لغو ارسال فاکس

می‌توانید اسکن اسناد اصلی یا ارسال فاکس را لغو کنید که در حال ارسال شدن یا در انتظار ارسال هستند.

لغو اسکن اسناد اصلی

1
گزینه <Cancel‎> را در صفحه نمایش داده‌شده یا  (توقف‎) را فشار دهید.
2
روی <Yes> فشار دهید.
اسکن سند اصلی لغو شد.

لغو ارسال فاکس که در حال ارسال یا در انتظار ارسال است

1
گزینه <To Status Mntr.‎> را در صفحه نمایش داده‌شده یا  (Status Monitor‎) را فشار دهید.
2
<Send‎>‏ <Job Status‎> را فشار دهید.
3
<Fax> را انتخاب کنید.
لیست کارهایی که در حال ارسال یا در انتظار ارسال هستند، نمایش داده می‌شود.
4
کار مورد نظر را برای لغو انتخاب کنید و <Cancel> را فشار دهید.
5
روی <Yes> فشار دهید.
ارسال فاکس لغو شد.
برای لغو فوری کاری که در حال ارسال است
اگر (توقف‎) را در پنل کنترل فشار دهید تا فاکسی را که در حال ارسال است لغو کنید، پیام <Is it OK to cancel the following Send job?‎> نمایان می‌شود. <Yes> را برای لغو ارسال فاکس فشار دهید.
می‌توانید <Latest Received Job> یا <Job Being Sent> را برای انتخاب کاری که می‌خواهید لغو شود، انتخاب کنید. <Job to Cancel When Stop Is Pressed>
زمانی که چندین کار ارسالی وجود دارد، (توقف‎) را فشار دهید تا صفحه انتخاب کار ارسالی جهت لغو کردن نشان داده شود. اگر کار ارسالی که می‌خواهید لغو کنید نمایش داده نشد، <Check Other Jobs> را فشار دهید تا <Send Jobs> نمایش داده شود. کاری که می‌خواهید لغو کنید را انتخاب کنید و <Cancel> فشار دهید.
A135-066