Řešení potíží ke každému chybovému kódu

Jestliže se tisk nebo skenování nedokončilo řádně, nebo se nezdařilo odeslání nebo příjem faxů, na obrazovce podrobných informací výpisu úloh nebo hlášení správy komunikace (Tisk hlášení a seznamů) se zobrazí číslo, jemuž předchází „#“ (chybový kód). Použijte řešení pro daný chybový kód.
Některé chybové kódy se u některých strojů nemusí zobrazit.

#001 až #800

#801 až #999

#001

Došlo k zachycení papíru.
Po odstranění zachyceného papíru zkontrolujte dokumenty a nastavení a proveďte skenování znovu.

#003

Chybu způsobuje komunikace přesahující určený čas (64 minut).
Snižte rozlišení a odeslání zopakujte.
Základní operace pro zasílání faxů
Když přijímáte dokument, požádejte druhou stranu, aby při skenování snížili rozlišení nebo dokument rozdělili na více částí.

#005

Po dobu 35 sekund nepřišla od druhé strany žádná reakce.
Zkontrolujte, zda je druhá strana schopná komunikovat, a zkuste odeslání zopakovat.
Model zařízení druhé strany nepodporuje standard G3.
Zkontrolujte zařízení druhé strany.

#009

Došel papír.
Uložte papír.
Vkládání papíru
Zásuvka na papír není řádně zasunutá.
Zasuňte zásuvku na papír až nadoraz.
Základní způsob vkládání papíru

#010

Došel papír.
Uložte papír.
Vkládání papíru

#011

Odesílaný dokument není správně umístěn.
Umístěte originál správně a zkuste odesílání zopakovat od začátku.

#012

Odesílání se nepodařilo, protože v zařízení druhé strany chybí papír.
Požádejte druhou stranu, aby do zařízení vložili papír.

#018

Opakování volby nemělo žádnou odezvu.
Zkontrolujte, zda je druhá strana schopná komunikovat, a zkuste opakování volby zopakovat.
Odesílání se nepodařilo, protože druhá strana telefonovala apod.
Zkontrolujte, zda je druhá strana schopná komunikovat, a zkuste odeslání zopakovat.
Odesílání se nepodařilo, protože nastavení zařízení druhé strany se neshoduje.
Ověřte nastavení druhé strany a pak odeslání zopakujte.

#019

Odesílání faxu z klientského stroje vzdáleného faxu se nepodařilo, protože se zaplnila paměť serverového stroje vzdáleného faxu.
Zkuste odeslání zopakovat, až se dokončí odesílání ostatních dokumentů na serverovém stroji vzdáleného faxu.
Uvolněte místo smazáním nepotřebných dokumentů a chybných dokumentů ze serverového stroje vzdáleného faxu.
Dokument nebylo možné odeslat z důvodu zaplnění paměti stroje.
Vymažte z paměti nepotřebné dokumenty a dokumenty s chybami; zvýšíte tak velikost dostupné paměti.
Při odesílání do paměti se nepodařilo uložit obraz do paměti.
Proveďte odesílání do paměti znovu.
Odešlete dokument s pomocí přímého odesílání.
Při přímém odesílání došlo k problému s naskenovaným obrazem.
Proveďte přímé odesílání znovu.

#022

Přesměrování se nezdařilo, protože obsah skupinového místa určení zadaného jako místo určení přesměrování byl smazán nebo zahrnoval pouze schránku.
Zadejte jiné místo určení a zkuste odesílání zopakovat.
Odesílání na místo určení uložené v adresáři se nezdařilo, protože místo určení bylo z adresáře smazáno v okamžiku, kdy stroj čekal na odeslání.
Zadejte jiné místo určení a zkuste odesílání zopakovat.
Není povoleno odesílání z ovladače faxu.
Nastavte <Povolit VYS. s fax. ovladačem> na <Zap> a zkuste odesílání provést znovu. Omezení funkcí odesílání faxů

#025

Při odesílání faxu z klientského stroje vzdáleného faxu byla zadána linka, která na klientském stroji vzdáleného faxu neexistuje.
Zkontrolujte počet linek na serverovém stroji, upravte nastavení přenosu vzdáleného faxu na klientském stroji tak, aby odpovídalo počtu linek na serverovém stroji, a zkuste odeslání zopakovat.

#033

Zařízení druhé strany nepodporuje důvěrnou komunikaci nebo podadresy.
Odešlete data bez použití důvěrné komunikace nebo podadres.

#034

Nebylo nalezeno umístění důvěrného úložiště v zařízení druhé strany určené pro důvěrnou komunikaci.
Zkontrolujte důvěrného úložiště v zařízení druhé strany a zkuste odesílání zopakovat.
Zařízení druhé strany nemá dostatečnou paměť.
Požádejte druhou stranu, aby uvolnila místo v paměti.

#035

Zařízení druhé strany nepodporuje funkci přesměrování nebo podadresy.
Proveďte odeslání přímo druhé straně.

#037

Dokument nemohl být kopírován nebo přijat, protože nebyl k dispozici dostatek volné paměti.
Uspořádejte dokumenty ve schránce příjmu do paměti a uvolněte více paměti.
Tisk dokumentů uložených ve schránce příjmu do paměti
Kopírujete-li dokument, který má více než 100 stran, v rámci jedné operace, rozdělte dokument na dvě nebo více částí a poté proveďte kopírování.
Přijatá data obsahují více než 1000 stran.
Stroj smaže stránky následující po 999. stránce a zbývajících 999 stránek vytiskne nebo uloží. Požádejte druhou stranu, aby 1000. a následující stránky poslali znovu.
Při odloženém nebo opakovaném odesílání nebyla v paměti nalezena obrazová data odesílaného dokumentu.
Naskenujte originál znovu a odeslání zopakujte.
Při opakovaném odesílání vyberte přímé odeslání.
Odesílání na více míst určení se nezdařilo, protože stroj neměl dost místa v paměti.
Uvolněte místo smazáním nepotřebných dokumentů a chybných dokumentů.
Rozdělte dokument na dvě nebo více částí a poté jej zkuste odeslat znovu.
Snižte rozlišení a odeslání zopakujte.

