<Достъпност>

Задайте настройките за функциите за достъпност за лица, които трудно виждат дисплея или въвеждат данни.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Настройки за повтаряне на бутон>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Достъпност>
Може да зададете интервала от време, преди знакът да започне да се повтаря, когато задържите клавиш на сензорния дисплей, както и интервала между повторенията.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за повтаряне на бутон>
<Стандартна>, <Леко бавно>, <Бавно>
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information

<Инвертиране цветовете на екрана>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Достъпност>
Можете да инвертирате цветовете на екрана на сензорния дисплей. Ако ви е трудно да виждате дисплея дори след като настроите яркостта, опитайте да зададете тази настройка.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Инвертиране цветовете на екрана>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information
Операциите с прелистване и операциите с плъзгане и пускане не могат да се използват, когато за <Инвертиране цветовете на екрана> е зададено на <Вкл.>. Работа по начин, подобен на работата със смартфон (прелистване/плъзгане и пускане)
<Инвертиране цветовете на екрана> е активирано за следните екрани.
Копиране
Сканиране и изпращане
Факс
Отпечатване
Сканиране и запаметяване
Достъп запм.файлове
Вход. кутия за факс/I-факс
Настройки Дест./Препр.
Сист. контрол
Екран за грешка (няма хартия)

<Използване на жестове с пръсти>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Достъпност>
Може да зададете дали да се използват действия с прекарване на пръст по екрана.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Използване на жестове с пръсти>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information
Следните функции не се засягат от тази настройка.
Действия с прекарване на пръст по екрана <Извеждане изображение>
Приложения добавки
9XU7-0FW