<Ustawienia Papieru>

Określ ustawienia dla używanego papieru.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia Papieru>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Można zarejestrować format i rodzaj papieru dla każdego źródła papieru. To ustawienie umożliwia osiągnięcie właściwych rezultatów wydruku. Określanie formatu i typu papieru załadowanego do szuflady na papier
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Papieru>
Źródło papieru
<Ust.>:
<Ustawienia papieru: Rozmair Papieru>
<A4>, <A5>, <A5R>, <A6>, <B5>, <B6>, <16K>
<Niestandardowy rozmiar>, <Rozmiar w Calach>
<Ustawienia Papieru: Typ Papieru>
<Cienki (60 g/m2)>, <Zwykły 1 (61–74 g/m2)>, <Zwykły 2 (75–90 g/m2)>, <Zwykły 3 (91–105 g/m2)>, <Gruby 1 (106–119 g/m2)>, <Gruby 2 (120–128 g/m2)>, <Gruby 3 (129–163 g/m2)>, <Kolorowy (61–74 g/m2)>, <Recyklingowany 1 (61–74 g/m2)>, <Recyklingowany 2 (75–90 g/m2)>, <Nalepki>, <Letterhead 3 (91–105 g/m2)>,
 <Szczegół Ustaw.>
Tak
Tak
Tak*1
B*2
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1 Ustawienia <Niestandardowy rozmiar> nie można skonfigurować z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
*2 Ustawienia <Niestandar. rozmiar> nie można zaimportować przy użyciu Funkcji importowania wszystkiego.
Jeśli zmieniono format lub rodzaj papieru załadowany w źródle papieru, należy też zmienić to ustawienie.

<Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Użytkownik może zarejestrować/edytować różne niestandardowe typy papieru (typy papieru definiowane przez użytkownika) niezależnie od domyślnych typów papieru zarejestrowanych fabrycznie w urządzeniu. Ustawienia zarządzania typem papieru
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustaw. zarządzania typem papieru>
<Szczegóły/Edytuj>
<Nazwa>, <Kategoria>, <Podstawowa gramatura>, <Zakończ>, <Typ>, <Kolor>, <Użyj jako szablonu>, <Tryb wilgotnego środowiska>, <Tryb zapob. sklej. wypr. pap.>, <Zmn def obr pow przez pył pap>, <Reg. przen. pap. w tacy wiel.>, <Redukcja falow. cienk. papieru>, <Red. pomar. cienk./zwykł. pap.>, <Zmniejsz falowanie kopert>
<Powiel>, <Usuń>
Tak
Nie
Tak
C*1
Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru
*1 <Użyj jako szablonu> należy do kategorii „A”.

<Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Można łatwo skonfigurować ustawienia papieru poprzez zarejestrowanie często wykorzystywanego papieru w tacy wielofunkcyjnej pod przyciskiem. „Ulubiony papier” można łatwo wywołać z poziomu okna wyświetlanego po załadowaniu papieru. Rejestrowanie najczęściej używanego formatu i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zarejestruj Ulubiony papier (Taca wielofunkcyjna)>
<P1> do <P30>:
<Zapisz/Edytuj>, <Zmień nazwę>, <Usuń>
Tak
Tak
Nie
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Domyślne tacki wielofunkcyjnej>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Można ustawić metodę wyboru papieru używanego w tacy uniwersalnej. Jeżeli za każdym razem w tacy wielofunkcyjnej używasz tego samego formatu/rodzaju papieru, wygodnym rozwiązaniem jest zarejestrowanie papieru w opcji <Użyj ustawienia>. Ustalenie formatu i typu papieru do użycia z tacą wielofunkcyjną
Jeżeli używasz różnych rodzajów papieru w tacy uniwersalnej, wybierz <Zawsze wprowadzaj>. Jeśli często używasz różnych rodzajów papieru, możesz wyeliminować procedurę wybierania rodzaju papieru poprzez ich wcześniejsze zarejestrowanie. Rejestrowanie najczęściej używanego formatu i typu papieru dla tacy wielofunkcyjnej
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślne tacki wielofunkcyjnej>
<Użyj ustawienia> (<Rejestruj>)
<Zawsze wprowadzaj> (<Standardowy>, <Ulubiony papier>)
Tak
Tak
Nie
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Po spełnieniu poniższych warunków można nacisnąć <Tym. zmień pap. w tacy wielofun.> na ekranie wyboru papieru <Kopia> i <Dostęp do Zapisanych Plików>, aby zmienić rozmiar/typ papieru do załadowania z tacy wielofunkcyjnej:
Jeśli papier jest załadowany do tacy uniwersalnej
Jeśli dla tej opcji wybrano ustawienie <Użyj ustawienia>
Jeśli dla opcji <Priorytet ust. sterow. drukar. dla zadań z tacy wielo.> wybrano ustawienie <Włącz>

<Zapisz Niestandardowy Rozmiar.>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Właściwości> <Ustawienia Papieru>
Można zarejestrować najczęściej wykorzystywane dowolne rozmiary papieru. Zarejestrowane rozmiary papieru są wyświetlane na ekranie wyboru rozmiaru papieru dla szuflady na papier albo tacy uniwersalnej. Rejestrowanie papieru o formacie dowolnym (Niestandardowy format papieru)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz Niestandardowy Rozmiar.>
<S1> do <S4>:
<Zapisz/Edytuj>, <Usuń>, <Zmień nazwę>
Tak
Tak
Nie
B
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
A13R-0F3