Drukowanie za pomocą drukarki wirtualnej

Za pomocą drukarki wirtualnej można korzystać z funkcji drukowania LPD i FTP, stosując wcześniej zarejestrowane jako drukarka wirtualna ustawienia drukowania. Przykładowo, wcześniejsze zarejestrowanie ustawień takich jak typ papieru, liczba kopii i drukowanie dwustronne eliminuje potrzebę konfigurowania tych opcji dla każdego zadania drukowania z osobna.
Dla opcji <Wymuszone zatrzymanie> wybierz ustawienie <Wyłącz>. Jeżeli opcja <Wymuszone zatrzymanie> zostanie włączona w momencie wykonywania zadania, wyniki mogą różnić się w zależności od ustawień. Konfiguracja ustawień wymuszonego wstrzymania drukowania
Jeżeli zadanie spełnia warunki skonfigurowane dla <Działa. zadania> i <Anuluj>: Zadanie jest anulowane.
Jeżeli zadanie spełnia warunki skonfigurowane dla <Działa. zadania> i <Drukuj>: Zadanie jest drukowane zgodnie z konfiguracją drukarki wirtualnej.
Jeżeli zadanie spełnia warunki skonfigurowane dla <Działa. zadania> i <Wstrz. jako zad. współ.>: Drukarka wirtualna zostaje wyłączona, a zadanie wstrzymane przez urządzenie.
W przypadku funkcji Zabezpieczony wydruk i Zaszyfrowany zabezpieczony wydruk drukarka wirtualna zostaje wyłączona, a zadanie wstrzymane przez urządzenie.
Aby wykonać drukowanie LPD, dla opcji <Ustawienia Druku LPD> wybierz ustawienie <Włącz>.
Aby wykonać drukowanie FTP, dla opcji <Ustawienia Druku FTP> wybierz ustawienie <Włącz>.
Język opisu strony i format pliku, których można używać z drukarką wirtualną, to PS i PDF.

Dodawanie drukarki wirtualnej

1
Uruchom interfejs Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Ustawienia/Rejestracja] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Kliknij [Drukarka]  [Zarządzanie drukarką wirtualną].
4
Kliknij [Dodaj drukarkę wirtualną].
Nie jest możliwa obsługa za pośrednictwem kilku przeglądarek jednocześnie.
5
Wprowadź nazwę drukarki wirtualnej i skonfiguruj wymagane ustawienia.
Nie można zarejestrować kilku drukarek wirtualnych o tej samej nazwie.
Zarejestrowanych może zostać maksymalnie 20 drukarek wirtualnych.
6
Kliknij [Dodaj].
Aby skonfigurować tę opcję, musisz się zalogować do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) w jednej z poniżej określonych ról. Aby uzyskać więcej informacji, patrz punkty [Wybierz rolę do ustawienia:] w sekcji Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
To ustawienie można zaimportować/wyeksportować w przypadku tych modeli, które obsługują funkcję grupowego importowania tego ustawienia. Importowanie/eksportowanie danych ustawień
To ustawienie jest dostępne w pozycji [Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji] podczas eksportu wsadowego. Import/eksport wszystkich ustawień

Drukowanie za pomocą drukarki wirtualnej

W przypadku drukowania LPD
LPR -S [adres IP urządzenia] -P [nazwa drukarki wirtualnej] [nazwa pliku]
Przykład: Drukowanie pliku „test.pdf” za pomocą drukarki wirtualnej o nazwie „001”
lpr -S adres IP urządzenia -P 001 test.pdf
W przypadku drukowania FTP
włóż [nazwa pliku] [nazwa drukarki wirtualnej]
Przykład: Drukowanie pliku „test.pdf” za pomocą drukarki wirtualnej o nazwie „001”
> włóż test.pdf 001
A13R-07R