#040

Odesílání faxu z klientského stroje vzdáleného faxu se nezdařilo, protože paměť serverového stroje vzdáleného faxu nebyla dostatečně velká.
Uvolněte místo smazáním nepotřebných dokumentů a chybných dokumentů ze serverového stroje vzdáleného faxu.
Rozdělte dokument na dvě nebo více částí a poté jej zkuste odeslat znovu.
Snižte rozlišení a odeslání zopakujte.
Dokument nebylo možné odeslat z důvodu zaplnění paměti stroje.
Vymažte z paměti nepotřebné dokumenty a dokumenty s chybami; zvýšíte tak velikost dostupné paměti.
Neposílejte dokument na více míst určení najednou, rozdělte odesílání do více dávek.
Nastavte nižší rozlišení a odešlete dokument znovu.

#054

Proces odesílání byl zrušen, protože nebylo uloženo telefonní číslo jednotky a název jednotky.
Uložte telefonní číslo jednotky a název jednotky a zkuste odesílání zopakovat.
<Uložit telefonní číslo jednotky>
<Uložit název jednotky>

#080

V zařízení druhé strany není nastavena podadresa.
Zkontrolujte podadresu druhé strany a pak odeslání zopakujte.

#081

V zařízení druhé strany není nastaveno heslo.
Zkontrolujte heslo druhé strany a pak odeslání zopakujte.

#082

V zařízení druhé strany není nakonfigurováno vysílání pollingem.
Požádejte druhou stranu, aby nakonfigurovali vysílání pollingem, a proveďte příjem pollingem znovu.

#083

Při příjmu pollingem se neshodovala podadresa a hesla stroje a zařízení druhé strany.
Zkontrolujte, zda se shoduje podadresa a heslo stroje a zařízení druhé strany a zkuste odesílání zopakovat.

#084

Příjem pollingem nelze provést, protože zařízení druhé strany nepodporuje heslo.
Proveďte příjem pollingem bez použití hesla.

#099

Operace byla před dokončením zrušena.
Proveďte operaci znovu.

#102

Podadresa a heslo se neshodují.
Zkontrolujte podadresu a heslo druhé strany a pak odeslání zopakujte.
Ve stroji příjemce nebyl dostatek volné paměti.
Požádejte příjemce o zvětšení volné paměti.

#107

Dokument nemohl být odeslán, protože nebyl k dispozici dostatek volné paměti.
Snižte rozlišení nebo rozdělte dokument na dvě nebo více částí a potom zkuste dokument odeslat znovu.
Smazáním nepotřebných souborů uvolněte více paměti.
Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)
Dochází-li k tomuto problému často, obraťte se na prodejce nebo servisního zástupce.

#401

Paměťové médium nebo souborový server jsou plné, nebo byl překročen limit pro počet souborů, které lze uložit v kořenovém adresáři (hierarchicky nejvýše postavené složce paměťového média).
Odstraňte nepotřebné soubory z paměťového média nebo souborového serveru nebo udělejte místo v kořenovém adresáři tím, že vytvoříte novou složku a přesunete do ní stávající soubory.

#402

Při přenosu obrazu na paměťové médium došlo k selhání, protože v zadaném názvu souboru byl použit neplatný znak (například \).
Zadejte správný název souboru.

#403

Soubor nemohl být uložen, protože již existuje soubor se stejným názvem. V případech, kdy soubor stejného názvu již existuje, se soubor zpravidla automaticky přejmenuje připojením číslice 1 až 999 na konec názvu souboru, ale soubor nemohl být uložen, protože soubory s čísly 1 až 999 na konci názvu již existují.
Změňte název souboru a znovu jej uložte.

#404

Zápis selhal, protože na paměťovém médiu byla zapnuta ochrana proti zápisu.
Na paměťovém médiu vypněte ochranu proti zápisu.

#406

Zápis selhal kvůli jedné z následujících příčin:
Paměťové médium bylo odebráno v průběhu zápisu souboru na médium.
Položka Rozšířená schránka jiného stroje na síti byla smazána v průběhu zápisu souboru.
Prověřte, zda je paměťové médium vloženo, nebo že je položka Rozšířená schránka jiného stroje k dispozici, a přečtěte soubor znovu.
Přenos obrázku na paměťové médium se nezdařil z důvodu neurčité chyby. (Připojené paměťové médium bylo naformátováno pomocí systému, který není strojem podporován.)
Zkontrolujte stav paměťového média a ověřte, zda byl k jeho formátování použit systém, který stroj podporuje (FAT32/exFAT). Poté zkuste operaci provést znovu.
Velikost souboru překročila horní limit.
Snižte rozlišení nebo zredukujte počet stran a proveďte operaci znovu.

#407

Délka plné cesty k zadanému souboru (nebo složce) překročila maximální podporovanou délku.
Změňte název souboru, aby délka plné cesty obsahovala maximálně 256 znaků, nebo změňte cílovou složku.

#409

Soubor nebylo možné uložit, protože bylo dosaženo maximálního počtu souborů, které lze uložit do daného místa určení.
Uložte soubor do jiného místa určení.

#410

Uložení není možné, protože na uložení čeká příliš mnoho úloh.
Proveďte operaci znovu po dokončení ostatních úloh.

#411

Soubory jsou již používány pro jiné operace.
Chvíli vyčkejte a proveďte operaci znovu.

#701

ID oddělení neexistuje nebo byl změněn PIN.
Pokud používáte ověření uživatele, přidělte uživatelům ID oddělení. Pokud používáte ověření pomocí ID oddělení, zadejte nové ID oddělení a PIN a znovu se přihlaste.
Nastavení příjmu v části <Povolit úlohy tiskárny s neznámými ID> nebo <Povolit úlohy dálkového sken. s neznámými ID> je nastaveno na <Vyp>.
Nastavte položku <Povolit úlohy tiskárny s neznámými ID> a <Povolit úlohy dálkového sken. s neznámými ID> v části <Správa ID oddělení> na hodnotu <Zap>.
Nastavení správy ID oddělení
Odesílání se nezdařilo, protože klientský stroj vzdáleného faxu neprošel ověřením na serverovém stroji vzdáleného faxu.
Je-li na serverovém stroji vzdáleného faxu nastavena správa ID oddělení, přihlaste se ke klientskému stroji vzdáleného faxu zadáním ID oddělení a kódu PIN nastaveného v serverovém stroji vzdáleného faxu.

