като празно (непопълнено), а вместо това ще запази съществуващата стойност.
Ако този елемент се пропусне при импортиране на промени, съществуващият потребител ще пренесе оригиналната парола.
cn
Да
0 до 32 символа
Контролни символи
N/A
cn;lang-ja;phonetic
Да
0 до 32 символа
Контролни символи
Вж. "Забележки".
Показва се като "phonetic", ако езикът на дисплея е зададен на "Japanese."
cardIdList
Да
Код на карта: число от до осем букви и цифри
Можете да посочите до 1000 елемента.
Нееднобайтови букви и цифри
N/A
N/A
mail
Да
Комбинация от 0 до 256 буквено-цифрови знака и символа
Контролни символи
N/A
avatorImgPath
Не
-
-
Не може да се промени. Автоматично зададено при посочване на изображенията на икони.
dept_id
Да
Число до седем цифри
Нееднобайтови цифри
N/A
dept_pin
Да
Число до седем цифри
Нееднобайтови цифри
N/A
roleName
Да
0 до 32 символа
Контролни символи, еднобайтови интервали и следните символи:
\ / : * ? | <>[];,=+@"&
Ако този елемент се пропусне или ако е посочено име, което не е регистрирано в управлението на ролите, той ще се промени на първоначалната настройка на ролята.
cardId1
Да
Комбинация от 0 до 128 буквено-цифрови знака и символа
Контролни символи
-
Не се различават малки и главни букви.
Не се допуска конфликт с друг потребител или „cardId2“. При наличие на конфликт с друг потребител той ще бъде оставен празен.
issueNumber1
Да
0 до 2147483647
Нееднобайтови цифри
-
N/A
cardId2
Да
Комбинация от 0 до 128 буквено-цифрови знака и символа
Контролни символи
-
Не се различават малки и главни букви.
Не се допуска конфликт с друг потребител или „cardId1“. При наличие на конфликт с друг потребител или „cardId1“ той ще бъде оставен празен.
issueNumber2
Да
0 до 2147483647
Нееднобайтови цифри
-
N/A
accountExpires
Да
Вж. "Забележки".
Вж. "Забележки".
YYYYMMDD формат. "235959" автоматично се добавя като време след импортиране.
accountDisabled
Да
1 или 0
Всеки символ освен "1" (дезактивиране) или "0" (активиране)
N/A
group
Да
0 дo 64 символа.
Можете да посочите до 10 елемента.
Контролни символи, еднобайтови интервали и специални символи.
Тук се записва "Group name", регистрирано в управлението на потребителски групи. Ако потребител спада към няколко групи, имената на групите се свързват с "|".
createDate
Да
Вж. "Забележки".
Вж. "Забележки".
-
(N/A)
Изкарване в "TYYYYMMDDhhmmssmmm" формат при експортиране. ("T" се добавя, за да се предотврати повреждане на текста.)
При импортиране въвеждайте информацията в един от следните формати.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Ако пропуснете този елемент, датата и часът на импортиране се използват за дата и час на регистрация за нови потребители. За съществуващи потребители оригиналните дата и час на регистрация се пренасят.
lastLoginDate
Да
Вж. "Забележки".
Вж. "Забележки".
-
(N/A)
Датата и часът, в които потребителят за последно се е регистрирал, се съхраняват.
Изкарване в "TYYYYMMDDhhmmssmmm" формат при експортиране. ("T" се добавя, за да се предотврати повреждане на текста.)
При импортиране въвеждайте информацията в един от следните формати.
YYYYMMDDhhmmssmmm
TYYYYMMDDhhmmssmmm
YYYYMMDD
TYYYYMMDD
Използва се за определяне дали потребител се е вписал и дали трябва да се извърши автоматично изтриване на потребителя.
Ако пропуснете този елемент, датата и часът, в които потребителят за последно се е вписал, са непопълнени за нови потребители. За съществуващи потребители датата и часът, в които потребителят за последно се е вписал, се пренасят.
dc
Не
0 до 32 символа
Контролни символи
-
(N/A)
Не може да се промени. Ще се зададе автоматично за следните потребители.
Потребители, регистрирани след сървърното удостоверяване
uuid
Не
-
-
-
Не може да се промени. Автоматично зададено по време на регистриране на потребител.
sdl_digest
Не
-
-
-
Не може да се промени. Автоматично се генерира при регистриране/смяна на парола.
uac_advbox_digest1
Не
-
-
-
Не може да се промени. Автоматично се генерира при регистриране/смяна на парола.
uac_advbox_digest2
Не
-
-
-
Не може да се промени. Автоматично се генерира при регистриране/смяна на парола.
pin_digest
Не
-
-
-
Не може да се промени. Автоматично се генерира при регистриране/смяна на PIN код.
server_user_flg
Не
-
-
-
Не може да се промени. Това е групата, към която регистрираният след завършване на удостоверяването на сървъра потребител принадлежи.
server_user_gp_key
Не
-
-
-
Не може да се промени. Това е групата, към която регистрираният след завършване на удостоверяването на сървъра потребител принадлежи.
server_user_gp_value
Не
-
-
-
Не може да се промени. Това е групата, към която регистрираният след завършване на удостоверяването на сървъра потребител принадлежи.
non_expire_password
Да
1 или 0
Всеки символ освен „1“ (активиране) или „0“ (дезактивиране)
Ако този елемент не е въведен, „0“ (дезактивиране) се отразява.
next_password_change_required
Да
1 или 0
Всеки символ освен „1“ (активиране) или „0“ (дезактивиране)
Ако този елемент не е въведен, „0“ (дезактивиране) се отразява.
CharSet
-
-
-
-
За UTF8 в графичния ред ще се запише "CharSet:UTF8".
Редът в началото на файла е графичният ред.
Имената на елементите може да се появяват последователно.
Кодиранията, поддържани от CSV файловете, са UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 и Korean.
Текстовите низове в експортираните CSV файлове са обградени от „[“ и „]“ ако се прилага някое от следните условия. Когато редактирате CSV файл и добавяте нов текстов низ, който отговаря на следните условия, обграждайте всеки такъв низ с „[“ и „]“.
Числа, започващи с "0"
Числа, които са с над 12 цифри
Текстови низове, обградени от "[" и "]"
9XU7-0A7