<Nastavenia podávania papiera>

Zadajte nastavenia podávania papiera, ktoré sú spoločné pre všetky funkcie.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Aut. výber zdroja papiera>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia podávania papiera>
Pri nastavení možnosti <Zap.> pre niektorý zdroj papiera v rámci tohto nastavenia sa papier automaticky podáva z tohto zdroja papiera. Pri tlači z počítača sa zdroj papiera vyberie automaticky.
Pri kopírovaní alebo tlači s použitím možnosti <Prejsť k uloženým súborom> sa zdroj papiera vyberie automaticky v závislosti od papiera zadaného v položke <Vybrať papier>. Automatický výber vhodného zdroja papiera pre konkrétnu funkciu
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Aut. výber zdroja papiera>
<Kopírovať>, <Tlačiareň>, <Prejsť k uloženým súborom>, <Prijať/Fax>, <Iné>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<MÚ priečinok>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
Ďalšie zdroje papiera: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopírovať>: <Zvážiť typ papiera>: Zap., Vyp.
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
<Tlačiareň>: <Použiť skupinu>: Zap., Vyp.
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information

<Prepnúť metódu podávania papiera>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia podávania papiera>
Keď pravidelne používate papier s logom (napríklad hlavičkový papier) počas jednostrannej aj obojstrannej tlače, môžete toto nastavenie nakonfigurovať na hodnotu <Priorita tlač. str.> na tlač na prvú stranu jednostranných aj obojstranných výtlačkov bez potreby zmeny orientácie papiera. Vkladanie predtlačeného papiera
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Prepnúť metódu podávania papiera>
<MÚ priečinok> a ďalšie zdroje papiera: <Priorita rýchlosti>, <Priorita tlač. str.>
Áno
Áno
Áno
B
Settings/Registration Basic Information
Nastavenia automatického výberu papiera (<Auto>) v časti <Vybrať papier> a <Aut. výber zdroja papiera> sú vypnuté v prípade zdrojov papiera s nastavenou možnosťou <Priorita tlač. str.>. Rýchlosť tlače je v prípade jednostrannej tlače taktiež nižšia.
Možnosť <Priorita tlač. str.> bude aktivovaná iba vtedy, ak je papier, na ktorý je možné obojstranne tlačiť, nastavený (Papier dostupný na obojstranné kopírovanie/obojstrannú tlač). Pokiaľ ide o iný papier, zobrazí sa hlásenie <Vložte papier.> a papier sa nepodá alebo nebude nastavenie <Priorita tlač. str.> k dispozícii.
Pokyny na vkladanie papiera nájdete v časti Vkladanie predtlačeného papiera.

<Časový limit pozastavenej úlohy>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia podávania papiera>
Ak je toto nastavenie nakonfigurované na hodnotu <Zap.> a úloha sa preruší v dôsledku nedostatku papiera, zariadenie po uplynutí stanoveného času automaticky vytlačí ďalšiu úlohu.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Časový limit pozastavenej úlohy>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
0 až 5 až 999 min.
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Ak sa úloha preruší, pretože sa počas úlohy minul papier, ďalšia úloha sa nespracuje ani po uplynutí určeného času.
Informácie o automatickom odstraňovaní prerušených úloh nájdete v časti <Automaticky zmazať zastavené úlohy>.
A13Y-0H7