רישום יעדים בפנקס הכתובות

ניתן לרשום בפנקס הכתובות מספר פקס או כתובת דוא"ל של נמען שבהם ניתן להשתמש בעת שליחת מסמכים שנסרקו. ניתן גם לרשום יעד I-fax, מיקום תיקייה בשרת קבצים (כתובת IP ונתיב) ואת האחסון (סביבה מתקדמת) של מדפסת רב תכליתית של Canon בתור יעד בפנקס הכתובות.
כדי לרשום יעד לשימושך האישי, עליך להיכנס למערכת באמצעות ניהול אימות אישי. ניהול משתמשים
רישום/עריכה/מחיקה של יעדים יכולים להתבצע גם מהמסכים הבאים:
<פנקס כתובות> במסך תכונות הפקס הבסיסיות פעולות בסיסיות לשליחת פקסים
<פנקס כתובות> במסך תכונות הסריקה הבסיסיות פעולות בסיסיות לסריקת מסמכי מקור
1
לחץ על <ספר כתובות/העברה>.המסך <בית>
2
לחץ על <רישום יעדים>.
3
לחץ על <רישום יעד חדש>.
4
בחר את סוג היעד לרישום.
בחר <פקס>,‏ <דואל>,‏ <I-Fax>, או <קובץ> כסוג היעד לרישום.
5
בחר היכן לרשום את היעד מתוך הרשימה הנפתחת של רשימת הכתובות.
אם ברצונך לרשום את היעד לשימושך האישי, בחר <כתובות אישיות>.
אם ברצונך לרשום את היעד שרק מנהל יכול לערוך, בחר <רשימת כתובות למנהל>.
אם ברצונך לחלוק את היעד עם קבוצת משתמשים רשומה, בחר רשימת כתובות של קבוצת משתמשים.
<רשימת כתובות 1> עד <רשימת כתובות 10> יכולות להיחשב כ-10 פנקסי כתובות נפרדים. סיווג רשימות כתובות לפי מחלקות או שותפים עסקיים מאפשר למצוא את הרשימה ביתר קלות כאשר מציינים יעד. קל גם יותר לנהל רשימות כתובות אם משנים את שמותיהן לשמות מחלקות או שותפים עסקיים (<שינוי שם של רשימת כתובות>).
תוכל גם לנהל את רשימות הכתובות של קבוצות המשתמשים בכך שתאפשר רק למנהל לרשום/לערוך יעדים מממשק המשתמש המרוחק. (<הגדרת יעד>‏ <שימוש ברשימת כתובות של קבוצות משתמשים>)
6
לחץ על <שם>‏  הזן את שם היעד, ולאחר מכן לחץ על <אישור>.
7
קבע את תצורת ההגדרות בהתאם לסוג היעד שנבחר בשלב 4.
פקס
דואר אלקטרוני
I-fax
שרת קבצים/סביבה מתקדמת
8
לחץ על <אישור>‏  <סגירה>.
כאשר מתבצע ניהול יעדים באמצעות מספרי גישה, הזן את מספר הגישה (הגבלת הגישה ליעדים הרשומים בפנקס הכתובות.) לאחר לחיצה על <הבא>בשלב 8.
אם תנסה לשלוח לשרת קבצים/סביבה מתקדמת שבו האפשרות <אישור לפני שליחה> מוגדרת כ-<מופעל>, יופיע מסך המבקש ממך להזין שם משתמש וסיסמה. במקרה זה, הזן את הסיסמה שהוגדרה קודם לכן. אם ברצונך לרשום שרת קבצים/סביבה מתקדמת בכתובת קבוצה, הגדר את האפשרות <אישור לפני שליחה> כ-<כבוי>. לא ניתן לשלוח לכתובת קבוצה הכוללת שרת קבצים/סביבה מתקדמת שבו האפשרות <אישור לפני שליחה> מוגדרת כ-<מופעל>.
ניתן לשלב יעדים מרובים הרשומים בפנקס הכתובות ליצירת קבוצה. לפרטים, ראה רישום יעדים מרובים כקבוצה.
כדי לשנות או למחוק את הפרטים של יעדים הרשומים בפנקס הכתובות, ראה עריכת היעדים הרשומים בפנקס הכתובות.
ניתן להשתמש ב-UPN רק כששולחים למחשב השייך לתחום המופעל עם Active Directory.
אם שרת ה-LDAP כבר נרשם במכשיר (רישום של שרת LDAP), באפשרותך לחפש יעדים ולרשום אותם בפנקס הכתובות. לחץ על <ספר כתובות/העברה>‏  <רישום יעדים>‏  <רישום יעד חדש>‏  <רישום משרת LDAP> וחפש יעדים באמצעות <חיפוש לפי תנאים>.
כאשר שם המשתמש והסיסמה נכונים, אך תוצאת החיפוש ריקה, בדוק את הגדרת הזמן גם בשרת ה-LDAP וגם במכשיר. אם קיים הפרש של חמש דקות או יותר בין הזמן של שרת ה-LDAP לזמן המכשיר, לא ניתן לבצע חיפוש.
אם מוצגים יעדים מרובים כתוצאות החיפוש, ניתן לרשום עד 256 מהם בבת אחת.
המידע שניתן לקבל באמצעות שרת ה-LDAP מורכב משמות וממספרי פקס/כתובות בלבד. רשום פרטים נוספים מתוך <פרטים/עריכה> לפי הצורך.
לא ניתן לחפש יעדים בשרת LDAP גם מלוח הבקרה וגם מממשק המשתמש המרוחק באותו זמן.
בעת חיפוש יעדים בשרת LDAP מלוח הבקרה של המכשיר, ניתן לציין ארבעה תנאי חיפוש. לעומת זאת, בעת חיפוש יעדים בשרת LDAP מממשק המשתמש המרוחק, ניתן לציין תנאי חיפוש אחד בלבד.
ייתכן שתצטרך להזין את שם המשתמש ואת הסיסמה. הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה של המכשיר הרשום בשרת ה-LDAP. אם לא נעשה שימוש בפרטי אימות, חפש כאשר שדות שם המשתמש והסיסמה בממשק המשתמש המרוחק מושארים ריקים.
ציון/רישום יעדים מתוך היסטוריית השליחה
ניתן לציין יעדים ולרשום יעדים בפנקס הכתובות מהיסטוריית השליחה במסך <ניטור סטטוס>. פעולה זו תחסוך לך את המאמץ שבהזנה ישירה של הכתובת, וגם תסייע לך להימנע משליחה ליעד שגוי עקב הזנת כתובת לא נכונה.
בעת ציון יעד:  (ניטור סטטוס)‏ <שליחה>‏ <יומן משימות>‏ בחר את היעד לשליחה <ציון כיעד שליחה>‏ <אישור>
בעת רישום יעד: (ניטור סטטוס)‏  <שליחה>‏ <יומן משימות>‏ בחר את היעד לרישום  <רישום יעד>‏  register theרשום את היעד ממסך הרישום עבור כל סוג יעד
בדיקת המצב והיומן של מסמכים שנשלחו והתקבלו
בדיקת סטטוס ויומן של מסמכים שנסרקו
A137-04U