Postavljanje zvukova

Možete podesiti glasnoću zvukova koje uređaj proizvodi prilikom slanja/primanja faksova. Uz postavljanje zvukova za faks, možete odrediti i hoće li uređaj proizvoditi zvukove potvrde i upozorenja.
Ova se postavka primjenjuje samo za liniju 1 (standardnu liniju). Ovu postavku upotrebljavajte s linijom 1 (standardnom linijom).

Podešavanje glasnoće za slanje/primanje faksova

Možete prilagoditi glasnoću komunikacijskih zvukova tijekom prijenosa faksa te zvuka koji se reproducira kao rezultat slanja/primanja faksa.
1
Pritisnite <Postavke glasnoće>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Podesite glasnoću ili odredite postavku te pritisnite <OK>.
<Glasn. ton. upoz.>
Prilagodite glasnoću tona koji se oglašava kada je slanje ili primanje faksa dovršenu (osim prilikom ispisa primljenih faksova) i glasnoću tona koji se oglašava kada se faks otkazuje ili prekida zbog pogreške. Da biste utišali zvuk, pritisnite nekoliko puta da biste postavili glasnoću skroz ulijevo.
<Glavna glasnoća>
Prilagođava glasnoću sljedećih tonova. Da biste utišali zvuk, pritisnite nekoliko puta da biste postavili glasnoću skroz ulijevo. 
ton koji se oglašava prilikom slanja faksova
ton koji se oglašava kada je ispis primljenog faksa dovršen i ton koji se oglašava kada se faks prekida zbog pogreške
<Glasnoća dolaznog tona>
Pritisnite da biste podesili glasnoću dolaznih faksova kada je opcija <RX mod> postavljena na <Auto. izmjena faksa/telefona>. Da biste utišali zvuk, pritisnite nekoliko puta da biste postavili glasnoću skroz ulijevo.

Postavljanje tona dolaznog faksa

Ton dolaznog faksa možete postaviti ne samo kad uređaj ima funkciju faksiranja, nego i kad je spojen komercijalni telefon.
1
Pritisnite <Postavke glasnoće>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Pritisnite <Ton dolaznog faksa>.
3
Postavite dolazni ton.
Odaberite <Uključeno> da biste emitirali dolazni ton ili <Isključeno> da ga isključite. Ako odaberete <Isključeno>, prijeđite na 5. korak.
4
Odaberite brojač dolaznog tona.
Postavite brojač koristeći <->/<+> ili numeričke tipke.
5
Pritisnite <OK>.
Čak i ako je dolazni ton postavljen na <Isključeno>, dolazni ton emitirat će se kad faks stigne tijekom stanja mirovanja ako je potrošnja energije u načinu mirovanja postavljena na nisku. <Potrošnja energije u modu mirovanja>

Određivanje zvuka potvrde i zvuka upozorenja

Možete i zasebno prilagoditi ton koji se oglašava kada se pritisnu tipke upravljačke ploče i gumbi dodirnog zaslona te ton pogreške koji se oglašava kada se na uređaju pojavi problem. Možete i postaviti oglašavanje tona koji upućuje na rezultat slanja/primanja zaključavanja memorije faksa.
1
Pritisnite <Postavke glasnoće>. Zaslon <Početni prikaz>
Ako na vašem uređaju nema funkcije faksa, idite na 3. korak.
2
Pritisnite <Postavke glasnoće za ostalo>.
Ako mogućnost za omogućavanje upotrebe funkcije faksa nije instalirana (Mogućnosti sustava), prikazat će se izbornik <Postavke glasnoće>.
3
Podesite svaki zvuk potvrde/upozorenja i pritisnite <Zatvori>.
Postavke
Opis
<Ton upisa>
Zvuk koji uređaj proizvede svaki puta kada se pritisne tipka na upravljačkoj ploči ili gumb na zaslonu dodirne ploče
<Ton pogrešnog upisa>
Zvuk koji uređaj proizvede kada se izvede nevažeća radnja putem tipke/gumba ili kada unesete broj van raspona koji je valjan za postavku
<Ton obnavljanja zaliha>
Zvuk koji uređaj proizvede kada je količina tonera niska
<Ton zaboravljenog orig.>
Zvuk koji uređaj proizvede ako je izvorni dokument ostavljen na kopirnom staklu nakon što je radnja dovršena
<Ton pogreške>
Zvuk koji uređaj proizvede u slučaju kvara, kao što su zaglavljivanje papira ili pogreška u radu
<Ton dovršenog zadatka>
Zvuk koji uređaj proizvede kada je dovršena radnja poput kopiranja ili skeniranja
<Ton moda mirovanja>
Zvuk koji uređaj proizvede kada uđe u stanje mirovanja ili kada se isključi ako ste mogućnost <Postavke brzog pokretanja za glav. napajanje> postavili na <Uključeno>. (Uređaj se u određenim situacijama ne pokreće brzo te neće proizvesti zvuk.)
<Ton prijave>
Zvuk koji uređaj proizvede kada je prijava uspješna
<Ton dovrš. za mem. RX/TX>
Zvuk koji uređaj proizvede kada se slanje/primanje funckije zaključavanja memorije faksa dovrši bez greške Spremanje primljenih dokumenata u uređaj (primanje u memoriju)
<Ton pogreš. za mem. RX/TX>
Zvuk koji uređaj proizvede kada se slanje/primanje funckije zaključavanja memorije faksa dovrši s greškom Spremanje primljenih dokumenata u uređaj (primanje u memoriju)
4
Pritisnite <OK>.
A13A-04K