<Opcions d'alimentació paper>

Especifiqueu les opcions d'alimentació de paper que són comunes a totes les funcions.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Selecció automàtica de l'origen del paper>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'alimentació paper>
En configurar <On> per a algun origen de paper en aquesta opció, el paper s'alimenta automàticament des d'aquest origen de paper. En imprimir des d'un ordinador,
se selecciona automàticament un origen de paper en copiar o imprimir mitjançant <Fitxers desats>, se selecciona automàticament un origen de paper en funció del paper especificat a <Selecció paper>. Selecció automàtica de l'origen de paper adequat per a una funció específica
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Selecció automàtica de l'origen del paper>
<Còpia>, <Impressora>, <Fitxers desats>, <Rebre/Fax>, <Altres>
B
Settings/Registration Basic Information
<Safata MU>: <On>, <Off>
B
Settings/Registration Basic Information
Altres orígens de paper: <On>, <Off>
B
Settings/Registration Basic Information
<Còpia>: <Considerar tipus de paper>: On, Off
B
Settings/Registration Basic Information
<Impressora>: <Usar grup>: On, Off
B
Settings/Registration Basic Information

<Canviar mètode alimentació paper>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'alimentació paper>
Si feu servir habitualment paper amb logotips com ara capçaleres, quan imprimiu tant en una cara com a doble cara, podeu establir aquesta opció en <Priorit. cara impr.> per tal d'imprimir la primera pàgina a l'anvers en tots dos casos sense haver de canviar l'orientació del paper. Càrrega de paper preimprès
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Canviar mètode alimentació paper>
<Safata MU> i altres orígens de paper: <Prioritzar velocitat>, <Priorit. cara impr.>
B
Settings/Registration Basic Information
Les opcions de la selecció automàtica de paper (<Auto> en <Selecció paper>) i <Selecció automàtica de l'origen del paper> estan desactivades per als orígens de paper amb <Priorit. cara impr.> establert. La velocitat d'impressió també és més lenta quan es fa una impressió a una cara.
<Priorit. cara impr.> només s'activa si s'estableix paper que es pot imprimir a les dues cares (Paper disponible per a les còpies i impressions a dues cares). Per a altres papers, apareix el missatge <Carregueu paper.> i no s'alimenta paper, o bé l'opció <Priorit. cara impr.> es desactiva.
Per obtenir instruccions sobre la càrrega de paper, vegeu Càrrega de paper preimprès.

<Temps per a treballs suspesos>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'alimentació paper>
Si aquesta opció s'estableix en <On> i se suspèn un treball per falta de paper o altres motius, l'equip imprimeix automàticament el següent treball després del període de temps establert.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps per a treballs suspesos>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
De 0 a 5 a 999min.
C
Settings/Registration Basic Information
Quan se suspèn un treball perquè s'ha esgotat el paper durant el treball, no es processa el següent treball encara que transcorri el temps d'espera especificat.
Per eliminar automàticament els treballs suspesos, vegeu <Autoeliminar treballs suspesos>.
A12X-0H7