<Ρυθμίσεις Φαξ>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις αποστολής φαξ.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Αποθήκευση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>/<Τροποποίηση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σε ένα κουμπί της συσκευής για μελλοντική χρήση κατά την αποστολή φαξ. Επιπλέον, μπορείτε να εκχωρήσετε ένα όνομα σε ένα κουμπί και να εισαγάγετε ένα σχόλιο. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>
Επιβεβαίωση Ρυθμίσεων
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Επιλέξτε Θέση: <M1> έως <M18>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Εμφάνιση Σχολίων>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Όνομα>, <Σχόλιο>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Τροποπ. Αγαπημένων Ρυθμίσεων>
Επιλέξτε το Κουμπί: <M1> έως <M18>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Εμφάνιση Σχολίων>: <On>, <Off>
<Διαγραφή>, <Έλεγχος Περιεχομ.>, <Μετονομασία>

<Εμφ. Επιβεβαίωσης για Αγαπημένες Ρυθμίσεις>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης κατά την ανάκληση του «Αγαπημ. Ρυθμίσεις».
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφ. Επιβεβαίωσης για Αγαπημένες Ρυθμίσεις>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Προεπιλεγμένη Οθόνη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να καθορίσετε ποια οθόνη θα εμφανίζεται αν πατήσετε <Φαξ> ή  (Επανα- φορά).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προεπιλεγμένη Οθόνη>
<Στάνταρ>, <Πλήκτρα Μνήμης>, <Αγαπημένες Ρυθμίσεις>, <Βιβλίο Δ/νσεων>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Υποδεικνύει στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμα για χρήση τα κατάλληλα προαιρετικά προϊόντα.

<Περιορισμός Χρήσης Βιβλίου Διευθύνσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα γίνεται απόκρυψη του Βιβλίου Διευθύνσεων και των πλήκτρων μνήμης στην οθόνη Βασικών Λειτουργιών Φαξ, κ.λπ., καθώς και αν θα περιορίζεται η χρήση του Βιβλίου Διευθύνσεων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός Χρήσης Βιβλίου Διευθύνσεων>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν ως προεπιλογή για τη λειτουργία <Φαξ>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>
<Αποθήκευση>, <Αρχικοποίηση>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings

<Αποθήκευση Επιλογών Συντομεύσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε καταστάσεις λειτουργίας στα πλήκτρα συντόμευσης που εμφανίζονται στην οθόνη <Φαξ>.Προσαρμογή της οθόνης βασικών λειτουργιών
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Επιλογών Συντομεύσεων>
<Συντόμευση 1>:
<Πυκνότητα>, Κάθε λειτουργία, <Χωρίς Αντιστοίχιση>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
<Συντόμευση 2>:
<Τύπος Πρωτοτύπου>, Κάθε λειτουργία, <Χωρίς Αντιστοίχιση>
<Συντόμευση 3>:
<Ρυθμίσ. Πρωτοτ. 2-Όψεων>, Κάθε λειτουργία, <Χωρίς Αντιστοίχιση>
<Συντόμευση 4>:
<Προεπι- σκόπηση>, Κάθε λειτουργία, <Χωρίς Αντιστοίχιση>

<Αποθήκευση Ονόματος Αποστολέα (TTI)>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε όνομα σαν όνομα αποστολέα, όπως π.χ. το όνομα ενός εταιρικού τμήματος ή το όνομα ενός ατόμου και να επεξεργαστείτε/διαγράψετε τα αποθηκευμένα ονόματα. Το αποθηκευμένο όνομα εκτυπώνεται σε χαρτί στον παραλήπτη ως πληροφορίες αποστολέα όταν στέλνετε φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Ονόματος Αποστολέα (TTI)>
<Αποθήκευση/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 99 ονόματα αποστολέων (01 έως 99).

<Χρήση Ονόματος Πιστοπ.Χρήστη Ως Όνομα Αποστολέα>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Κατά τη σύνδεση με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, το όνομα σύνδεσης εμφανίζεται στο πεδίο <100> στην οθόνη <Όνομα Αποστολέα (TTI)>. Αν έχει επιλεγεί το <On>, το όνομα σύνδεσης στο πεδίο <100> χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένη ρύθμιση για το όνομα αποστολέα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Ονόματος Πιστοπ.Χρήστη Ως Όνομα Αποστολέα>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <Off>, το όνομα χρήστη στο πεδίο <0> χρησιμοποιείται ως η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το όνομα αποστολέα. Για οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση ονόματος χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις γραμμής φαξ.

