Správa výpisů

S pomocí výpisů můžete provádět kontrolu nebo analýzu, jak je stroj používán. Do výpisů se zaznamenávají různé informace o jednotlivých operacích, např. datum/čas provedení operace, uživatelské jméno, typ operace, typ funkce a výsledek operace. Bližší informace o typech výpisů viz v Specifikace systému. Pro správu výpisů jsou vyžadována přístupová práva administrátora (správce).
Pokud je zapnuta funkce Audit Log Collection (sběr záznamů z auditu) a dojde k chybě v oblasti paměti v souvislosti s touto funkcí, bude provedena automatická inicializace a poté se objeví chybová zpráva na obrazovce.
Pokud můžete získat záznam z auditu před projevenou chybou, klikněte na [Stáhnout výpis kontroly] a získejte tento záznam; poté klikněte na [OK].
Pokud nelze získat záznam z auditu z doby před projevením této chyby, klikněte na [OK].
Po dokončení inicializace bude obnoven proces sběru záznam z auditu; automatický proces inicializace bude zaznamenán v protokolu.

Spuštění záznamu výpisů

Záznam výpisů spusťte podle níže uvedeného postupu.
Spusťte Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)  [Nastavení/Uložení]  [Správa zařízení]  [Exportovat/Vymazat protokol auditu]  [Audit Log Information]  klikněte na [Start] pro [Audit Log Collection]
Je-li volba Spotřeba energie v režimu spánku nastavena na [Nízká], výpisy se neshromažďují, když stroj vstoupí do režimu spánku.
Když generujete výpis připojení k síti, výpis autentizace (ověření přístupových práv) ke schránce, výpis operací s dokumentem ve schránce nebo výpis správy stroje, klikněte na [Správa zařízení] [Uložit výpis kontroly] vyberte zaškrtnutí políčka pro [Uložit výpis kontroly] a klikněte na [OK] [Použít změny nastavení].
Pokud je v důsledku výpadku vypnuto napájení stroje při sběru záznamů, bude sběr zahájen znovu po restartu stroje, od záznamu, který byl proveden před tímto výpadkem.
Pokud zastavíte shromažďování výpisů v průběhu jejich shromažďování, shromáždění výpisů spadajících do časového intervalu, kdy bylo shromažďování výpisů zastaveno, se při příštím spuštění shromažďování neuskuteční.

Automatický export protokolů

Zařízení můžete nastavit na automatický export protokolů auditování do určené složky v předem určený čas každý den nebo když počet protokolů auditu dosáhne 95 % maximálního počtu (přibližně 38 000).
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
3
Klikněte na [Správa zařízení] [Exportovat/Vymazat protokol auditu]  [Nastavení automatického exportu výpisů kontroly].
4
Zaškrtněte políčko pro [Použít automatický export] a zadejte požadovaná nastavení.
[Uživatelské jméno:] / [Heslo:]
Zadejte uživatelské jméno a heslo nutné k přihlášení na server, na který jsou protokoly exportovány.
[Název serveru SMB:]
Zadejte hostitelské jméno serveru SMB pro export souborů protokolu společně s cestou vyžadující ověření.
\\hostitelské jméno
\\IP Adresa\Název sdílené složky
[Cesta ke složce místa určení:]
Zadejte cestu pro složku, do které chcete uložit soubory protokolu.
[Provést v:]
Můžete určit čas, ve kterém chcete provést export.
5
Kliknutím na [Zkontrolovat připojení] zkontrolujte, že je připojení možné, a poté klikněte na [Aktualizace].
Protokoly auditu se teď automaticky exportují. Přípona souboru je „CSV“.
Po úspěšném automatickém exportu protokolů auditu se nashromážděné protokoly auditu automaticky odstraní. Protokoly auditu nelze odstranit ručně.
Po úspěšném automatickém exportu a odstranění protokolů auditu dojde k vygenerování každého protokolu. Pokud se do časového okamžiku dalšího automatického exportu neobjeví jiné kolekce protokolů, nedojde k automatickému exportu protokolu auditu.
Protokoly auditu můžete také ručně exportovat z Remote UI (Vzdálené UR). Export protokolu jako soubor
V případě, že se export nezdaří, zařízení bude pokus několikrát opakovat. Na ovládacím panelu zařízení se v případě několikanásobného selhání automatického exportu zobrazí chybová zpráva.
Určete server SMB pro Windows Server 2012 nebo novější nebo Windows 10 nebo novější.
Pokud je zařízení vypnuté, export nebude proveden, i v určenou dobu. Také nebude proveden, když se zařízení zotaví.
Pokud je zařízení v režimu spánku, automaticky se zotaví a provede export v určenou dobu.
Vezměte na vědomí, že pokud používáte server, který nepodporuje šifrovanou komunikaci SMB 3.0/3.1, data protokolu auditu cestují při automatickém exportu v nešifrované podobě napříč komunikačními cestami.
V závislosti na prostředí může být automatický export protokolů proveden později než v určenou dobu.
6
Podle instrukcí na obrazovce zadejte místo pro uložení souborů.
Soubory CSV jsou uloženy.