#702

Odeslání se nezdařilo kvůli zaplnění paměti.
Počkejte chvilku. Pokuste se o odeslání znovu po dokončení jiného odesílání.

#703

Při konverzi obrazu došlo k chybě.
Nastavte nižší rozlišení a odešlete dokument znovu.
Zápis nebylo možné provést, protože obrazová oblast paměti je plná.
Pokuste se o odeslání znovu po dokončení jiného odesílání.
Smažte nepotřebné soubory ve faxové nebo I-faxové schránce. Pokud je stále problém, restartujte stroj.
Zapnutí stroje

#704

Při načítání informací o místech určení z adresáře došlo k neznámé chybě.
Zkontrolujte nastavení místa určení. Pokud je stále problém, restartujte stroj.
Zapnutí stroje

#705

Odesílání bylo zrušeno, protože velikost obrazových dat přesáhla maximální hodnotu nastavenou v části Nastavení/Uložení.
Upravte maximální velikost dat pro odesílání. Při použití funkce I-fax vyberte nižší rozlišení nebo snižte počet najednou odesílaných obrazů, aby nebyla překročena maximální velikost dat pro odesílání. Rozdělte data podle toho, jaké podmínky má k dispozici druhá strana.
<Max. velikost dat pro odesílání>

#706

Probíhal import nebo export adresáře z Remote UI (Vzdálené UR) nebo se používala jiná součást pro odesílání.
Pokuste se o odeslání znovu po dokončení druhé operace.

#711

Paměť je plná. V některých případech lze tisknout po smazání nepotřebných souborů v paměti.
Smažte nepotřebné soubory v paměti a zkuste provést odesílání znovu.

#712

Paměť je plná. Smažte nepotřebné soubory v paměti a zkuste provést znovu.
Smažte nepotřebné soubory v paměti a zkuste provést odesílání znovu.

#713

Dokument ve faxové či I-faxové schránce byl smazán před odesláním adresy URL.
Uložte požadovaný dokument ve faxové či I-faxové schránce a zkuste provést odesílání znovu.

#715

Při odesílání e-mailu s připojeným digitálním podpisem nebyl nalezen příslušný certifikát.
Při používání podpisu zařízení nastavte e-mailovou adresu stroje (Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace) a potom vygenerujte certifikát pro podpisy zařízení (Generování certifikátu podpisu zařízení). Pokud je certifikát pro podpisy zařízení už vygenerován, vygenerujte ho znovu. Pokud používáte podpis uživatele, uložte certifikát pro podpisy uživatele znovu (Uložení certifikátu podpisu uživatele).
Zkontrolujte, zda se nepoužívá prošlý nebo zrušený certifikát. Zkontrolujte také, zda není neplatný řetězec certifikátu.

#716

Nebyl nalezen certifikát veřejného klíče pro místo určení.
Uložte do stroje certifikát veřejného klíče pro místo určení.
Uložení certifikátu S/MIME
Zkontrolujte, zda se nepoužívá prošlý nebo zrušený certifikát. Zkontrolujte také, zda není neplatný řetězec certifikátu.

#749

Operaci nebylo možné provést, protože je zobrazeno hlášení servisního volání.
Vypněte hlavní napájení a poté je znovu zapněte. Pokud nelze operaci ani nadále provést správně, vypněte hlavní napájení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na svého prodejce nebo servisního zástupce.
Vypnutí stroje
Zapnutí stroje

#751

Server neběží nebo je odpojená síť (buď jste se nemohli připojit k místu určení, nebo se připojení přerušilo ještě před dokončením úlohy).
Zkontrolujte, zda server funguje běžným způsobem.
Zkontrolujte stav sítě.
Pokud místo určení používá službu IIS 6.0 se systémem Windows Server 2003 a na serveru WebDAV se jako způsob ověření používá Digest, nastavte možnost <Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV> na hodnotu <Zap>, aby odesílání pomocí protokolu WebDAV probíhalo pomocí komunikace TLS a přes proxy.
<Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV>
Není zadána IP adresa.
Zkontrolujte <Nastavení TCP/IP> v <Možnosti>.
<Nastavení TCP/IP>
Nezdařilo se odesílání na server SMB (včetně funkce Rozšířená schránka jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE udávaného pomocí funkce SMB), protože je procházen souborový server pomocí systému Windows (SMB).
Dojde-li k chybě odloženého odesílání, zavřete obrazovku <Procházet> a dokument znovu naskenujte a odešlete.
Jestliže při přesměrování přijatého faxového nebo I-faxového souboru na server SMB dojde k chybě, naskenujte výtisk přijatého souboru a odešlete jej na místo určení pro přesměrování.
Základní operace pro skenování originálů
Chybám se vyhnete, pokud jako protokol pro odesílání na servery použijete FTP.

#752

Server neběží nebo je odpojená síť.
Zkontrolujte, zda server SMTP funguje normálně.
Zkontrolujte stav sítě.
Nastavení názvu serveru SMTP pro e-mail nebo I-fax je nesprávné nebo není nastavená e-mailová adresa nebo jméno domény.
Zkontrolujte nastavení pro název serveru SMTP, e-mailovou adresu a jméno domény v části <Nastavení komunikace>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace

#753

Při odesílání e-mailu nebo odesílání faxu z klientského stroje vzdáleného faxu došlo k chybě TCP/IP (chyba zdířky, výběru atd.).
Zkontrolujte stav síťového kabelu a konektoru. Pokud je stále problém, restartujte stroj.
Zapnutí stroje

