<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης που είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Προτεραιότητα Εκτύπωσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>
Μπορείτε να ορίσετε μια εκτύπωση με υψηλότερη προτεραιότητα για να εκτυπωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προτεραιότητα Εκτύπωσης>
<Αντιγραφή>: 1, 2, 3
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Εκτυπωτής>: 1, 2, 3
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Προσπ. Αποθ.Αρχ>, <Λήψη/Φαξ>, <Άλλη>: 1, 2, 3
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν καθορίσετε την ίδια προτεραιότητα εκτύπωσης για δύο ή περισσότερες λειτουργίες, η εκτύπωση αρχίζει με την εργασία της λειτουργίας που ξεκίνησε πρώτη.
Η εκτύπωση κατά προτεραιότητα δεν εκτελείται μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία. Ωστόσο, αν έχετε θέσει σε παύση την τρέχουσα εργασία, μπορεί να ξεκινήσει η εκτύπωση μιας άλλης εργασίας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της.

<Προτερ. Κειμένου/Φωτ. σε Αναγνώρ. ως Α&Μ από ΑΕΧ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>
Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα που θα χρησιμοποιείται κατά τον εντοπισμό πρωτοτύπου σε ασπρόμαυρο με αυτόματη επιλογή χρώματος.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προτερ. Κειμένου/Φωτ. σε Αναγνώρ. ως Α&Μ από ΑΕΧ>
<Προτεραιότ. Κειμένου>, <Προτεραιότ. Φωτογραφίας>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Εάν ορίσετε την επιλογή <Προτεραιότητα Κειμένου> σε αυτήν τη ρύθμιση και το πρωτότυπο καθορίζεται ως ασπρόμαυρο από την κατάσταση <Αυτ. (Χρώμα/Α&Μ)> στην <Επιλογή Χρώματος>, το πρωτότυπο υποβάλλεται σε επεξεργασία σαν να επιλέξατε την επιλογή <Κείμενο> ως αρχική ρύθμιση τύπου, ακόμα κι αν επιλέξετε άλλη κατάσταση εκτός από την επιλογή <Κείμενο> για το στοιχείο <Τύπος Πρωτοτύπου> στην <Αντιγραφή>.

<Μετατρ. Χρώματος για Εκτύπ. Δύο Χρωμάτων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>
Μπορείτε να επιλέξετε το καθορισμένο χρώμα που θα χρησιμοποιήσετε κατά την εκτύπωση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δύο χρωμάτων, η οποία εκτυπώνει σε μαύρο και ένα καθορισμένο χρώμα. Η λειτουργία δύο χρωμάτων μπορεί να ρυθμιστεί για αντιγραφή ή εκτύπωση. Αυτή η ρύθμιση αντικατοπτρίζεται στη λειτουργία δύο χρωμάτων για εκτύπωση και στη λειτουργία δύο χρωμάτων για αντιγραφή.
<Όλες οι Απο- χρώσεις Χρωμ.>: Κατά τον καθορισμό του χρώματος που θα χρησιμοποιηθεί για όλα τα χρωματικά χρώματα εκτός από το μαύρο στο πρωτότυπο (ή τα δεδομένα εικόνας).
<Παραπλήσια Χρώματα>: Κατά τη χρήση του χρώματος μόνο για το καθορισμένο χρώμα (ή παρόμοιο χρώμα) και τη χρήση μαύρου για όλα τα άλλα χρωματικά χρώματα στο πρωτότυπο (ή δεδομένα εικόνας).
Παράδειγμα χρωμάτων και ρυθμίσεων αντικατάστασης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Μετατρ. Χρώματος για Εκτύπ. Δύο Χρωμάτων>
<Όλες οι Αποχρώσεις των Χρωμάτων>, <Παραπλήσια Χρώματα>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις για Έξοδο Αναφοράς>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>
Καθορίστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιούνται κατά την εκτύπωση αναφορών, όπως η αναφορά ΑΠ και η αναφορά διαχείρισης επικοινωνίας.

<Αυτ. Διαγραφή Εργασιών σε Αναστολή>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <On> και μια εργασία έχει τεθεί σε παύση λόγω εμπλοκής χαρτιού, κ.λπ., η συσκευή διαγράφει αυτόματα την εργασία μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αυτ. Διαγραφή Εργασιών σε Αναστολή>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρόνος Αυτόματης Διαγραφής> (0 έως 5 έως 999 λεπ.)
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Για τη μη αυτόματη διαγραφή μιας εργασίας που έχει τεθεί σε παύση, ανατρέξτε στην ενότητα <Χρόνος Αναμονής Εργασίας σε Αναστολή>.
A132-0H9