صفحه ویژگی‌های اصلی فاکس

با فشار دادن <Fax> (صفحه <Home>)، صفحه "ویژگی‌های اصلی فاکس" نمایش داده می‌شود.

مقصد

نام مقصد، شماره فاکس، و مقصدهایی که مشخص کرده اید را نمایش می‌دهد.

<Details>

به شما کمک می‌کند تا اطلاعات دقیق مقصد نمایش داده شده در را بررسی کنید.

<Delete Dest.‎>

به شما کمک می‌کند تا مقصد نمایش داده شده در را حذف کنید.

‎<Tone>‎‏

اگر هنگام مشخص کردن مقصد، این دکمه را فشار دهید، حرف "T" یا (تن) وارد می‌شود. حتی اگر از شماره‌گیری پالس استفاده می‌کنید، رقم‌های بعد از "T" با استفاده از شماره‌گیری تن ارسال می‌شوند. هنگام استفاده از سرویس‌های اطلاعات فاکس، از این دکمه استفاده کنید.

<One-Touch>

به شما کمک می‌کند تا مقصد فاکس ثبت شده در دکمه‌های تک لمسی را مشخص کنید.

<Address Book>

به شما کمک می‌کند تا مقصد فاکس ثبت شده در Address Book را مشخص کنید.

‎<On-Hook>‎‏

برای ارسال سند فاکس به‌صورت دستی، این دکمه را فشار دهید. ارسال فاکس به صورت دستی (ارسال دستی)

‎<Direct Send>‎‏

برای بررسی ارتباط با دستگاه فاکس گیرنده قبل از اسکن کردن اسناد اصلی، این دکمه را فشار دهید. بررسی اتصال با گیرنده قبل از ارسال (ارسال مستقیم)

<Options>

کلیه دکمه‌های تنظیم عملکرد را نمایش می‌دهد. برای راحتی کار، می‌توانید دکمه‌های تنظیم عملکرد پرکاربرد را در نمایش دهید.

دکمه‌های تنظیم عملکرد

دکمه‌های پرکاربرد را در <Options> نمایش می‌دهد. وضعیت تنظیم روی دکمه‌ها نمایش داده می‌شود. همچنین می‌توانید  را برای تغییر اینکه کدام دکمه‌ها نشان داده شوند فشار دهید.
اگر دکمه مورد نظرتان برای عملکردی که می‌خواهید استفاده کنید نشان داده نمی‌شود، <Options> را فشار دهید و دکمه مورد نظر را انتخاب کنید. عملیات اصلی ارسال فاکس‌ها

وضعیت تنظیم فعلی و دکمه‌های تنظیم

وضعیت تنظیمات مانند وضوح را نمایش می‌دهد. تنظیمات را تأیید کنید تا اسکن به درستی انجام شود. برای تغییر تنظیمات، دکمه موردنظر را فشار دهید. عملیات اصلی ارسال فاکس‌ها

<Favorite Settings>

تنظیمات اسکن پرکاربرد را از قبل در اینجا ثبت کنید تا درصورت لزوم به‌راحتی آن‌ها را فراخوانی کنید. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد

این نماد را برای ثبت تنظیمات فعلی در <Favorite Settings> از  فشار دهید و دکمه نمایش داده شده در را تغییر دهید.
ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
سفارشی سازی صفحه ویژگی‌های اصلی

<Previous Settings>

برای فراخوانی تنظیماتی که قبلاً مشخص شده است، این دکمه را فشار دهید. فراخوانی تنظیمات ارسال که قبلاً استفاده شده است (تنظیمات قبلی)

<R>

برای استفاده از کلید R، این دکمه را فشار دهید. عملیات اصلی ارسال فاکس‌ها
برای محدود کردن استفاده از دفترچه آدرس، می‌توانید انتخاب کنید که آیا دفترچه آدرس و دکمه‌های تک‌لمسی پنهان شوند یا خیر. <Restrict Address Book Use>
برخی عملکردها نمی‌توانند در ترکیب با عملکرد دیگر استفاده شوند. دکمه‌هایی که قابل انتخاب نیستند به رنگ خاکستری روشن نشان داده می‌شوند.
تعداد کل مقصدهای مشخص شده، در بالای صفحه نشان داده می‌شود.
A135-064