#755

Dokument nelze odeslat z klientského stroje vzdáleného faxu, protože TCP/IP nefunguje správně.
Zkontrolujte <Nastavení TCP/IP> v <Možnosti>.
<Nastavení TCP/IP>
Není zadána IP adresa.
Zkontrolujte <Nastavení TCP/IP> v <Možnosti>.
<Nastavení TCP/IP>
Pokud jste zvolili <Wired LAN + Wireless LAN> v <Vybrat Wired/Wireless LAN>, vyberte také <Nastavení dílčí linky> v <Možnosti>.
<Nastavení dílčí linky>
Při zapnutí stroje nebyla stroji přiřazena IP adresa prostřednictvím DHCP nebo Auto IP.
Zkontrolujte <Nastavení TCP/IP> v <Možnosti>.
<Nastavení TCP/IP>
Pokud jste zvolili <Wired LAN + Wireless LAN> v <Vybrat Wired/Wireless LAN>, vyberte také <Nastavení dílčí linky> v <Možnosti>.
<Nastavení dílčí linky>

#759

Došlo k chybě při odesílání adresy URL schránky, ve které byl uložen soubor.
Kontaktujte administrátora.

#761

Soubor PDF nebo XPS s digitálním podpisem se nepodařilo odeslat, protože certifikát nebo pár klíčů nastavený ve stroji je poškozený nebo nepřístupný.
Odesíláte-li soubor PDF nebo XPS s podpisem uživatele, zkontrolujte, zda není certifikát uživatele poškozený. Je-li certifikát uživatele poškozený, nainstalujte ho znovu.
Přidání digitálního podpisu k odesílaným souborům
Uložení certifikátu podpisu uživatele
Odesíláte-li soubor PDF nebo XPS s podpisem zařízení, zkontrolujte, zda není certifikát zařízení poškozený. Je-li certifikát zařízení poškozený, vygenerujte ho znovu.
Generování certifikátu podpisu zařízení

#762

Nebylo možné provést odeslání na doménu, která není uložena jako povolená doména, protože možnost <Omezit doménu místa určení.> je nastavena na <Zap>.
Nastavte možnost <Omezit doménu místa určení.> na <Vyp> nebo uložte doménu jako povolenou doménu a zkuste odeslání provést znovu.
Omezení použití domén s místy určení pro odesílání

#766

Certifikát používaný k odeslání dokumentů PDF nebo XPS s digitálním podpisem je po platnosti.
Aktualizujte certifikát nebo použijte certifikát, který není po platnosti.
Pokud je certifikát platný, nastavte správně čas stroje.
Nastavení data/času

#769

Počet pokusů povolených pro funkci odesílání dosáhl horního limitu.
Chcete-li tuto funkci nadále používat, zakupte si oficiální volitelný produkt.

#770

Odesílání pomocí protokolu WebDAV se nezdařilo, protože komunikace TLS nebyla podporována na straně serveru WebDAV nebo proxy serveru.
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.
Odesíláte-li data prostřednictvím proxy serveru, zkontrolujte ho.
Odesílání se nezdařilo, protože během ověřování certifikátu serveru TLS při odesílání pomocí protokolu WebDAV došlo k chybě ověření, protože položka <Potvrdit certifikát TLS pro VYS. WebDAV> je nastavena na možnost <Zap>.
Zkontrolujte, zda je ve stroji uložen certifikát CA, pomocí kterého se podepsal serverový certifikát TLS na serveru WebDAV.
Zkontrolujte, zda je certifikát serveru TLS na straně serveru WebDAV správný.
Zkontrolujte, zda certifikát serveru TLS představuje certifikát podepsaný svým držitelem.
Operace se nezdařila, protože během ověřování certifikátu serveru TLS při získávání přístupu k jinému serveru došlo k chybě ověření, protože položka <Potvrdit certifikát TLS pro Přístup na síť> je nastavena na možnost <Zap>.
Zkontrolujte, zda je ve stroji uložen certifikát CA použitý k podpisu serverového certifikátu TLS funkce Rozšířená schránka druhého stroje řady imageRUNNER ADVANCE udávaného jako server WebDAV.
Zkontrolujte, zda je správný certifikát serveru TLS funkce Rozšířená schránka druhého stroje řady imageRUNNER ADVANCE udávaného jako server WebDAV.
Zkontrolujte, zda certifikát serveru TLS představuje certifikát podepsaný svým držitelem.

#771

Nastavení adresy serveru vzdáleného faxu je nesprávné.
Zkontrolujte položku <Nastavení VYS. vzdáleného faxu>.
Server vzdáleného faxu neběží.
Zkontrolujte, zda server vzdáleného faxu funguje normálně.
Síť je odpojena.
Zkontrolujte stav sítě.
Nepodařilo se připojit k serveru vzdáleného faxu, protože se nelze připojit k serveru DNS.
Zkontrolujte nastavení názvu serveru DNS.
Nastavení DNS
Zkontrolujte, zda server DNS funguje normálně.

#772

Síť je odpojena.
Zkontrolujte stav sítě.

#773

Jsou vybrány funkce PDF, které nejsou k dispozici, pokud je položka <Formátovat PDF na PDF/A> nastavena na <Zap>.
Zrušte nastavení Šifrovat a Viditelné podpisy. Nebo <Formátovat PDF na PDF/A> nastavte na <Vyp>.
<Formátovat PDF na PDF/A>

#801

Kvůli problému na straně poštovního serveru došlo k chybě překročení časového limitu během komunikace stroje se serverem SMTP při odesílání e-mailu nebo odesílání či příjmu I-faxu.
Zkontrolujte, zda server SMTP funguje normálně.
Zkontrolujte stav sítě.
Při připojování k serveru SMTP se ze serveru SMTP vrátila chyba. Nastavení adresy je nesprávné. Kvůli problému došlo k chybě na straně serveru během odesílání na souborový server.
Zkontrolujte, zda SMTP normálně funguje, stav sítě, nastavení místa určení a stav a nastavení souborového serveru.
Není nastavené uživatelské jméno a heslo nutné k posílání e-mailu.
Zkontrolujte <Ověření SMTP (OVĚŘ. SMTP)> v <Ověření/Šifrování>.
Nastavení ověřování SMTP
Odeslali jste data na místo určení, které nemá k dispozici oprávnění k zápisu.
Zkontrolujte nastavení místa určení.
Při odesílání dat na souborový server, který nepovoluje přepsání souborů, existoval soubor se stejným názvem.
Změňte nastavení souborového serveru tak, aby povolil přepsání souborů. Případně kontaktujte administrátora serveru.
Změňte název souboru.
Název složky nebo heslo zadané při odesílání na souborový server nebylo správné.
Zkontrolujte název složky nebo heslo.

