<Ειδική Επεξεργασία>

Χρησιμοποιήστε μια σειρά διεργασιών για την επίλυση προβλημάτων που οφείλονται σε παράγοντες όπως ο τύπος χαρτιού, το υλικό που χρησιμοποιείται ή η κατάστασή του.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Κατάσταση Αποτροπής Μοτίβου Σταγονιδίων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή <Κατάσταση Αποτροπής Μοτίβου Σταγονιδίων> εάν εμφανίζεται μια εικόνες με κηλίδες, λευκά μπαλώματα, ραβδώσεις κ.λπ. στις εικόνες με ράστερ σε εργασίες εκτύπωσης δύο όψεων. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της συσκευής σε περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας, εάν η αναπαραγωγή ράστερ της εκτύπωσης διαφέρει σημαντικά από το αρχικό έγγραφο, ρυθμίστε αυτήν την κατάσταση σε <On>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κατάσταση Αποτροπής Μοτίβου Σταγονιδίων>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Εάν ορίσετε την επιλογή <Κατάσταση Αποτροπής Μοτίβου Σταγονιδίων>, η ταχύτητα εκτύπωσης για το πρώτο φύλλο γίνεται πιο αργή.

<Ρύθμιση Θερμοκρασίας Στερέωσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Μπορείτε να μειώσετε τα προβλήματα ποιότητας της εικόνας που προκύπτουν λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας της μονάδας στερέωσης, προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία στερέωσης.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρύθμιση Θερμοκρασίας Στερέωσης>
<Χαμηλή Τιμή>, <Στάνταρ>, <Υψηλ. 1>, <Υψηλ. 2>
Ναι
Όχι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Ρυθμίστε τη στις ακόλουθες περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα εκτύπωσης μπορεί να βελτιωθούν.
<Χαμηλή Τιμή>: Ορίστε την όταν επαναλαμβάνεται η ίδια ακούσια εικόνα, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.


<Υψηλ. 1>: Ορίστε την όταν ο γραφίτης των εκτυπωμένων εικόνων ξεφλουδίζει.
<Υψηλ. 2>: Ορίστε την όταν οι βελτιώσεις της επιλογής <Υψηλ. 1> είναι ανεπαρκείς.
Ορίστε την επιλογή <Στάνταρ> για να μην χρησιμοποιήσετε καμία ρύθμιση.
Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι χαμηλότερη όταν έχει οριστεί η επιλογή <Υψηλ. 2>.
Το ξεφλούδισμα γραφίτη μπορεί να βελτιωθεί χωρίς αλλαγή αυτής της ρύθμισης, αλλάζοντας τον τύπο χαρτιού και το περιβάλλον χρήσης.

<Κατάσταση Αποτροπής Καμπύλωσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή <Κατάσταση Αποτροπής Καμπύλωσης> για να μειώσετε την καμπύλωση στο τέλος του χαρτιού λόγω της θερμότητας και της πίεσης της μονάδας στερέωσης κατά την εκτύπωση.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κατάσταση Αποτροπής Καμπύλωσης>
<Κατάσταση 1>: <On>, <Off>
<Κατάσταση 2>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Εάν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <On>, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης.
Εάν η ρύθμιση της επιλογής <Κατάσταση 1> σε <On> δεν μειώσει την καμπύλωση, ορίστε την επιλογή <Κατάσταση 2> σε <On>. Εάν η ρύθμιση της επιλογής <Κατάσταση 1> και <Κατάσταση 2> δεν μειώσει την καμπύλωση, ορίστε την επιλογή <Κατάσταση 1> και <Κατάσταση 2> σε <Off> και ορίστε την επιλογή <Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού> σε <Προτερ.Όψης Εκτ.>.

