تغییر سرویس‌های ورود به سیستم

برنامه‌ای که تأیید اعتبار کاربر را انجام می‌دهد "سرویس ورود به سیستم" نامیده می‌شود. دستگاه تنظیم شده تا به صورت پیش فرض از "تأیید اعتبار کاربر (مدیریت تأیید اعتبار شخصی)" برای سرویس ورود به سیستم استفاده کند. اگر می‌خواهید از "تأیید اعتبار شناسه بخش" استفاده کنید، سرویس ورود به سیستم را در SMS تغییر دهید.

تغییر سرویس ورود به سیستم

1
وارد سیستم Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) شوید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Service Management Service] کلیک کنید.
3
روی [System Application Management]‏ [Start] در [SMS Installer Service (Password Authentication)] کلیک کنید.
وضعیت به [Started] تغییر می‌کند.
4
روی [Enhanced System Application Management]‏  [Switch] در [DepartmentID Authentication] کلیک کنید.
وضعیت به [Start after Restart] تغییر می‌کند.
5
دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی مجدد دستگاه
دستگاه دوباره راه‌اندازی می‌شود و تنظیمات تغییر کرده منعکس می‌شوند.
زمانی که "تأیید اعتبار شناسه بخش" شروع می‌شود
اگر روی [Service Management Service] در صفحه پورتال Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) کلیک کنید، صفحه ورود به سیستم به SMS نشان داده می‌شود. برای امنیت، دستگاه طوری پیکربندی می‌شود که ورود به سیستم با کلمه عبور پیش فرض اختصاصی برای SMS مجاز نباشد.  (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Security Settings>‏  <Authentication/Password Settings>‏  <Password Settings>‏  را فشار دهید و گزینه <Allow Use of Default Password for Remote Access> را موقتاً روی <On> قرار دهید.
بعد از ورود به سیستم به SMS با کلمه عبور پیش فرض، سطح امنیت اصلی با تغییر کلمه عبور پیش فرض بازیابی می‌شود و سپس <Allow Use of Default Password for Remote Access> دوباره روی <Off> تنظیم می‌شود.
"MeapSmsLogin" به‌عنوان کلمه عبور ورود به سیستم اختصاصی برای SMS تنظیم می‌شود. اگر با "MeapSmsLogin" به سیستم وارد شوید، صفحه تغییر کلمه عبور نشان داده می‌شود. برای امنیت، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تغییر کلمه عبور دنبال کنید.
کلمه عبور برای SMS می‌تواند با [Change Password] در [System Management] تغییر کند.
مطمئن شوید که کلمه عبور را فراموش نمی‌کنید. در غیر اینصورت، نمی‌توانید به SMS دسترسی داشته باشید. در این مورد، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
برگشت به "تأیید اعتبار کاربر"
[Enhanced System Application Management]‏ [User Authentication] را انتخاب کنید، روی [Switch] کلیک کنید و دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. اگر از "سرویس نصب کننده SMS" ("تأیید اعتبار کلمه عبور") استفاده نمی‌کنید، بعد از راه‌اندازی مجدد دستگاه، [System Application Management]‏ [SMS Installer Service (Password Authentication)] را انتخاب کنید و روی [Stop] کلیک کنید.

تنظیم زمان استفاده از تأیید اعتبار شناسه بخش

زمان استفاده از "مدیریت شناسه بخش" با "تأیید اعتبار شناسه بخش"، دقت کنید سرپرست (سرپرست سیستم) پین‌ها و شناسه‌های بخش را مدیریت کند. برای افزایش امنیت، با شناسه سرپرست سیستم به سیستم وارد شوید و پین و شناسه سرپرست سیستم را تغییر دهید.
اینکه کدام کاربران سرپرست یا کاربران عمومی باشند بستگی به این دارد که "مدیریت شناسه بخش" و "تنظیمات مدیر سیستم" به صورتی که در جدول زیر نشان داده شده است تنظیم باشند.
مدیریت شناسه بخش
تنظیمات مدیر سیستم
سرپرست
کاربران عمومی
روشن
تنظیم شده است
مدیر سیستم
کاربرانی که با "شناسه بخش" و "پین" نه برای مدیر سیستم تأیید اعتبار شدند
تنظیم نیست
کاربرانی که با "شناسه بخش" و "پین" تأیید اعتبار شدند
هیچکدام
خاموش
تنظیم شده است
مدیر سیستم
کاربرانی به جز مدیر سیستم
تنظیم نیست
همه کاربران
هیچکدام

تغییر "پین" و "شناسه مدیر سیستم"

فعال کردن مدیریت شناسه بخش

عملیات ورود به سیستم زمانی که "مدیریت شناسه بخش" با استفاده از "تأیید اعتبار شناسه بخش" فعال شود

انجام محدودیت‌های عملکرد و مدیریت کاربر

A135-0RA