Comprovació de l'estat i el registre de documents enviats i rebuts

Podeu comproveu els estats i els registres de comunicació dels documents enviats i rebuts.
Si s'utilitza la gestió d'autenticació personal, podeu evitar que els usuaris duguin a terme operacions en els treballs d'altres usuaris a la pantalla <Monitor estat>. <Restringir l'accés a treballs d'altres usuaris>

Comprovació dels estats dels documents enviats

1
Premeu  (Monitor estat).
2
Premeu <Enviar> <Estat de treballs>.
Per veure només els documents de fax, seleccioneu <Fax> a la llista desplegable de la part superior dreta de la pantalla.
3
Comproveu els estats.
Si seleccioneu un document i premeu <Detalls> podeu consultar la informació detallada, com les destinacions i el nombre de pàgines.
Si seleccioneu un document i premeu <Cancel·lar> podeu cancel·lar l'enviament. No podeu seleccionar diversos treballs i cancel·lar-los tots alhora. Seleccioneu i cancel·leu els treballs d'un en un.
Premeu <Imprimir llista> per imprimir una llista de l'estat dels documents enviats que apareix en pantalla.
Premeu <Detalls>  <Tornar a enviar> per reenviar els documents que no s'hagin pogut enviar. Per especificar una altra destinació, premeu <Canviar destinació>. Per als documents amb diverses destinacions especificades fent servir el mateix mètode d'enviament, premeu <Llista de difusió>, seleccioneu una destinació i, a continuació, premeu <Tornar a enviar> o <Canviar destinació>.
Podeu reenviar documents si <Eliminar treballs de TX errònia> està establert en <Off> (<Eliminar treballs de TX errònia>). Recordeu que no podeu reenviar els documents enviats amb enviament directe/enviament manual/fax de PC.
Podeu canviar les destinacions dels documents que estiguin configurats per ser enviats a una hora concreta i dels documents que no s'hagin pogut enviar. Recordeu que no podeu canviar les destinacions dels documents amb diverses destinacions especificades que s'estiguin enviant, ni quan estigui restringida la introducció de destinacions noves (Limitació de les destinacions disponibles).
La destinació es pot canviar per a un treball que s'ha cancel·lat a causa d'errors de transmissió o un treball pendent d'enviament amb el mode d'enviament diferit.
No es poden canviar diverses destinacions al mateix temps. Tampoc es poden canviar les destinacions d'un grup alhora.

Comprovació dels estats dels documents rebuts

1
Premeu  (Monitor estat).
2
Premeu <Rebre>  <Estat de treballs>.
Per veure només els documents de fax, seleccioneu <Fax> a la llista desplegable de la part superior dreta de la pantalla.
3
Comproveu els estats.
Si seleccioneu un document i premeu <Detalls> podeu consultar la informació detallada, com els noms dels remitents i el nombre de pàgines.
Si seleccioneu un document i premeu <Cancel·lar> podeu cancel·lar la recepció. No podeu seleccionar diversos treballs i cancel·lar-los tots alhora. Seleccioneu i cancel·leu els treballs d'un en un.
Si premeu <Comprovar RX d'I-fax>, s'inicia la recepció quan el servidor POP rep un I-fax. Per consultar <Comprovar RX d'I-fax>, seleccioneu <Reenviar> a la llista desplegable de la part superior dreta de la pantalla.
Per utilitzar l'opció <Comprovar RX d'I-fax>, establiu <POP> en <On> a <Opcions de comunicació>. D'aquesta manera, l'equip pot rebre documents mitjançant POP. Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
Podeu rebre I-faxos automàticament en els següents casos: Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
<Interval POP>, a <Opcions de comunicació>, té definit un valor que no és "0".
Es reben I-faxos amb SMTP sense passar per un servidor.

Comprovació de l'enviament o la recepció correcta dels documents

1
Premeu  (Monitor estat).
2
Premeu <Enviar> o <Rebre>  <Registre de treballs>.
Per veure només els documents de fax, seleccioneu <Fax> a la llista de codis d'error de la part superior dreta de la pantalla.
3
Comproveu si els documents s'envien o es reben correctament.
Quan un document s'ha enviat o rebut correctament, <Bé> apareix a la columna <Resultat>. Si apareix <Incorr.>, el document no s'ha pogut enviar o rebre perquè ha estat cancel·lat o s'ha produït algun error.
Podeu comprovar el codi d'error seleccionant un document i prement <Detalls>. Amb els codis d'error, podeu comprovar les causes i les solucions dels errors. Solucions per a cada codi d'error
Premeu <Informe de gest. com.> o <Informe d'activitat de fax> per visualitzar una llista de registre dels documents enviats i rebuts a la pantalla.
Es poden visualitzar fins a 100 registres d'enviament i fins a 100 registres de recepció.
Com desar una adreça des de l'historial d'enviament
Podeu desar una adreça a la llibreta d'adreces o en un botó d'accés ràpid mitjançant l'historial d'enviaments a la pantalla <Monitor estat>. Això us estalvia haver d'introduir directament el número de fax i evita, alhora, enviaments a números incorrectes per haver-lo introduït malament.
A12X-06Y