#802

Název serveru SMTP zadaný v <Nastavení komunikace> je nesprávný.
Zkontrolujte název serveru SMTP nastavený v <Nastavení komunikace>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Adresa serveru DNS zadaná v <Nastavení DNS> je nesprávná.
Zkontrolujte adresu serveru DNS zadanou v nastavení DNS.
Nastavení DNS
Připojení k serveru DNS se nezdařilo.
Zkontrolujte, zda server DNS funguje správně.
Nastavení pro server FTP zadaný jako místo určení jsou nesprávná.
Zkontrolujte server FTP zadaný jako místo určení.
Připojení k serveru FTP se nepodařilo navázat.
Zkontrolujte, zda server FTP funguje správně.

#803

Spojení bylo přerušeno z důvodů na straně příjemce dříve, než se podařilo odeslat všechny stránky.
Zadejte skupinové místo určení znovu a pak odesílání zopakujte.

#804

Při odesílání na souborový server žádná složka neodpovídala zadané cestě.
Ověřte místo určení.
Nemáte přístupová práva pro zadanou složku nebo soubor. Je také možné, že složka nebo soubor byly smazány při jiné operaci.
Povolte přístup ke složce na straně serveru. Případně kontaktujte administrátora serveru.

#805

Odesílání na server SMB se nezdařilo, protože na straně serveru nebylo dost volného místa.
Uvolněte místo smazáním nepotřebných dokumentů a chybných dokumentů ze serveru. Případně kontaktujte administrátora serveru.

#806

Uživatelské jméno nebo heslo zadané při odesílání na souborový server nebylo správné.
Zkontrolujte uživatelské jméno nebo heslo.
Místo určení zadané při odesílání e-mailu nebo I-faxu nebylo správné.
Zkontrolujte místo určení e-mailu nebo I-faxu.

#807

Nemáte přístupová práva pro zadaný adresář.
Nastavte přístupová práva pro serverový adresář nebo data odešlete do adresáře, pro který máte přístupová práva. Případně kontaktujte administrátora.

#809

Při odesílání na server SMB už existuje soubor se stejným názvem a přepsání souborů není povoleno.
Změňte název souboru a zkuste odeslání zopakovat.
Změňte nastavení serveru SMB tak, aby povolil přepsání souborů. Případně kontaktujte administrátora serveru.
Při odesílání na server SMB byla pomalá reakce na straně serveru, takže na straně zařízení došlo k vypršení čekací doby dříve, než se podařilo data odeslat nebo přesměrovat.
Nastavte delší dobu vypršení časového limitu v <Časový limit> v klientovi SMB.
Nastavení SMB

#810

Během příjmu I-faxu došlo k chybě spojení se serverem POP.
Zkontrolujte nastavení serveru POP v části <Nastavení komunikace>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Zkontrolujte, zda server POP správně pracuje. Zkontrolujte stav sítě.
Při připojování k serveru POP se ze serveru POP vrátila chyba. Případně došlo k chybě překročení časového limitu na straně serveru.
Zkontrolujte nastavení serveru POP v části <Nastavení komunikace>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Zkontrolujte, zda server POP správně pracuje. Zkontrolujte stav sítě.

#813

Došlo k chybě ověřování serveru POP (chyba uživatelského účtu nebo chyba hesla) při příjmu I-faxu.
Zkontrolujte nastavení serveru POP v části <Nastavení komunikace>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace

#815

Nemůžete se přihlásit na souborový server, protože stroj právě tiskne dokument odeslaný na tento server. Vícečetné připojení není možné.
Chvíli vyčkejte a pokuste odeslat data znovu. Další možností je zastavit PServer.

#816

Tisk nebylo možné provést, protože byl překročen maximální počet výtisků nastavený v kategorii Správa ID oddělení.
Obraťte se na správce systému.

#818

Přijatá data byla ve formátu souboru, který nelze vytisknout.
Požádejte druhou stranu, aby změnili formát souboru, a odesílání zopakujte.

#819

Byla přijata data, která nelze zpracovat. Informace MIME jsou neplatné.
Požádejte druhou stranu, aby zkontrolovali nastavení, a odesílání zopakujte.

#820

Byla přijata data, která nelze zpracovat. Kódování BASE64 nebo uuencode je neplatné.
Požádejte druhou stranu, aby zkontrolovali nastavení, a odesílání zopakujte.

#821

Byla přijata data, která nelze zpracovat. Došlo k chybě analýzy formátu TIFF.
Požádejte druhou stranu, aby zkontrolovali nastavení, a odesílání zopakujte.

#822

Byla přijata data, která nelze zpracovat. Obraz nelze dekódovat.
Požádejte druhou stranu, aby zkontrolovali nastavení, a odesílání zopakujte.

#825

Bylo odstraněno ID oddělení nebo kód PIN zpracovávané nebo rezervované úlohy nebo byl změněn kód PIN.
Zpracujte úlohu znovu s použitím změneného ID oddělení nebo kódu PIN.

#827

Byla přijata data, která nelze zpracovat. Součástí byly nepodporované informace MIME.
Požádejte druhou stranu, aby zkontrolovali nastavení, a odesílání zopakujte.

#828

Byla přijata data HTML.
Požádejte druhou stranu, aby změnili formát na jiný než HTML, a odesílání zopakujte.

#829

Přijatá data obsahují více než 1000 stran.
Stroj smaže stránky následující po 999. stránce a zbývajících 999 stránek vytiskne nebo uloží. Požádejte druhou stranu, aby 1000. a následující stránky poslali znovu.

