<Získať vzdial. telefónny zoznam>

Zadajte nastavenia pre získanie vzdialeného adresára.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka označená hviezdičkou (*)
Zobrazí sa iba vtedy, ak má vaše zariadenie funkciu faxu.

<Získať telefónny zoznam>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>  <Získať vzdial. telefónny zoznam>
Môžete zadať, či ako vzdialený adresár chcete použiť adresár iného zariadenia v sieti.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Získať telefónny zoznam>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Adresa servera vzdialeného tel. zoznamu>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>  <Získať vzdial. telefónny zoznam>
Môžete zadať IP adresu alebo názov hostiteľa zariadenia, ktoré externe otvorí vzdialený adresár. IP adresu je možné zadať použitím protokolu IPv4 alebo IPv6.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Adresa servera vzdialeného tel. zoznamu>
Zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Časový limit komunikácie>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>  <Získať vzdial. telefónny zoznam>
Môžete nastaviť časový limit komunikácie. Keď zariadenie, ktoré otvára vzdialený adresár, nereaguje v rámci stanoveného času, zariadenie zastaví snahu o načítanie cieľových umiestnení zo zariadenia.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Časový limit komunikácie>
15 až 30 až 120 s
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavenie autom. výberu linky VYS. faxu> *

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>  <Získať vzdial. telefónny zoznam>
Môžete nastaviť, či chcete automaticky vybrať faxovú linku namiesto linky registrovanej pre cieľové umiestnenie, keď odosielate fax do cieľového umiestnenia načítaného zo vzdialeného adresára.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenie autom. výberu linky VYS. faxu>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
A13Y-0JW