بررسی اتصال با گیرنده قبل از ارسال (ارسال مستقیم)

برای ارسال موفق فاکس به مقصد مورد نظرتان، می‌توانید از قبل بررسی کنید که ارتباط با گیرنده برقرار بوده و برای آغاز ارتباط آماده است. از آنجایی که دستگاه هنگام اسکن کردن سند اصلی حافظه را دور می‌زند، می‌توانید حتی زمانی که حافظه‌ای وجود ندارد، کار ارسال فاکس را انجام دهید.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
برای ارسال چندین صفحه، اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید. زمانی که سند اصلی بر روی صفحه شیشه‌ای است، تنها یک صفحه قابل ارسال است.
2
<Fax> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی‌های اصلی فاکس" مشخص کنید. صفحه ویژگی‌های اصلی فاکس
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی ارسال فاکس‌ها
5
<Options>‏  <Direct Send>‏  <Close> را فشار دهید.
6
 (Start‎) را فشار دهید.
دستگاه شماره گیرنده را شماره‌گیری می‌کند. وقتی دستگاه تماس را برقرار می‌کند، اسناد اصلی اسکن شده و ارسال آغاز می‌شود.
وقتی خط گیرنده اشغال باشد، دستگاه ارسال را آغاز نمی‌کند.
ارسال مستقیم در موارد زیر ممکن نیست
هنگامی که هر یک از عملکردهای زیر در تنظیمات اسکن تخصیص داده می‌شود:
<2-Sided Original Settings>
<Erase Frame>
<Job Build>
چندین مقصد مشخص شده باشد.
هنگامی که دستگاه در حالت "شناسه بخش" است، <Limit Functions> برای هر عملیات روی <Off> تنظیم می‌شود. پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش
مشخص کردن اندازه اسکن اسناد اصلی
اندازه اسکن اسناد اصلی که در تغذیه کننده قرار گرفته اند، به طور خودکار تنظیم می‌شود. برای این که خودتان اندازه را مشخص کنید، از صفحه شیشه‌ای استفاده کنید.
A135-06A