Основна работа със сензорния дисплей

Макар че функциите и настройките се различават, методите за работа с бутоните, показвани на екрана, и процедурата за избор на елементи са еднакви. В този раздел са описани методите за работа с бутоните, които често се показват на екрана, както и начинът за избор на елементи.
Избор на състояние на настройката
Показва се състоянието на настройката, като например съотношението на копиране, хартията за копиране и броя на копията. Когато искате да промените настройка, изберете желания елементи за настройка.
Избор на бутон
Когато натиснете бутон, цветът на бутона може да се промени или може да бъде добавена отметка, за да се обозначи, че бутонът е избран.
Натиснете бутона за настройка на функция, за да покажете състоянието на настройката в долната част на бутона, и цветът се променя.
Натиснете бутон, в който се намира в долния ляв ъгъл, за да изведете екрана за настройка. Когато зададете настройката, състоянието на настройката се показва в долната част на бутона и цветът се променя.
Когато бутон се показва в по-светъл цвят, не можете да го изберете. Подобно показване се появява в зависимост от състоянието на влизане или защото свързаната функция не може да се използва, тъй като е зададена друга функция.
Избор на елемент от падащ списък
Натиснете бутон, в който  се намира вдясно, за да изведете падащия списък. Натиснете елемент в списъка, за да го изберете.
Увеличаване или намаляване на стойност
Натиснете бутоните <-> или <+>, за да намалите или увеличите стойност, например когато регулирате плътността. С всяко натискане на бутона плъзгачът () се премества, за да увеличи или намали числовата стойност. Със задържане на бутона можете да промените стойността бързо.
Прилагане/отмяна на настройки
Натиснете <OK>, за да приложите настройките, или натиснете <Отмяна настр.>, за да отхвърлите промените и да възстановите предишните настройки.
Освен това се показват бутони като <Отказ>, който отменя настройката и връща към предходния екран, <Напред>, който прилага настройката, за да продължи към следващия екран, <Назад>, който връща към предходния екран за настройка, и <Затвар.>, който затваря отворения в момента екран.
Превключване на страниците
Когато списък съдържа две или повече страници, натиснете / или /, за да превключите страницата. Натиснете , за да прескочите на първата страница, или натиснете , за да прескочите на последната страница.
Промяна на реда на показване в списъка
Когато в списък има много задания/файлове, можете да натиснете <Име> или <Дата/Час>, за да сортирате списъка с елементи. Когато се показва , елементите са показани във възходящ ред, а когато се показва , елементите са показани в низходящ ред.
Условията на сортиране се различават в зависимост от функцията, която използвате.
Ако влизането е с управление на личното удостоверяване, се запазва последното използвано условие на сортиране. Списък на елементите, които могат да се персонализират
Използване на помощта
С натискането на <Помощ> се показва QR код. Със сканирането на този QR код с мобилно устройство, като смартфон или таблет, можете да влезете в страницата Ръководство на потребителя за машината.
Когато натиснете <Помощ> на основния екран за факс или сканиране, се показва QR код за достъп до страниците за факс или сканиране в Ръководство на потребителя.
В зависимост от показаната функция  може да се появява в горния десен ъгъл на дисплея. С натискането на , можете да потвърдите описанието на функцията и как да използвате функцията.
Когато QR кодът се показва в прозореца с подробности на регистър с грешки, сканирането на QR кода с мобилно устройство, като смартфон или таблет, Ви предоставя достъп до страница на Ръководство на потребителя за машината, която Ви обяснява как да се справите с грешката.
Работа по начин, подобен на работата със смартфон (прелистване/плъзгане и пускане)
На някои екрани можете да превключвате страниците или да превъртате чрез прелистване с пръст нагоре/надолу или наляво/надясно по екрана, както бихте направили на смартфон.
Можете също да забраните операциите с прелистване. <Използване на жестове с пръсти>
Операциите с прелистване и операциите с плъзгане и пускане не могат да се използват, когато за <Инвертиране цветовете на екрана> е зададено на <Вкл.>. <Инвертиране цветовете на екрана>
На екрани с подвижни бутони можете да плъзгате и пускате бутоните, за да ги преместите.
Прелистване и превъртане извън списъка
На някои екрани прелистването извън списъка все пак превърта списъка.
9XU7-041