#830

Bylo přijato oznámení o chybě DSN, protože podmínky adresy nebo místa určení I-faxu byly nesprávné.
Zkontrolujte podmínky adresy nebo místa určení I-faxu.
Bylo přijato oznámení o chybě DSN, protože velikost odeslaného souboru přesahuje velikost povolenou poštovním serverem.
Změňte nastavení v části <Max. velikost dat pro odesílání> tak, aby velikost odesílaného souboru nepřekročila velikost povolenou poštovním serverem.
<Max. velikost dat pro odesílání>
Zkontrolujte stav poštovního serveru, serveru DNS a sítě.

#831

I-faxový dokument nebylo možné přijmout pomocí SMTP kvůli nastavení Filtru příjmu v Nastavení Firewallu.
Změňte nastavení Filtru příjmu v Nastavení firewallu.
Zadání IP adres do nastavení firewallu

#832

Poštu DSN se nepodařilo odeslat, protože v části <Nastavení komunikace> nebylo zadáno nastavení e-mailu a sítě.
Zkontrolujte <Nastavení komunikace>, <Nastavení DNS> a <Nastavení IP adresy>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Nastavení DNS
Nastavení IP adresy
Poštu DSN se nepodařilo odeslat kvůli problému s poštovním serverem nebo serverem DNS.
Zkontrolujte stav poštovního serveru a serveru DNS.

#833

Poštu MDN (Message Disposition Notification) se nepodařilo odeslat, protože nebyla zadána nastavení TCP/IP.
Zkontrolujte <Nastavení komunikace>, <Nastavení DNS> a <Nastavení IP adresy>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Nastavení DNS
Nastavení IP adresy
Poštu MDN (Message Disposition Notification) se nepodařilo odeslat kvůli problému s poštovním serverem nebo serverem DNS.
Zkontrolujte stav poštovního serveru a serveru DNS.

#834

Bylo přijato oznámení o chybě MDN, protože podmínky adresy nebo místa určení I-faxu byly nesprávné.
Zkontrolujte podmínky adresy nebo místa určení I-faxu.
Bylo přijato oznámení o chybě MDN, protože na poštovním serveru nebo v síti došlo k problému.
Zkontrolujte stav poštovního serveru a sítě.
Bylo přijato oznámení o chybě MDN, protože u druhé strany došlo k problému, například zaplnění paměti.
Zkontrolujte podmínky a stav druhé strany.

#835

Byl překročen maximální počet řádků textu, které lze s I-faxem přijmout.
Požádejte druhou stranu, aby snížili počet řádků textu ve zprávě, a odesílání zopakovali.

#837

Byl přijat požadavek na připojení od hostitele, jehož připojení je omezeno nastavením Filtru příjmu v Nastavení Firewallu.
Zkontrolujte nastavení Filtru příjmu v Nastavení Firewallu. Může také jít o pokus o hacking prostřednictvím neoprávněného přístupu.
Zadání IP adres do nastavení firewallu

#838

Vypršela platnost licence požadované k použití funkce odesílání.
Zakupte licenci na funkci odesílání.

#839

Uživatelské jméno nebo heslo nastavené v části <Nastavení komunikace> je nesprávné.
Zkontrolujte uživatelské jméno a heslo nastavené pro ověření SMTP (OVĚŘ. SMTP) v části <Nastavení komunikace>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace

#841

Pro přenos e-mailu nebo I-faxu neexistuje šifrovací algoritmus sdílený s poštovním serverem.
Nastavte položku <Povolit TLS (POP)> nebo <Povolit TLS (VYS. SMTP)> v části <Nastavení komunikace> na hodnotu <Vyp>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Přidejte do nastavení poštovního serveru obecný šifrovací algoritmus.

#842

Poštovní server pro přenos e-mailu nebo I-faxu požadoval ověření pomocí klientského certifikátu.
Nastavte položku <Povolit TLS (POP)> nebo <Povolit TLS (VYS. SMTP)> v části <Nastavení komunikace> na hodnotu <Vyp>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Změňte nastavení poštovního serveru, aby nebyl vyžadován klientský certifikát.
Odesílání se nezdařilo, protože během ověřování certifikátu serveru TLS při odesílání pomocí protokolu SMTP došlo k chybě ověření, protože položka <Potvrdit certifikát TLS pro VYS. SMTP> je nastavena na možnost <Zap>.
pomocí Remote UI (Vzdálené UR) zkontrolujte, zda je ve stroji uložen certifikát CA, pomocí kterého se podepsal serverový certifikát TLS na serveru SMTP.
Zkontrolujte, zda je certifikát serveru TLS na straně serveru SMTP správný.
Zkontrolujte, zda certifikát serveru TLS představuje certifikát podepsaný svým držitelem.

#843

Mezi časem serveru KDC (Key Distribution Center) a časem nastaveným ve stroji je velký rozdíl.
Upravte aktuální datum a čas v <Nastavení data/času>.
Nastavení data/času
Nastavte aktuální čas nastavený na serveru KDC (Key Distribution Center).

#844

Při odesílání e-mailu s ověřováním POP před SMTP se nepodařilo provést šifrovanou komunikaci TLS se serverem POP.
Zkontrolujte nastavení šifrované komunikace TLS na serveru POP.
Nastavte možnost <Povolit TLS (POP)> na <Vyp> v části <Nastavení komunikace>. Pokud to problém nevyřeší, nastavte možnost <Ověření POP před odesíláním> na hodnotu <Vyp> v části <Nastavení komunikace> a přepněte nastavení na nastavení jiné než POP před SMTP.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Odesílání se nezdařilo, protože během ověřování certifikátu serveru TLS při komunikaci pomocí serveru POP došlo k chybě ověření, protože položka <Potvrdit certifikát TLS pro PŘ. POP> je nastavena na možnost <Zap>.
pomocí Remote UI (Vzdálené UR) zkontrolujte, zda je ve stroji uložen certifikát CA, pomocí kterého se podepsal serverový certifikát TLS na serveru POP.
Zkontrolujte, zda je certifikát serveru TLS na straně serveru POP správný.
Zkontrolujte, zda certifikát serveru TLS představuje certifikát podepsaný svým držitelem.