<Κατάσταση Αποτροπής Ολίσθησης Χαρτιού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Το χαρτί ενδέχεται να μην τροφοδοτείται σωστά, όταν η εκτύπωση ή η ποιότητα εκτύπωσης ενδέχεται να μειωθεί, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κατάσταση Αποτροπής Ολίσθησης Χαρτιού>
<Off>, <Κατάσταση 1>, <Κατάσταση 2>
Ναι
Όχι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση 1>: Ορίστε την κατά την εκτύπωση εγγράφων με μεγάλες ποσότητες εικόνων ή κειμένου σε κάθε σελίδα. Ωστόσο, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.
<Κατάσταση 2>: Ορίστε την κατά την εκτύπωση εγγράφων με μικρές ποσότητες εικόνων ή κειμένου σε κάθε σελίδα. Η ταχύτητα εκτύπωσης δεν θα μειωθεί όσο η επιλογή <Κατάσταση 1>.
<Off>: Ορίστε την όταν δεν θέλετε να μειωθεί η ταχύτητα εκτύπωσης. Ωστόσο, η ποιότητα εκτύπωσης δεν θα βελτιωθεί.

<Αυτόμ. Καθαρ. Κυλίνδρου Δευτερεύουσας Μεταφοράς>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Ο δευτερεύων κύλινδρος μεταφοράς καθαρίζεται μετά την εκτέλεση μιας εργασίας εκτύπωσης με καθορισμένο ελεύθερο μέγεθος. Ορίστε την όταν η πίσω όψη του χαρτιού είναι βρώμικη.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αυτόμ. Καθαρ. Κυλίνδρου Δευτερεύουσας Μεταφοράς>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information

<Κατάσταση Αποτροπής Άσπρης Γραμμής>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Ενδέχεται να εμφανιστούν λευκές ραβδώσεις στην εκτυπωμένη εικόνα. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να βελτιώσει αυτό το πρόβλημα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κατάσταση Αποτροπής Άσπρης Γραμμής>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Όταν ρυθμιστεί σε <On>, η πυκνότητα εκτύπωσης θα είναι πιο αχνή.

<Σωστή Τοποθέτηση Κατά τη Χρήση Απλού Χαρτιού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Μπορεί να εμφανιστούν λεκέδες στην εκτυπωμένη εικόνα, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού και το περιβάλλον χρήσης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να βελτιώσει αυτό το πρόβλημα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Σωστή Τοποθέτηση Κατά τη Χρήση Απλού Χαρτιού>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Όταν οριστεί σε <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.

<ΣωστήΤοποθέτ.ΠίσωΑκμήςΚατά τηΧρήσηΑπλούΧαρτιού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Τα χρώματα ενδέχεται να γίνουν πιο σκούρα στην πίσω ακμή των εκτυπωμένων εικόνων, επειδή ο γραφίτης δεν έχει στερεωθεί επαρκώς. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να βελτιώσει αυτό το πρόβλημα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<ΣωστήΤοποθέτ.ΠίσωΑκμήςΚατά τηΧρήσηΑπλούΧαρτιού>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Όταν οριστεί σε <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.

<Κατ.Προσαρμ.Γεμίσματος Περιοχών Εικ.για Απλό Χαρτί>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Η ποιότητα φινιρίσματος μπορεί να βελτιωθεί με την ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης, όταν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί με λεία επιφάνεια.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κατ.Προσαρμ.Γεμίσματος Περιοχών Εικ.για Απλό Χαρτί>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Εάν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε <On> όταν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί χωρίς λεία επιφάνεια, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα στερέωσης.

<Κατ.Προσαρμ.Γεμίσματος Περιοχών Εικ.για Βαρύ Χαρτί>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Η ποιότητα φινιρίσματος μπορεί να βελτιωθεί με την ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης, όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγάλου βάρους χωρίς λεία επιφάνεια.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κατ.Προσαρμ.Γεμίσματος Περιοχών Εικ.για Βαρύ Χαρτί>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Εάν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε <On> όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με λεία επιφάνεια, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα στερέωσης.

<Κατάσταση Αποτροπής Σφράγισης Φακέλων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή <Κατάσταση Αποτροπής Σφράγισης Φακέλων> για την αποφυγή τήξης και στεγανοποίησης της κόλλας των πτερυγίων του φακέλου λόγω της θερμότητας και της πίεσης της μονάδας στερέωσης κατά την εκτύπωση φακέλου.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κατάσταση Αποτροπής Σφράγισης Φακέλων>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιείται μόνο κατά την εκτύπωση φακέλων.
Εάν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <On>, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.
A132-0H0