<Προειδοποίηση Ανοικτής Γραμμής>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Εάν το προαιρετικό ακουστικό δεν επιστραφεί σωστά στη συσκευή μετά την αποστολή ή τη λήψη φαξ, ο χρήστης ειδοποιείται μέσω μιας ειδοποίησης.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προειδοποίηση Ανοικτής Γραμμής>*1
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Επισημαίνει στοιχεία τα οποία μπορούν να επιλεγούν μόνο όταν είναι συνδεδεμένο στη συσκευή το προαιρετικό ακουστικό τηλεφώνου.

<ΑΠ ECM>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα χρησιμοποιείται το ECM στο πρωτόκολλο μετάδοσης φαξ. Η κατάσταση ECM ελέγχει για σφάλματα στα δεδομένα φαξ και τα διορθώνει.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<ΑΠ ECM>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν η ταχύτητα επικοινωνίας δείχνει εξαιρετικά χαμηλή, ίσως μπορέσετε να τη βελτιώσετε επιλέγοντας το <Off (απενεργοπ.)>.
Ακόμη κι αν ενεργοποιήσετε την κατάσταση ECM, εάν η ποιότητα των τηλεφωνικών γραμμών είναι χαμηλή, μπορεί να διαπιστώσετε σφάλματα στη μετάδοση.
Οι συνθήκες επιτυχούς μετάδοσης ECM αναφέρονται παρακάτω.
Η μετάδοση ECM είναι ενεργοποιημένη με αυτήν τη ρύθμιση
Ο προορισμός υποστηρίζει την κατάσταση ECM
Το <ΑΠ ECM> ορίστηκε σε <On> κατά την καταχώριση της διεύθυνσης προορισμού στο Βιβλίο Διευθύνσεων Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων

<Ορισμός Διάρκειας Παύσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να ορίσετε σε πόσα δευτερόλεπτα θα γίνεται προσωρινή διακοπή κατά την αποστολή φαξ. Ορισμένες φορές, όταν καλείτε διεθνείς αριθμούς πληκτρολογώντας διαδοχικά τον κωδικό διεθνούς κλήσης, τον κωδικό χώρας και τον αριθμό τηλεφώνου προορισμού, η κλήση μπορεί να αποτύχει. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, εισαγάγετε μία παύση μετά από τον κωδικό διεθνούς κλήσης για να διευκολυνθεί η σύνδεση.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ορισμός Διάρκειας Παύσης>
1 έως 4 έως 15 δευτ
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Οι παύσεις που εισάγονται στο τέλος ενός αριθμού φαξ έχουν σταθερή διάρκεια 10 δευτερολέπτων.

<Αυτ. Επανάκληση>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Η λειτουργία Αυτόματης Επανάληψης Κλήσης σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τη συσκευή έτσι ώστε να επαναλαμβάνει αυτόματα την κλήση του αριθμού φαξ του παραλήπτη εάν η αρχική κλήση απέτυχε επειδή η γραμμή του παραλήπτη ήταν κατειλημμένη, ή επειδή συνέβη κάποιο σφάλμα κατά την αποστολή. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να καθορίσετε το πλήθος των επαναλήψεων της προσπάθειας, το χρονικό διάστημα παύσης μεταξύ των επαναλήψεων, καθώς και εάν η αποστολή του εγγράφου θα επαναλαμβάνεται σε περίπτωση σφάλματος.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αυτ. Επανάκληση>*1
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ορισμός Λεπτομερειών>:
<Αρ. Επαναλήψεων Κλήσης>: 1 έως 2 έως 10 φορ.
<Διάστημα Επανάκλ.>: 2 έως 99 λεπτά
<Επανάκληση σε Σφάλμα ΑΠ>: <Σφάλμα και 1η Σελίδα>, <Όλες οι Σελίδες>, <Off>
*1 Υποδεικνύει στοιχεία τα οποία ενδέχεται να μην εμφανίζονται στην οθόνη Ρυθμίσεις/Αποθήκευση ή τα οποία μπορεί να έχουν διαφορετική προεπιλεγμένη ρύθμιση, ανάλογα με την περιοχή.

