<AddOn Settings>

تنظیمات AddOn را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Print System Information>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <License/Other>‏  <AddOn Settings>
می‌توانید اطلاعات برنامه‌های AddOn و برخی از برنامه‌های سیستمی را به‌صورت گزارش چاپ کنید. چاپ فهرست تنظیمات
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Print System Information>
<Yes>،‏ <No>
خیر
خیر
خیر
خیر
-

<Use TLS>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <License/Other>‏  <AddOn Settings>
انتخاب کنید از ارتباطات TLS هنگام استفاده از برنامه AddOn با دسترسی به دستگاه از طریق مرورگر وب استفاده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use TLS>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
لازم است قبل از تنظیم این مورد تنظیمی روی <On>، کلید و گواهی را پیکربندی کنید. پیکربندی کلید و گواهی برای TLS
تغییرات انجام شده در این تنظیم روی <Use TLS> در <Remote UI Settings> نیز اعمال می‌شود.

<Confirm TLS Certificate Using AddOn Application>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <License/Other>‏  <AddOn Settings>
انتخاب کنید گواهی سرور TLS و نام‌های مشترک آنها (CN) زمانی که از ارتباطات TLS برای برنامه AddOn استفاده می‌شود تأیید شوند یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm TLS Certificate Using AddOn Application>
<On>،‏ <Off>
زمانی که <On> انتخاب شود:
‏<Add Items to Verify>: <CN>:‏ روشن،‏ خاموش
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Use DNS Caching>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <License/Other>‏  <AddOn Settings>
انتخاب کنید اطلاعات DNS از جستجوهای موفق از طریق برنامه AddOn در حافظه ذخیره شود یا خیر. همینطور می‌توانید یک تاریخ انقضاء تنظیم کنید اگر می‌خواهید اطلاعات را موقتاً ذخیره نمایید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use DNS Caching>
‎<On (Unlimited Use)>‎،‏ ‎<On (Specify Period)>‎،‏ <Off>
زمانی که ‎<On (Specify Period)>‎ انتخاب شود:
‏<Period of Validity>:‏‏ 1 تا 60 تا 120 sec.
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Use Proxy Settings of This Device>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <License/Other>‏  <AddOn Settings>
انتخاب کنید از تنظیمات پراکسی دستگاه با برنامه‌های AddOn استفاده شود یا خیر. تنظیم پراکسی
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Proxy Settings of This Device>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Add X-FRAME-OPTIONS to HTTP Header>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <License/Other>‏  <AddOn Settings>
زمانی که سرور HTTP پاسخ می‌دهد، اینکار موجب اضافه شدن X-FRAME-OPTIONS به‌عنوان می‌شود تا از روی هم قرار گرفتن محتویاتی که توسط سرورهای دیگر ایجاد می‌شوند جلوگیری شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Add X-FRAME-OPTIONS to HTTP Header>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
A135-0K6