Příjem faxů

Tato část popisuje způsoby příjmu faxů a nastavení zařízení pro příjem faxů. Před zadáním nastavení pro příjem faxu je třeba provést několik operací.

Způsoby příjmu faxů

Zařízení nabízí následující způsoby příjmu. Vyberte nejvhodnější způsob a proveďte příslušná nastavení podle postupu v části <Režim PŘ.>.
<Auto PŘ.>
Vyhrazeno pro příjem faxů
Zařízení přijímá faxy automaticky. V případě telefonního hovoru není možné s volajícím hovořit.
<Fax/Tel (Autom. přep.)>
V případě faxového volání
Zařízení přijímá fax automaticky.
V případě telefonního hovoru
Ozve se vyzvánění příchozího volání. Zvedněte sluchátko a uskutečněte hovor.
K zařízení je třeba předem připojit telefon nebo volitelné sluchátko.
<Záznamník>
V případě faxového volání
Jakmile se ozve vyzvánění pro příchozí volání, zařízení automaticky přijme fax.
V případě telefonního hovoru
Aktivuje se záznamník a volající má možnost nechat vzkaz. Pokud přijmete hovor dříve, než začne záznamník nahrávat vzkaz, můžete uskutečnit hovor s volajícím.
K zařízení je třeba předem připojit záznamník.
Nastavte jej na příjem hovoru po několika zazvoněních.
Doporučujeme na začátek zprávy přidat přibližně 4 sekundy ticha nebo nastavit maximální čas záznamu na 20 sekund.
<Ruční PŘ.>
V případě faxového volání
Ozve se vyzvánění příchozího volání. Zvedněte sluchátko. Uslyšíte-li pípnutí, přijměte faxy výběrem možnosti  (Domů)  <Fax>  <Zavěšení>  <Spustit PŘ.>.
V případě telefonního hovoru
Ozve se vyzvánění příchozího volání. Zvedněte sluchátko. Pokud neuslyšíte pípnutí, zahajte telefonní hovor.
K zařízení je třeba předem připojit telefon nebo volitelné sluchátko.
Zařízení můžete nastavit tak, aby ve stanovené lhůtě po ohlášení příchozího volání spustilo automatický příjem faxů. <Přepnout na Autom. PŘ.>
<Přepínač sítě>*1
Přístroj rozlišuje mezi hovory z faxu a telefonu. Tento režim je k dispozici pouze v některých zemích a vyžaduje předplatné služby přepnutí sítě.
K zařízení je třeba předem připojit telefon nebo volitelné sluchátko.
*1 Označuje položky, které se na obrazovce Nastavení/Uložení nemusí zobrazit. Závisí to na dané oblasti.

Když probíhá příjem faxu

Indikátor Zpracování/data na ovládacím panelu bliká zeleně. Po dokončení příjmu se dokument automaticky vytiskne a indikátor zhasne.
Chcete-li příjem zrušit, stiskněte  (Monitor stavu)  <Příjem>  <Stav úlohy>  vyberte dokument  <Zrušit>.

Papír pro tisk I-faxů

Doručený fax se vytiskne na stejnou velikost papíru jako přijatý dokument. Pokud není papír stejné velikosti jako doručený fax k dispozici, lze ho vytisknout pomocí jedné z následujících metod nebo několika různými postupy podle velikosti přijatého dokumentu a dostupného papíru.
Vytiskne přijatý dokument rozdělením na několik papírů bez změny jeho velikosti
Vytiskne ho s prázdnými mezerami na papír, který je větší než přijatý dokument
Zmenší velikost obrázku a textu a následně fax vytiskne
V závislosti na typu připojeného telefonu nemusí být zařízení schopno správně přijímat nebo odesílat faxy.
Připojujete-li externí telefon s funkcemi faxu, nastavte telefon na ruční příjem faxů.
Zvednete-li sluchátko telefonu a uslyšíte pípnutí, jde o faxové volání. Fax lze přijmout snadno zadáním určitého čísla ID pomocí telefonu. <Vzdálený PŘ.>
Požadujete-li další informace o službě, obraťte se na poskytovatele služby.
Příjem s podadresou
Stroj podporuje podadresy standardu ITU-T*. Pro příjem dokumentu s podadresou viz <Nastavení přesměrování>.
* Tato zkratka znamená International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, což je skupina, která vydává doporučení ke standardizaci telekomunikací na celém světě.
Při tisku můžete šetřit papírem.
Na stroji lze provést nastavení, aby byly při tisku na přijaté dokumenty zahrnuty informace, jako např. čas příjmu. <Tisknout patičku PŘ. stránky>
Nastavíte-li stroj tak, aby pro komunikaci s podadresou prováděl kontrolu hesla pro příjem, můžete zamezit příjmu nevyžádaných faxů. <Heslo PŘ.>
Nastavení <Přesm. dočasně ulož. soubor do schr. PŘ. do paměti> na <Ano> umožňuje přesměrovat přijaté dokumenty do umístění úložiště přístroje (Memory RX Inbox), pokud je nelze vytisknout z důvodu uvíznutí nebo nedostatku papíru. V tomto případě je možnost <Zámek paměti faxu>/<Použít zámek paměti I-faxu> automaticky nastavena na <Zap> a přesměrované dokumenty je možné zkontrolovat z obrazovky. Přesměrované dokumenty lze také vytisknout později. (Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)) Pro návrat k běžným tiskovým operacím nastavte <Zámek paměti faxu>/<Použít zámek paměti I-faxu> na <Vyp>.
A12Y-067