Export protokolu jako soubor

Různé výpisy lze exportovat a ukládat do počítače jako soubory CSV, které lze otevřít s pomocí editoru souborů CSV nebo textového editoru.
Při exportování souborů ve formě souborů používejte TLS nebo IPSec. Konfigurace nastavení IPSec
Spusťte Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)  [Nastavení/Uložení]  [Správa zařízení]  [Exportovat/Vymazat protokol auditu]  [Export Audit Logs]  [Export]  Uložte soubor podle pokynů na obrazovce
Chcete-li, aby všechny soubory byly po provedení exportu automaticky smazány, zaškrtněte políčko pro [Delete logs from device after export] před kliknutím na [Export]. Kliknete-li potom na [Zrušit], export se zruší a výpisy se smažou, i když se jejich export ve formě souborů ještě nedokončil.
Shromažďování výpisů se v průběhu exportu zastaví.

Smazání výpisů

Smazat můžete všechny nashromážděné výpisy.
Spusťte Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)  [Nastavení/Uložení]  [Správa zařízení]  [Exportovat/Vymazat protokol auditu]  [Delete Audit Logs]  [Smazat]  [Ano]
Pokud je povolena možnost [Nastavení automatického exportu výpisů kontroly], nemůžete protokoly auditu odstranit ručně.

Odesílání protokolů pomocí protokolu Syslog

Informace Syslog lze odeslat do systému SIEM (správa údajů/akcí zabezpečení). Propojení se systémem SIEM umožňuje analýzu různých informací od informací ve skutečném čase po centrální správu informací.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
3
Klikněte na [Správa zařízení]  [Exportovat/Vymazat protokol auditu]  [Nastavení protokolu syslog].
4
Vyberte [Použít odeslání protokolu syslog] a zadejte požadovaná nastavení.
[Adresa serveru syslog:]
Zadejte adresu serveru Syslog, ke kterému se chcete připojit. Podle vašeho prostředí zadejte nezbytné informace, jako je IP adresa a název hostitele.
[Číslo portu serveru syslog:]
Zadejte číslo portu používaného serverem Syslog pro komunikaci Syslog. Pokud jej ponecháte prázdné, použije se číslo portu definované v RFC (UDP: 514, TCP: 1468, TCP (TLS): 6514).
[Zařízení:]
Zadejte typ přihlašovacích zpráv, které chcete odeslat. Vyberte jednu z následujících: [Local0] až [Local7], [Log Alert], [Log Audit], [Security Messages] nebo [LPR] definovaných v RFC.
[Typ připojení:]
Zadejte typ komunikace ([UDP]/[TCP]).
[Použít TLS]
Tuto možnost vyberte při použití TLS k šifrování informací sdělených serveru Syslog.
Pokud je zvoleno [TCP] v [Typ připojení:], můžete nastavit používání TLS.
[Potvrdit certifikát TLS]/[Přidat CN k položkám pro ověření]
Nastavte, zda má probíhat ověřování certifikátu serveru TLS, odesílaného při připojování, a jeho CN (Common Name).
5
Klikněte na [Update].
Po chybě dojde k drobnému zpoždění pro některé výpisy auditu, protože přenos Syslog se provádí každých 30 sekund po dotazování.
Podporované RFC jsou 5424 (formát Syslog), 5425 (TLS) a 5426 (UDP).
A12Y-0E3