#845

Při odesílání s ověřováním POP před SMTP se nepodařilo provést ověření POP (OVĚŘ. POP).
Zkontrolujte nastavení v části <Server POP>, <Přihlašovací jméno POP> a <Heslo POP> v části <Nastavení komunikace>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Zkontrolujte nastavení ověření POP na serveru POP.
Vyberte možnost <Standardní> nebo <APOP> v části <Způsob ověření POP> v nabídce <Nastavení komunikace>. Pokud to problém nevyřeší, nastavte možnost <Ověření POP před odesíláním> na hodnotu <Vyp> v části <Nastavení komunikace> a přepněte nastavení komunikace na nastavení jiné než POP před SMTP.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace

#846

Při odesílání s ověřováním POP před SMTP se nepodařilo provést ověření POP (APOP).
Zkontrolujte nastavení v části <Server POP>, <Přihlašovací jméno POP> a <Heslo POP> v části <Nastavení komunikace>.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Zkontrolujte nastavení APOP serveru POP.
Vyberte možnost <Standardní> nebo <OVĚŘ. POP> v části <Způsob ověření POP> v nabídce <Nastavení komunikace>. Pokud to problém nevyřeší, nastavte možnost <Ověření POP před odesíláním> na hodnotu <Vyp> v části <Nastavení komunikace> a přepněte nastavení komunikace na nastavení jiné než POP před SMTP.
Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace

#847

Přijatý soubor se nepodařilo uložit do důvěrné faxové schránky, protože paměť schránky nebo schránky Fax/I-Fax byla plná.
Smažte nepotřebné soubory z důvěrné faxové schránky nebo ze schránky příjmu do paměti.
Tisk dokumentů uložených ve schránce příjmu do paměti
Ochrana důvěrnosti přijatých dokumentů

#848

Došlo k chybě při slučování e-mailu, který byl před odesláním rozdělen.
Rozdělená data se mohla smazat. Pokud rozdělená data smažete, nebudete je moci sloučit tak, aby vytvořila celý dokument, i když zbývající budou přijata později. Požádejte odesílatele, aby data poslal znovu.

#851

Úlohu tiskárny nebylo možné uložit z důvodu zaplnění paměti.
Zkontrolujte množství volné paměti a spusťte úlohu znovu.

#852

Během zpracování úlohy bylo vypnuto napájení.
Zkontrolujte, že je řádně připojen napájecí kabel a zástrčka, a spusťte úlohu znovu.

#853

Paměť je plná.
Snižte počet stránek nebo zkontrolujte, zda se snížil počet úloh čekajících na zpracování, a spusťte úlohu znovu.

#856

Spuštěná operace byla zrušena, protože je plný úložný prostor pro dočasné ukládání dat.
Kontaktujte administrátora.

#857

Tisk byl zrušen kvůli zrušení úlohy během příjmu nebo kvůli vypršení časového limitu.
Pokud vypršel časový limit, zkontrolujte stav sítě.

#858

Data jsou neplatná.
Zkontrolujte, zda je tiskový protokol podporován strojem, a nastavení tisku.

#859

Došlo k chybě komprimace obrazových dat.
Zkontrolujte originál a nastavení a skenování zopakujte.

#860

Po zachycení papíru se nepodařilo obnovit akci nebo byl zahrnut nekompatibilní jazyk popisu stránky nebo nastavení, která nelze kombinovat.
Zkontrolujte nastavení papíru a úlohy.

#861

Při zpracování tiskových nebo obrazových dat došlo k chybě.
Zkontrolujte velikost obrazu a velikost papíru a také nastavení specifikace barev.

#862

Některá zahrnutá nastavení nejsou podporována, nelze je kombinovat nebo jiným způsobem překračují omezení stroje.
Zkontrolujte nastavení úlohy.

#863

Úloha byla zrušena, protože během zpracování tiskových dat byly provedeny inicializační operace.
Znovu zadejte zpracování úlohy.

#864

Nepodařilo se správně rozpoznat externí řadič nebo došlo k chybě během přesměrování tiskových dat.
Zkontrolujte řadič a tisková data.

#865

Funkce nutné k tisku jsou momentálně zakázané.
Zkontrolujte nastavení stroje a úlohy.

#866

Úloha byla zrušena prostřednictvím bezpečnostních nastavení.
Pokud spouštíte úlohu z ovladače tiskárny, použijte uživatelské informace s odpovídajícími oprávněními.
Pokud spouštíte úlohu z ovládacího panelu, přihlaste se jako uživatel s odpovídajícími oprávněními.
Bezpečnostní nastavení jsou tato.
<Omezit úlohu ze vzdáleného zařízení bez ověření uživ.> je <Zap>
<Zakázat ověření pomocí ID oddělení a kódu PIN> je <Zap>
<Použít ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> je <Zap>
<Tisk z ovladačů bez AMS Printer Driver Add-in> je <Omezit>
Funkce tisku je zakázána nastaveními typu uživatele*
* Informace týkající se nastavení typu uživatele Příručka ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

#868

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV se nezdařila komunikace s místem určení a byl vyžadován přístup přes proxy (přijata chyba HTTP 305: Použít Proxy).
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.
Zkontrolujte nastavení proxy.
Nastavení proxy serveru

#869

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že selhalo ověření (přijata chyba HTTP 401: Neoprávněný přístup).
Zkontrolujte uživatelské jméno nebo heslo.
Zkontrolujte nastavení zabezpečení serveru WebDAV.

#870

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že požadavek byl odmítnut (přijata chyba HTTP 403: Nepovoleno).
Chvilku počkejte a zkuste odesílání provést znovu.
Zkontrolujte nastavení místa určení.
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.

#871

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že zadanou složku nelze najít (chyba HTTP 404: Nenalezeno/409: Konflikt/410: Smazáno).
Zkontrolujte nastavení místa určení.

#872

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že přístup není povolen (přijata chyba HTTP 405: Nepovolená metoda).
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.

#873

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že selhalo ověření proxy (přijata chyba HTTP 407: Požadováno ověření proxy).
Zkontrolujte nastavení proxy.
Nastavení proxy serveru

#874

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že vypršel časový limit (přijata chyba HTTP 408: Překročen časový limit požadavku).
Chvilku počkejte a zkuste odesílání provést znovu.
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.

