<Nastavenia siete>

Zadajte nastavenia siete používané pri ukladaní naskenovaných originálov alebo používaní uložených súborov.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Nastavenia sieťového miesta>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Uložiť/Prejsť k súborom>  <Nastavenia siete>
Môžete zaregistrovať možnosť Rozšírený priestor iného zariadenia radu imageRUNNER ADVANCE alebo server so systémom Windows ako externú referenciu. Pripojenie k iným zariadeniam
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia sieťového miesta>
<Uložiť> (<Názov>, <Protokol>, <Miesto>), <Editovať> (<Názov>, <Protokol>, <Miesto>), <Detaily>, <Zmazať>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Protokol pre externú referenciu>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Uložiť/Prejsť k súborom>  <Nastavenia siete>
Môžete vybrať protokol na použitie počas prístupu k časti Rozšírený priestor iného zariadenia radu imageRUNNER ADVANCE alebo servera so systémom Windows, ktorý sa otvorí externe. Pripojenie k iným zariadeniam
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Protokol pre externú referenciu>
<SMB>: <Zap.>, <Vyp.>
<WebDAV>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Potvrdiť certifikát TLS na prístup k sieti>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Uložiť/Prejsť k súborom>  <Nastavenia siete>
Môžete overiť, či je certifikát servera TLS platný, keď pristupujete k možnosti Rozšírený priestor iného zariadenia radu imageRUNNER ADVANCE alebo servera so systémom Windows. Môžete overiť platnosť certifikátu a spoľahlivosť certifikačného reťazca, ako aj overiť CN (bežný názov). Pripojenie k iným zariadeniam
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Potvrdiť certifikát TLS na prístup k sieti>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Pridať položky na overenie>: <CN>: Zap., Vyp.
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information

<Metóda špecifikácie osobného priečinka>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenia funkcie>  <Uložiť/Prejsť k súborom>  <Nastavenia siete>
Osobný priečinok je priečinok jednotlivca, ktorý môže použiť prihlásený používateľ prostredníctvom správy osobného overovania. Zdieľané priečinky a servery je možné nastaviť a používať ako osobné priečinky. Konfigurácia osobných priečinkov
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Metóda špecifikácie osobného priečinka>
<Domáci priečinok>, <Registrovať pre každého užívateľa>, <Použiť prihlasovací server>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Domáci priečinok>:
<Nastaviť>: <Protokol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Hostiteľské meno>, <Cesta k priečinku>
<Použiť inf. over. pre kaž. užív.>: Zap.,Vyp.
Keď je vybratá položka <Použiť prihlasovací server>:
<Použiť inf. over. pre kaž. užív.>: Zap.,Vyp.
Osobný priečinok je priečinkom zdieľaným na nasledujúcich obrazovkách.
<Skenovať a odoslať>
<Sieť> v časti <Skenovať a uložiť>
<Sieť> v časti <Prejsť k uloženým súborom>
A13Y-0JL