Access Stored Files

برخی از حالت‌هایی که در اینجا توضیح داده می‌شوند به حالت عملکرد <Copy> مربوط می‌شوند.

صفحه انتخاب حافظه

Network

Memory Media

صفحه انتخاب فایل

Network

Memory Media

صفحه تنظیمات چاپ

Network

Memory Media

گزینه‌های صفحه تنظیمات چاپ

Network

Memory Media

A135-0R7