<Управление на автентикация>

Задайте настройките за управление на потребителите на машината с помощта на приложението за удостоверяване.
 
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Смяна парола>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Управление на автентикация>
Запаметените в машината потребители могат да променят собствената си парола за влизане.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Смяна парола>
(максимум 32 символа)
Да
Да
Да
C
Authentication User Management
Този елемент се появява единствено когато се използва потребителска автентикация и даден потребител е влязъл с права, различни администраторски.
Ако потребителят е влязъл с администраторски права, този елемент сменя паролата в <Регистр./Редакт. автент. потреб.>.

<Регистр./Редакт. автент. потреб.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Управление на автентикация>
Изберете да запаметите потребители в машината и задайте информация за потребителя ­ например паролата и нивото на привилегии. Регистриране на потребителска информация в локалното устройство
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Регистр./Редакт. автент. потреб.>
<Регистрир.>, <Детайли/Редактиране>, <Изтр-не>
Не
Не
Да
C
Authentication User Management

<Използване потребителска автентикация>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Управление на автентикация>
Изберете дали да разрешите функцията за управление на личното удостоверяване. Може да изберете и кои методи за влизане да използвате за удостоверяване на потребителите. Конфигуриране на методите за влизане на потребител и на устройствата за удостоверяване
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Използване потребителска автентикация>
<Вкл.>, <Изкл.>
Когато е избрано <Вкл.>:
<Автентикация чрез клавиатура>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Автентикация чрез клавиатура>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Управление на автентикация>
Задайте настройките за удостоверяване с клавиатура.

<Настр. за извеждане на екран за вход>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Управление на автентикация>
Задайте кога да бъде показван екранът за влизане, като изберете или "при започване на използване на машината", или "след като бъде натиснат бутон за функция". Ако бъде избрано "след като бъде натиснат бутон за функция", може да зададете функциите, изискващи влизане на потребителя. Указване кога да се показва екранът за влизане
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настр. за извеждане на екран за вход>
<Изв. при старт. раб. на устр.>, <Извежд., ког. е избр. функц.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато е избрано <Извежд., ког. е избр. функц.>:
<Изискв. автентик. за>: <Функции>, <Цветно копир./Печат> (<Не (не се изисква автент.)>, <Пълноцветно>, <Пълноцветен печат/два цвята>, <Пълноцв./Двуцв./Едноцв.>)
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Изискв. автентик. в Настройки/Регистрация за>*1: <Всички елементи>, <Само елементи за администр.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Обозначава елементи, които се появяват само когато е активирана ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
Ако изберете тази настройка, <Огранич. достъп до задачи на други потребители> може да бъде зададено да бъде <Вкл.>. За повече информация вижте Указване кога да се показва екранът за влизане.

<Функции за ограничаване>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Управление на автентикация>
Изберете дали да бъде ограничено използването на определени функции, когато е разрешено управление на личното удостоверяване. Конфигуриране на методите за влизане на потребител и на устройствата за удостоверяване
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Функции за ограничаване>
<Печат от драйвери без добавка AMS драйвер за принтер>: <Огранич.>, <Не огранич.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Отдалечено сканиране>: <Огранич.>, <Не огранич.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Огр. на зад. от отдал. устр. без автент. на потребит.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Управление на автентикация>
Изберете дали да прилагате управление на личното удостоверяване към печат, факс и отдалечено сканиране чрез компютър. Използване на персонално удостоверяване за управление на печатане/факс/отдалечено сканиране през компютър
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Огр. на зад. от отдал. устр. без автент. на потребит.>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Роля по подразб. при регистриране на потребител>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Управление на автентикация>
Изберете ролята, която да бъде прилагана към потребителите в ситуации, когато не са зададени никакви привилегии. Конфигуриране на методите за влизане на потребител и на устройствата за удостоверяване
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Роля по подразб. при регистриране на потребител>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Обозначава елементи, които се появяват само когато е активирана ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

<Големи/малки букви за потреб. име>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Управление на автентикация>
Изберете дали в имената на потребителите да бъдат различавани малки и главни букви.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Големи/малки букви за потреб. име>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Препоръчително е тази функция да се настройва заедно с <Настройки на функции> <Отпечатване> <Големи/малки букви за потреб. име>.

<Позвол. използване на @ в потребителско име>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Управление на автентикация>
Изберете дали да разрешите „@“ да се използва в потребителски имена.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Позвол. използване на @ в потребителско име>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9XU7-0K1