خاموش کردن/راه‌اندازی مجدد دستگاه

می‌توانید از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) برای خاموش کردن یا راه‌اندازی مجدد دستگاه استفاده کنید.
وقتی دستگاه خاموش شد یا مجدد راه‌اندازی شد، هر سندی که در حال چاپ یا ارسال باشد، لغو خواهد شد.

خاموش کردن دستگاه

Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)‏ [Settings/Registration]‏  [Device Management]‏  [Remote Shutdown]‏  [Start] را راه‌اندازی کنید

راه‌اندازی مجدد دستگاه

Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)‏ [Settings/Registration]‏  [Restart Device]‏  [Perform Restart]‏  [OK] را راه‌اندازی کنید
A135-0CR