<Nastaviť miesto určenia>

Zadajte nastavenia pre registráciu miest určenia a adresára.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Telefónne zoznamy>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete tlačiť zoznam cieľových umiestnení, ktoré sú zaregistrované v adresári alebo tlačidlách na jeden dotyk. Tlač zoznamov nastavení
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Telefónne zoznamy>
<Tel. zoznam 1> až <Tel. zoznam 10>, <Tlač. na jeden dotyk>, <Zozn. kont. pre správ.>, <Tlačiť zoznam>
Áno
Áno
Áno
Nie
Aj napriek nastaveniu možnosti <Spravovať prístupové čísla tel. zoznamu> na hodnotu <Zap.> sa vytlačia všetky cieľové umiestnenia vrátane umiestnení uložených s prístupovými číslami.

<Registr. miesta určenia>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete zaregistrovať cieľové miesta do adresára zariadenia. Registrácia cieľových umiestnení v telefónnom zozname
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Registr. miesta určenia>
<Registr. nové miesto urč.>, <Detaily/Upraviť>, <Zmazať>, <Hľadať podľa mena>
Áno
Áno
Áno*1
C
Address Book
*1 <Server pre hľadanie:>: Nie

<Premenovať telefónny zoznam>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Každý zoznam adries môžete premenovať.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Premenovať telefónny zoznam>
<Tel. zoznam 1> až <Tel. zoznam 10>, <Premenovať>
Áno
Áno
Áno
C
Address Book

<Zmeniť implicitné zobrazenie tel. zoznamu>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete zadať zoznam adries, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla <Telefónny zoznam> na obrazovkách základných funkcií pre <Fax> alebo <Skenovať a odoslať>.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Zmeniť implicitné zobrazenie tel. zoznamu>
<Vš. tel. zoznamy>, <Osob. zozn. kont.>, Názov zoznamu adries skupín používateľov, <Tel. zoznam 1> až <Tel. zoznam 10>, <Tlač. na jed. dotyk>, <Zozn. kont. pre správ.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Uložiť tlačidlo Na jeden dotyk>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete zaregistrovať cieľové umiestnenia do tlačidiel na jeden dotyk zariadenia. Uloženie miesta určenia do tlačidla na jeden dotyk
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Uložiť tlačidlo Na jeden dotyk>
<001> až <200>, <Uložiť/Editovať>, <Zmazať>
Áno
Áno
Áno
C
Address Book

<Zmeniť implicitné zobrazenie tel. zoznamu>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Keď stlačíte tlačidlo <Telefónny zoznam> na obrazovke základných funkcií Fax alebo obrazovke základných funkcií Skenovať a odoslať, môžete zadať typ adresára na zobrazenie.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Zmeniť implicitné zobrazenie tel. zoznamu>
<Miestne>, <Server LDAP>, <Diaľkové>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Kód PIN tel. zoznamu>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete nastaviť kód PIN adresára. Obmedzenie používania adresára
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Kód PIN tel. zoznamu>
<Nastaviť>:
<Kód PIN>: Zadajte kód PIN (max. 7 číslic)
<Potvrdiť>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Spravovať prístupové čísla tel. zoznamu>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete vybrať, či chcete povoliť používateľom nastavovať prístupové čísla cieľového umiestnenia počas registrácie v adresári. Obmedzenie používania adresára
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Spravovať prístupové čísla tel. zoznamu>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Požadovať heslo pri exporte adresára>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Ak toto nastavenie nakonfigurujete na hodnotu <Zap.>, môžete vybrať, či chcete zahrnúť heslá zaregistrované pre cieľové umiestnenia počas exportovania adresára použitím Remote UI (Vzdialené PR).
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Požadovať heslo pri exporte adresára>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Môžete nastaviť, či chcete exportovať nasledujúce heslá:
Heslo na prenos na vedľajšiu adresu nastavenú v cieľových umiestneniach faxu
Heslo na overenie nastavené pre cieľové umiestnenia na súborovom serveri

