Управление на потребители

Можете да гарантирате по-високо ниво на сигурност и ефикасност, като използвате приложение за удостоверяване на потребители (услуга по вписване), за да управлявате потребителите на машината (Услуга за влизане). Препоръчително е администраторът да управлява всички потребители в съответствие с вашата работна среда и нужните мерки за сигурност. Функции за управление на потребители

Услуга за влизане

Използва се приложение за удостоверяване на потребители (услуга по вписване), наречено "Удостоверяване на потребител", като основен метод за управление на потребителите на машината. С услугата за вписване с удостоверяване на потребител може да се извършва персонално удостоверяване за потребителите на база на потребителско име и парола, регистрирани за всеки потребител. Потребителската информация се проверява в базата данни в машината или на външен сървър за удостоверяване. С възможността за прецизно дефиниране на наличните функции за всеки потребител, можете да персонализирате дейностите на машината и да подобрите сигурността чрез ограничаване на достъпа до определени функции. Може също така да е възможно да използвате управлението на кодовете на отдели за управление на групи в зависимост от устройството, използвано за удостоверяване.
Ако не използвате функцията Персонализация, настройте <Разрешаване използване на персонални настройки> (<Разрешаване използване на персонални настройки>) на <Изкл.>.

Функции за управление на потребители

Управлението на потребители може да даде предимствата, описани по-долу. За защита на важни данни и намаляване на разходите можете да ограничите достъпа до машината и да дефинирате набор от операции, които да са налични за потребителите.
Предотвратяване на неупълномощена употреба от трети страни
Тъй като употребата на машината е ограничена до одобрени потребители, изтичането на информация поради неоторизирана употреба от трети страни се предотвратява, дори и ако машината е в оживена зона, отворена за външни хора.
Задаване на нива на привилегии
С управлението на персоналното удостоверяване можете да дефинирате набор от налични операции чрез посочване на роля (ниво на привилегия) за всеки потребител. Например, можете да изберете администраторска роля за позволяване на привилегии за пълен достъп, роля на мрежов администратор за позволяване на конфигуриране на свързани с мрежата настройки или роля на администратор на устройства за позволяване на конфигурация на настройки с информация за устройствата и настройки за ключове и сертификати, които са нужни при използване на конкретни функции. Чрез избиране и задаване на различни нива на привилегии към администраторите можете да работите по-ефективно като екип по широк набор от задачи за управление на машините.
Задаване на ограничения на потреблението
Управлението на персоналното удостоверяване позволява на потребителя с администраторски права да управлява набор от операции, които са на разположение на потребителите. Възможността за задаване на функционални ограничения за всеки потребител ви дава по-прецизен контрол при управлението на потребители.
Управление на групи от потребители
Потребители могат да се задават към групи въз основа на код на отдел (Управление на кодове на отдели), което ви позволява да проверявате общия брой отпечатани или сканирани страници за всеки код на отдел. Също така можете да зададете специфични лимити за всеки код на отдел, като напр. максимум 500 разпечатани страници или максимум 200 копирани страници. Тази функция може да помогне за подсилване на информацията за разходите и да даде насоки за подобряване на вашите операции.
Оптимизиране на настройките за всеки потребител
Могат да се запаметяват различни настройки за всеки потребител и да се прилагат при вписване. Потребителите могат да създават персонални бутони и да посочват персонална папка в мрежата. Също така е възможно машината да запомня пароли след въвеждането им, което да позволява на потребителите да се вписват повторно без въвеждане на паролата.
Свързване на потребителски акаунти с връзки за ключове за плавни операции
Когато е нужна информация за удостоверяване, различна от информацията, използвана при вписване, информацията за удостоверяване трябва да се въведе веднъж, но не трябва да се въвежда повторно след успешното удостоверяване. Тази информация за удостоверяване се нарича връзка за ключове. Тъй като връзките за ключове се свързват с потребителски акаунти, информацията за удостоверяване не трябва да се въвежда отново, дори и ако машината се изключи от захранването.
Свързване на потребителски акаунти с кодове на отдели за ограничаване на броя на копията и разпечатките
Потребителското удостоверяване на потребителските акаунти може да се свързва с кодове на отдели. Чрез предварително посочване на ограничения за копиране и печат за кодове на отдели можете да приложите ограничения за броя копия или разпечатки за всеки отдел, към който спада даден потребител. За информация относно свързването на потребителски акаунти с кодове на отдели вж. Регистриране на потребителска информация в локалното устройство. За информация относно посочването на ограничения според отдела вж. Конфигуриране на настройките за управление на ИД на отдели.
9XU7-0A3