חלקי חילוף

חלק זה מסביר על חלקי חילוף (חומרים מתכלים/חלקים מתכלים) המשמשים במכשיר. פעל בהתאם לאמצעי הזהירות בעת טיפול חלקי החילוף ואחסונם.
לקבלת איכות הדפסה מיטבית, מומלץ להשתמש בטונר, במחסנית ובחלקים מקוריים של Canon.
בהתאם לסביבת ההתקנה, לגודל נייר ההדפסה או לגודל סוג המסמך, ייתכן שתצטרך להחליף את המוצרים לפני תום זמן החיים המשוער שלהם.
כדי לשמור על איכות ההדפסה, המכשיר מבצע כיול אוטומטי בהתאם לשינויים בתנאי הסביבה. המכשיר יכול גם לבצע כיול אוטומטי כשמדליקים אותו או כשהוא חוזר ממצב שינה. במסגרת הכיול נעשה שימוש בטונר, ובהתאם לכך הכיול עלול לגרום לקיצור חיי השירות של מחסניות הטונר.
מחסניות טונר הצבע משמשות אפילו בהדפסה בשחור-לבן. משום כך, שימוש רב בהדפסה שחור-לבן עלול לגרום לירידה במספר העמודים הניתנים להדפסה עבור כל צבע וצבע.
ניתן לבדוק את הכמות הנוכחית של חלקי החילוף שנותרו.

חומרים מתכלים

מחסניות טונר

מחסניות הטונר המסופקות
התפוקה הממוצעת של מחסנית הטונר המגיעה עם המכשיר מוצג להלן.
שחור
תפוקה ממוצעת*: 6,000 גיליונות
Y (צהוב), M (מגנטה) ו-C (ציאן)
תפוקה ממוצעת*: 3,200 גיליונות
מחסניות טונר להחלפה
Canon Genuine Toner Cartridge
תפוקה ממוצעת ומשקל של מחסנית טונר
Canon Cartridge 064 Black 
תפוקה ממוצעת *
6,000 גיליונות
Canon Cartridge 064 Yellow 
Canon Cartridge 064 Magenta 
Canon Cartridge 064 Cyan 
תפוקה ממוצעת *
5,000 גיליונות
Canon Cartridge 064 H Black 
תפוקה ממוצעת *
13,400 גיליונות
Canon Cartridge 064 H Yellow 
Canon Cartridge 064 H Magenta 
Canon Cartridge 064 H Cyan 
תפוקה ממוצעת *
10,400 גיליונות
התפוקה הממוצעת מבוססת על "ISO/IEC 19798" (התקן העולמי בנוגע ל"שיטה לקביעת תפוקה של מחסנית טונר עבור מדפסות אלקטרופוטוגרפיות מונוכרומטיות והתקנים רב-תכליתיים המכילים רכיבי מדפסת" המונפק על-ידי ISO [International Organization for Standardization]) בעת הדפסה של נייר בגודל A4 עם הגדרת ברירת המחדל של צפיפות הדפסה.
אחסן את מחסניות הטונר כמתואר מטה
אחסון מחסניות טונר במקום או בסביבה בלתי הולמים עלולים ליצור בעיות כגון אובדן נתונים.
אחסן את המחסניות כשהן סגורות באריזתן עד למועד השימוש.
אחסן את מחסניות הטונר תחת התנאים הבאים:
טווח טמפרטורת אחסון: 0 עד 35 °C
טווח לחות באחסון: 35% עד 85% לחות יחסית (לחות יחסית, ללא התעבות)*
*גם בטווח הלחות באחסון המאושר, טיפות מים (עיבוי) עלולות להיווצר בתוך מחסנית הטונר אפילו בטווח הלחות המותרת לאחסון אם קיימים הבדלי טמפרטורות בתוך מחסנית הטונר ומחוץ לה. העיבוי ישפיע לרעה על איכות ההדפסה.
אין לאחסן את מחסניות הטונר במקומות הבאים:
מקומות החשופים ללהבות גלויות
מקומות החשופים לשמש ישירה או לתאורה חזקה למשך חמש דקות או יותר
מקומות החשופים לאוויר בעל ריכוז מלח גבוה
מקומות החשופים לגזים גורמי קורוזיה (למשל לתרסיסים ולאמוניה)
מקומות חמים ו/או לחים מאוד
מקומות הנתונים לשינויים קיצוניים בטמפרטורה ובלחות, שעלולים לגרום להיווצרות של עיבוי
מקומות מאובקים מאוד
מקומות שנמצאים בהישג ידם של ילדים
מיקומים קרובים למוצרים המושפעים ממגנטיות (למשל תקליטונים או כונני דיסקים)
אין לאחסן מחסניות טונר במאונח אנכי או כשהן הפוכות.
אחסן את חומרי האריזה במקום בטוח לשימוש עתידי. יהיה לך בו צורך במצבים כגון אחסון המכשיר לאחר הוצאת מחסניות הטונר.
Canon שומרת לעצמה את הזכות למקם מחדש, לעצב מחדש, להוסיף או להסיר חומרי אריזה ללא הודעה מוקדמת.
היזהר ממחסניות לטונר מזויפות
שים לב שקיימות מחסניות לטונר של Canon מזויפות בשוק. שימוש במחסנית לטונר מזויפת עלול לגרום לאיכות הדפסה גרועה או לביצועים גרועים של המכשיר. Canon אינה אחראית על כל תקלה, תאונה או נזק שנגרמו בשל שימוש במחסנית לטונר מזויפת.
למידע נוסף, ראה global.canon/ctc.
למידע אודות איסוף מחסניות טונר משומשות, יש לעיין בסעיף שים לב.

חלקים מתכלים

מכל פסולת הטונר

הקפד להשתמש במכל פסולת טונר ייעודי עבור מכשיר זה.
Waste Toner Box WT-B1
המספר הממוצע של העמודים שניתן להדפיס לכל מיכל פסולת טונר הוא כ-54,000 גיליונות (גודל הנייר המשוער הוא A4 או Letter).
בעת החלפת מיכל פסולת הטונר החלפת מכל פסולת הטונר
A138-01J