<Έλεγχος Τόνου Κλήσης Πριν από Αποστολή>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Εάν αποστέλλετε ένα φαξ από τη συσκευή σας την ίδια στιγμή που μια άλλη συσκευή φαξ (κατασκευασμένη από άλλη εταιρεία εκτός της Canon) προσπαθεί να σας στείλει φαξ, το φαξ που στέλνετε μπορεί να ανακατευθυνθεί σε αυτήν τη συσκευή φαξ αντί για τον αρχικό προορισμό που θέλετε. Η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης σάς επιτρέπει να αποφεύγετε προβλήματα αποστολής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Έλεγχος Τόνου Κλήσης Πριν από Αποστολή>*1
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Υποδεικνύει στοιχεία τα οποία ενδέχεται να μην εμφανίζονται στην οθόνη Ρυθμίσεις/Αποθήκευση ή τα οποία μπορεί να έχουν διαφορετική προεπιλεγμένη ρύθμιση, ανάλογα με την περιοχή.

<Αναφορά Αποτελέσματος ΑΠ Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Η Αναφορά ΑΠ Φαξ είναι μια αναφορά που σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε εάν τα φαξ στάλθηκαν σωστά στον επιθυμητό προορισμό. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εκτυπώνει αυτόματα αυτήν την αναφορά μετά την αποστολή των εγγράφων ή μόνο αν προκύψει σφάλμα αποστολής. Μπορείτε, επίσης να επιλέξετε τη ρύθμιση να εκτυπώνεται το πρώτο μέρος του εγγράφου ως μέρος της αναφοράς για να σας υπενθυμίζει το περιεχόμενο του εγγράφου. Αναφορά αποτελέσματος ΑΠ φαξ
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αναφορά Αποτελέσματος ΑΠ Φαξ>
<Μόνο για Σφάλματα>, <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <Μόνο για Σφάλματα>:
<Αναφορά με Εικόνα ΑΠ>: <On>, <Off>
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Αναφορά με Εικόνα ΑΠ>: <On>, <Off>

<Αναφ. Δρα- στηρ. Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να στείλετε αρχεία καταγραφής αποστολής/λήψης εγγράφων φαξ ως αναφορά. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να εκτυπώνει ή να στέλνει αυτήν την αναφορά όταν επιτυγχάνεται συγκεκριμένος αριθμός επικοινωνιών (40 έως 1.000) ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώνετε ή να στέλνετε αυτές τις αναφορές αποστολής/λήψης ξεχωριστά. Αναφορά δραστηριότητας φαξ
Όταν η αναφορά αποστέλλεται ως δεδομένα, αποστέλλεται στη μορφή αρχείου CSV.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αναφορά Δραστηριότητας Φαξ>
<Εκτύπ./ΑΠ Ανά Ορισμένο Αρ. Μεταδόσεων>: <Εκτύπωση>, <Αποστολή>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αριθμός μεταδόσεων: 40 έως 1000
<Εκτύπωση/ΑΠ σε Ορισμένη Ώρα>: <Εκτύπωση>, <Αποστολή>, <Off>
Καθορίστε την ώρα εκτύπωσης: 00:00 έως 23:59
<Εκτύπωση Εργασιών ΑΠ/ΛΨ Ξεχωριστά>: On, Off
<Προορισμός>

<Ορισμός Γραμμής>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις γραμμής φαξ.