<Uložiť server LDAP>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete zadať nastavenia servera LDAP, ako napríklad názov servera a jeho adresa, ktoré používate počas vyhľadávania alebo registrácie cieľových umiestnení. Registrácia servera LDAP
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Uložiť server LDAP>
<Uložiť>, <Detaily/Upraviť>, <Zmazať>, <Tlačiť zoznam>
Áno
Áno
Áno
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Zmazať>, <Tlačiť zoznam>: Nie

<Autom. vyhľ. pri použití servera LDAP>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Ak toto nastavenie nakonfigurujete na hodnotu <Zap.>, môžete okamžite spustiť vyhľadávania počas prístupu na server LDAP z ovládacieho panela zariadenia.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Autom. vyhľ. pri použití servera LDAP>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Automatické vyhľadávania sa vykonajú iba v prípade prvého zaregistrovaného servera LDAP, ktorý sa zobrazí v hornej časti rozbaľovacieho zoznamu serverov LDAP.

<Potvrdiť certifikát TLS na prístup k serveru LDAP>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete vybrať, či chcete overovať certifikáty TLS po pripojení k serveru LDAP.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Potvrdiť certifikát TLS na prístup k serveru LDAP>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<CN>: Zap., Vyp.

<Zmeniť predvolené podmienky vyhľad. LDAP>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete zaregistrovať najčastejšie používané podmienky vyhľadávania ako predvolené nastavenia pre vyhľadávanie na serveri LDAP.
Registrácia predvolených podmienok vyhľadávania pre každý server LDAP
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Zmeniť predvolené podmienky vyhľad. LDAP>
<Uložiť>, <Inicializovať>
Áno
Áno
Nie
C
Personal Setting Information

<Uložiť/Editovať atribút hľadania LDAP>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete pridať položky vyhľadávania, keď vyhľadávate na serveri LDAP.
Atribúty vyhľadávania LDAP
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Uložiť/Editovať atribút hľadania LDAP>
<Neuložené 1>, <Neuložené 2>:
<Uložiť/Editovať>, <Zmazať>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information

<Nast. pre vyhľ. podľa mena pri použití servera LDAP>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Použitím funkcie „Hľadať podľa mena“ môžete zadať atribút používaný počas vyhľadávania cieľových umiestnení na serveri LDAP podľa názvu.
Konfigurácia funkcie „Hľadať podľa mena“ pre vyhľadávania LDAP
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nast. pre vyhľ. podľa mena pri použití servera LDAP>
<Typ názvu pre atribút vyhľad.>:
CN, commonname, fullName, Zobr. názov, sn, givenName, *Užívateľ
Áno
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Filter>:
Obsahuje, Neobsahuje, Rovná sa, Líši sa od, Začína na, Končí na

<Získať vzdial. telefónny zoznam>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Zadajte nastavenia pre získanie vzdialeného adresára.

<Otvoriť vzdialený adresár>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Zadajte nastavenia pre zverejnenie vzdialeného adresára.

<Použiť osobný zoznam kontaktov>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete vybrať, či chcete použiť osobný adresár používateľa, ktorý sa prihlási do zariadenia použitím funkcie správy osobného overovania.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť osobný zoznam kontaktov>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Použiť zoznam kontaktov užív. skup.>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastaviť miesto určenia>
Môžete obmedziť používanie funkcie <User Group Address List>. Keď bude však správca pristupovať k zariadeniu z Remote UI (Vzdialené PR), bez ohľadu na toto nastavenie môže registrovať alebo upraviť zoznam <User Group Address List>.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Použiť zoznam kontaktov užív. skup.>
<Zap.>, <Zap. (iba prechádzať)>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Taktiež môžete nastaviť zmenu názvu adresára skupiny používateľov, keď sa zmení názov skupiny používateľov. Prihláste sa do Remote UI (Vzdialené PR) ako používateľ s oprávneniami správcu, stlačte tlačidlo [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] začiarknite políčko [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
A13Y-0JU