#875

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že byl odmítnut přenos dat rozdělených na bloky (přijata chyba HTTP 411: Požadovaná délka).
Nastavte možnost <Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV> na hodnotu <Vyp>.
<Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV>
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.

#876

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že objem dat byl příliš velký (přijata chyba HTTP 413: Entita požadavku příliš velká).
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.

#877

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že řetězec URI (hostitelské jméno a cesta ke složce) byl příliš dlouhý (přijata chyba HTTP 414: URI požadavku příliš dlouhý).
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.

#878

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že na straně serveru došlo k neočekávané situaci bránící v provedení požadavku (přijata chyba HTTP 500: Interní chyba serveru).
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.

#879

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že server nepodporuje potřebné funkce k provedení požadavku (přijata chyba HTTP 501: Není implementováno).
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.
Při odesílání přes proxy pomocí jiné komunikace než TLS nastavte možnost <Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV> na hodnotu <Vyp>.
<Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV>

#880

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla ze serveru proxy odezva, že selhala komunikace s nadřazeným serverem (přijata chyba HTTP 502: Chybná brána).
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.
Zkontrolujte nastavení proxy serveru.

#881

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že požadavky momentálně nelze zpracovat (přijata chyba HTTP 503: Nedostupná služba).
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.

#882

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla ze serveru proxy odezva, že selhala komunikace s nadřazeným serverem (přijata chyba HTTP 504: Vypršel časový limit brány).
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.
Zkontrolujte nastavení proxy serveru.

#883

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že server nepodporuje potřebné funkce k provedení požadavku (přijata chyba HTTP 505: Nepodporovaná verze HTTP).
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.

#884

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že na straně serveru nelze zajistit místo na disku nezbytné k provedení požadavku (přijata chyba HTTP 507: Nedostatek místa na disku).
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.

#885

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla ze serveru odezva týkající se neočekávané chyby.
Zkontrolujte nastavení serveru WebDAV.
Zkontrolujte nastavení proxy serveru.

#886

Při odesílání pomocí protokolu WebDAV přišla z místa určení odezva, že požadavek byl neplatný (přijata chyba HTTP 400: Chybný požadavek).
Při odesílání přes proxy pomocí jiné komunikace než TLS nastavte možnost <Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV> na hodnotu <Vyp>.
<Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV>

#889

Originál se nepodařilo naskenovat nebo vytisknout, protože jsou do něj vloženy informace pro omezení zpracování úlohy.
Zkontrolujte informace pro omezení zpracování úlohy nebo kontaktujte administrátora.

#899

Přenos e-mailu nebo I-faxu byl normálně dokončen. Je však možné, že přenos nebyl přijat druhou stranou, protože probíhal přes více serverů.
Podle potřeby se zeptejte druhé strany, jestli přenos dorazil.
Fax byl odeslán normálně z klientského stroje vzdáleného faxu. Přijetí však může být nekompletní, protože přenos byl proveden přes server vzdáleného faxu.
Zkontrolujte, zda byl fax odeslán, ve výsledcích vysílání serveru vzdáleného faxu.
Zkontrolujte stav serveru a sítě.
Požádejte příjemce, aby zkontroloval, zda příjem dokumentu proběhl řádně.

#904

Místa určení uložená v <Oblíbená nastavení> se neaktualizují při vyvolání adresáře s pomocí doručení informací o zařízení z jiného stroje řady iR/imagePRESS připojeného do sítě.
Uložte <Oblíbená nastavení> znovu z displeje dotekového panelu stroje.

#905

Úloha nemohla být zpracována z důvodu chyby sítě.
Zkontrolujte délku cesty a přístupová práva k serveru a ověřte, zda není soubor nebo složka používána.

#919

Byla zjištěna chyba syntaxe nebo jazyka PostScript přesahující omezení zařízení apod.
Nastavte možnost <Chyby tisku PS> (Nastav./Uložit) na hodnotu <Zap>, odešlete úlohu znovu, zkontrolujte obsah chyby jazyka PostScript a po vyřešení chyby úlohu spusťte. Další podrobnosti získáte v příručce „Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavení stroje (tiskárna PS/PCL/UFR II))“ na webu s online příručkami.

#923

Nelze tisknout na zadanou obálku nebo hlavní část.
Změňte typ papíru tak, aby byl kompatibilní s oboustranným tiskem, a spusťte úlohu znovu.

#925

Došlo k chybě přenosu způsobené ovladačem faxu.
Byla zadána velikost obrazu, kterou nelze odeslat. Zkontrolujte velikost obrazu.

#927

Došlo k chybě přenosu způsobené ovladačem faxu.
Data přijatá strojem z počítače zahrnují písmo, které nelze zpracovat. Zkontrolujte přijatá data.

#928

Došlo k chybě přenosu způsobené ovladačem faxu.
Paměť je plná nebo velikost dat překročila velikost, kterou lze najednou zpracovat. Smažte nepotřebná data nebo zkontrolujte velikost dat.

#929

Došlo k chybě přenosu způsobené ovladačem faxu.
Když stroj přijímal data z počítače, došlo k chybě sítě. Zkontrolujte připojení a nastavení sítě.

#934

Při tiskové úloze došlo k chybě a úloha byla smazána, protože vypršela zadaná doba.
Vyřešte chybu a spusťte úlohu znovu.
Můžete také změnit dobu před smazáním nebo zakázat automatické smazání v nabídce <Autom. smazat zastavené úlohy> (Nastav./Uložit).
<Autom. smazat zastavené úlohy>

#939

Tisk byl stornován z důvodu chyby, která nastala při zpracování dat obrazu.
Znovu zadejte zpracování úlohy.

#941

Úloha byla zrušena, protože nebyl zadán typ papíru.
Zadejte typ papíru nebo nakonfigurujte typ papíru uloženého ve zdroji papíru a znovu proveďte úlohu.

#995

Rezervované komunikační úlohy byly vymazány.
V případě potřeby proveďte operaci znovu.
A12Y-0LC