Περιορισμός εκτύπωσης από υπολογιστή

Μπορείτε να περιορίσετε την εκτύπωση από υπολογιστή (Εκτύπωση από υπολογιστή) ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν μόνο συγκεκριμένοι τύποι εγγράφων. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τη συσκευή ώστε τα έγγραφα να μην εκτυπώνονται μέχρι να εξουσιοδοτηθεί η πρόσβαση του χρήστη στη συσκευή (Εκτύπωση εγγράφων που διατηρούνται αναγκαστικά στη συσκευή). Επίσης, μπορείτε να περιορίσετε τη συσκευή να εκτυπώνει μόνο έγγραφα μέσω ασφαλούς εκτύπωσης με κρυπτογράφηση, ώστε να αποτρέπεται η διαρροή πληροφοριών λόγω μη επιτηρούμενης εκτύπωσης ή μη προστατευμένων δεδομένων εκτύπωσης. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή ή διαχειριστή συσκευής για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.

Απαγόρευση εκτύπωσης από υπολογιστή

Μπορείτε να απαγορεύσετε στους χρήστες να εκτυπώνουν έγγραφα από υπολογιστή.
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτυπωτής>  <Περιορισμός Εργασιών Εκτυπωτή>  <On>  Επιλέξτε τις εξαιρέσεις περιορισμού  <OK>

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων εκτύπωσης αναγκαστικής αναμονής

Όταν εκτυπώνετε έγγραφα από υπολογιστή, μπορείτε να θέσετε σε αναμονή τα δεδομένα εκτύπωσης στη συσκευή και να αποτρέψετε την άμεση εκτύπωση των εγγράφων (Εκτύπωση εγγράφων που διατηρούνται αναγκαστικά στη συσκευή). Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να μην μπορεί να εκτελεστεί η εκτύπωση μέχρι να εξουσιοδοτηθεί η πρόσβαση του χρήστη στη συσκευή, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία και να μειώνεται ο κίνδυνος προβολής ή τυχαίας παραλαβής ευαίσθητων εγγράφων από τρίτους. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>  <Βεβιασμένη Αναμονή>.
3
Πατήστε το <On>, ρυθμίστε τις απαραίτητες συνθήκες, και έπειτα πατήστε το <OK>.
Μπορείτε να ορίσετε αναλυτικές συνθήκες για την αναμονή εργασιών εκτύπωσης, όπως χρήστη ή διεύθυνση IP. Αν δεν οριστούν συνθήκες, μπαίνουν σε αναμονή όλες οι εργασίες εκτύπωσης, εκτός από τις εργασίες από άγνωστους χρήστες. Αν δεν οριστούν συνθήκες και ληφθεί εργασία εκτύπωσης από άγνωστο χρήστη, ακυρώνεται χωρίς να μπει σε αναμονή.
Ορισμός συνθηκών για την αναμονή εγγράφων
Διαμόρφωση των αναλυτικών ρυθμίσεων για την εκτύπωση βεβιασμένης αναμονής
Μπορείτε να διαμορφώσετε αναλυτικές ρυθμίσεις για έγγραφα που μπαίνουν σε αναμονή εκτύπωσης, π.χ. για πόσο διάστημα θα αποθηκεύονται και πώς θα εμφανίζονται. <Εκτύπωση>

Δυνατότητα μόνο ασφαλούς εκτύπωσης με κρυπτογράφηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να επιτρέπει μόνο την εκτύπωση εγγράφων μέσω ασφαλούς εκτύπωσης με κρυπτογράφηση, ώστε να αποτρέπεται η διαρροή πληροφοριών λόγω μη προστατευμένων δεδομένων εκτύπωσης. Με αυτή τη ρύθμιση, τα έγγραφα δεν μπορούν να εκτυπωθούν με χρήση των κανονικών εργασιών εκτύπωσης. Οι χρήστες θα πρέπει να πληκτρολογήσουν κωδικό πρόσβασης στη συσκευή για την εκτύπωση εγγράφων μέσω ασφαλούς εκτύπωσης με κρυπτογράφηση.
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>  <Επιτρέπονται Μόνο Κρυπτογρ. Εργ. Εκτύπωσης>  <On>  <OK>  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>
A132-0CA