Προδιαγραφές Υλικού

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις προδιαγραφές της κύριας μονάδας και του προαιρετικού εξοπλισμού αυτού του προϊόντος. Λάβετε υπόψη ότι οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση για τη βελτίωση του προϊόντος ή μελλοντική έκδοση.
Για να ελέγξετε τις προδιαγραφές συστήματος για αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συστήματος.

Προδιαγραφές Συσκευής

Προδιαγραφές Προαιρετικού Εξοπλισμού

A132-022