<Αρχική Ταχύτητα ΑΠ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα έναρξης αποστολής. Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν δυσκολεύεστε να ξεκινήσετε την αποστολή ενός εγγράφου λόγω κακής τηλεφωνικής γραμμής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αρχική Ταχύτητα ΑΠ>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν η μετάδοση των εγγράφων αργεί να ξεκινήσει, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι τηλεφωνικές γραμμές στην περιοχή σας είναι χαμηλής ποιότητας. Επιλέξτε μία μικρότερη ταχύτητα. Μπορείτε να επιλέξετε <33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps> ή <2400 bps>.
Ορίστε το <Αυτ.Προσαρμ.Ταχύτητας Επικοιν.Κατά τη Χρήση VoIP> σε <On> για να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν η γραμμή ή το άλλο μέρος είναι επιρρεπές σε σφάλματα. Η ταχύτητα επικοινωνίας περιορίζεται στα <14400 bps> ή λιγότερο, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση των σφαλμάτων. Αν το <Αυτ.Προσαρμ.Ταχύτητας Επικοιν.Κατά τη Χρήση VoIP> έχει οριστεί σε <Off>, η ταχύτητα επανακτά την τιμή που εμφανίζεται στο <Αρχική Ταχύτητα ΑΠ>.

<Ρύθμιση Πλήκτρου R>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη μέσω ιδιωτικού τηλεφωνικού κέντρου (PBX), πρέπει να ρυθμίσετε τη μέθοδο προσπέλασης. Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο PBX σε <Πρόθεμα> ή <Άγκιστρο>. Εάν καταχωρήσετε τον αριθμό πρόσβασης σε εξωτερική γραμμή στο πλήκτρο R, μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στην εξωτερική γραμμή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρύθμιση Πλήκτρου R>
<PSTN (Δημόσιο Τ/Φ Δίκτυο)>, <PBX (Ιδιωτικό Τ/Φ Κέντρο)>
Εάν έχει επιλεγεί το <PBX (Ιδιωτικό Τ/Φ Κέντρο)>:
<Πρόθεμα> (έως 20 ψηφία), <Άγκιστρο>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Έλεγχος Αριθμού Φαξ που Εισάγατε>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο αποστολής φαξ σε λάθος προορισμό, μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης καταχώρισης όταν εισάγετε αριθμό φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Έλεγχος Αριθμού Φαξ που Εισάγατε>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Επιτρέπεται ΑΠ μέσω Προγρ. Οδήγησης Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται η αποστολή φαξ από υπολογιστή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιτρέπεται ΑΠ μέσω Προγρ. Οδήγησης Φαξ>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Επιβεβαίωση Πριν από ΑΠ Όταν Υπάρχει Προορ. Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης προορισμού κατά την αποστολή σε προορισμούς που περιέχουν φαξ. Αυτό σάς αποτρέπει να στέλνετε φαξ σε λάθος προορισμούς.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιβεβαίωση Πριν από ΑΠ Όταν Υπάρχει Προορ. Φαξ>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<Μόνο για Διαδοχική ΑΠ>, <Όλα>

<Απαγόρ. Διαδοχ. ΑΠ Όταν Περιλαμβάνεται Προορ. Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να επιλέξετε τον περιορισμό της ταυτόχρονης αποστολής σε πολλαπλούς προορισμούς που περιέχουν φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Απαγόρ. Διαδοχ. ΑΠ Όταν Περιλαμβάνεται Προορ. Φαξ>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις Απομακρυσμένου Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία απομακρυσμένου φαξ στη συσκευή-διακομιστή.

<Αυτ.Προσαρμ.Ταχύτητας Επικοιν.Κατά τη Χρήση VoIP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Φαξ>
Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν η γραμμή ή το άλλο μέρος είναι επιρρεπές σε σφάλματα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αυτ.Προσαρμ.Ταχύτητας Επικοιν.Κατά τη Χρήση VoIP>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν ορίσετε αυτό σε <On>, η ταχύτητα επικοινωνίας περιορίζεται στα <14400 bps> ή λιγότερο στις ακόλουθες ρυθμίσεις, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση των σφαλμάτων. Αν ορίσετε αυτό σε <Off>, οι ταχύτητες επανακτούν τις αρχικές τιμές τους.
 <Ταχύτητα Αποστολής> για προορισμούς αποθηκευμένους στο Βιβλίο Διευθύνσεων ή πλήκτρα μνήμης Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων
 Η ταχύτητα μετάδοσης έχει οριστεί στο <Αρχική Ταχύτητα ΑΠ> <Αρχική Ταχύτητα ΑΠ>
 Η ταχύτητα λήψης έχει οριστεί στο <Αρχική Ταχύτητα ΛΨ> <Αρχική Ταχύτητα ΛΨ>
A132-0J5