Използване на ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

В среда, която използва ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, е възможно да се дефинира кои функции са на разположение за всяко ниво на привилегия (роля), както и да се създават нови роли. Това дава по-прецизен контрол при управлението на потребителите, като ви позволява да посочите кои функции са налични за всеки отделени потребител. Например, можете да забраните на потребител А да копира, а да позволите на потребител Б да използва всички функции. Следвайте процедурата по-долу, за да активирате функциите на ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление>  <Лиценз/Други>  <Изплзв. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Вкл.>  <OK>   (Настр./Регистр.)   (Настр./Регистр.) <Прил. пром. наст.>  <Да>
Ако тази настройка е зададена на <Вкл.>, <Използване потребителска автентикация> в Настройки/Регистриране също е зададено на <Вкл.>. За да настроите <Използване потребителска автентикация> на <Изкл.>, първо задайте <Изкл.> за тази настройка.
Ако зададете тази функция на <Вкл.>, следните настройки в Настройки/Регистриране се деактивират.
Задаване на PIN код за адресна книга
Ограничаване на нови дестинации
Дори и ако промените тази настройка от <Изкл.> на <Вкл.> следните настройки в Настройки/Регистриране не се връщат автоматично към предишните си стойности. Променете настройките ръчно.
Задаване на PIN код за адресна книга
Ограничаване на нови дестинации
Подобни ограничения могат да се задават за роли с използване на ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. За информация относно системните изисквания и методите за създаване/редактиране на роли вижте Ръководство за администратори на ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
9XU7-0AL